Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - AISE Sf GHeorghe - Acord cadru achizitie piese auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 103114/29.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala:  SISE Electrica Transilvania Sud str. 13 Decembrie nr 17 A, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500199, Romania, Punct(e) de contact:  BirouAchizitii, Tel. 0268/305594, In atentia:  Nicoleta Turcea, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0268/305598, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
Adresa postala:  str. 13 Decembrie nr 17 A , ,Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500199, Romania, Punct(e) de contact:  BirouAchizitii, Tel. 0268/305598, In atentia:  Nicoleta Turcea, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0268/305594
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
Adresa postala:  str. 13 Decembrie nr 17 A , ,Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500199, Romania, Punct(e) de contact:  BirouAchizitii, Tel. 0268/305598, In atentia:  Nicoleta Turcea, Email:  [email protected], [email protected]ricaserv.ro, Fax:  0268/305594, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
AISE SfGheorghe
Adresa postala:  str Daczo, nr 2, Localitatea:  sfGheorghe, Cod postal:  520019, Romania, Punct(e) de contact:  BirouAchizitii, Tel. 0372.670.350, In atentia:  Nicoleta Turcea, Fax:  0372.670.350
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
serviciienergetice
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISE TS - AISE Sf GHeorghe- Acord cadru achizitie piese auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sfintu Gheorghe, str Daczo, nr 2
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 000 si 85, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: in functie de necesitatile beneficiarului achizitie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese autoLot 1: DaciaLot 2: Raba Saviem
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: Dacia - conform anexa la caiet de sarciniLot 2: Raba Saviem conform anexa la caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 71, 000 si 85, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
nu ecazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduriproprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea Formularul A ? in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Formularul B ? in original;3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat? in original sau copie legalizata.4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale ? in original sau copie legalizata.5. Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) bilantul contabil la 31.12.2009 b) declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat lotul 1 - 71 000 lei, lotul 2 -71 000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat lot 1 - 35500 lei, lot 2- 35500 lei, si 2 documente constatatoare/recomandari b) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, in copie c) ISO 9001 sau echivalent, la producator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2010 10:00
Locul: AISE Sf. Gheorghe - Sfintu Gheorghe, str Daczo, nr 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si persoanele imputernicite din partea operatorilor economici inscrisi la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Email:  [email protected], Fax:  021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr 5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel. 0628/413.741; 0268/414.216, Fax:  0268/475.146
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala:  Str.13 Decembrie nr.17 A, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500199, Romania, Tel. 0268/305598, Fax:  0268/305594
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2010 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer