Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - Service si mentenanta ISCIR


Anunt de participare (utilitati) numarul 28384/16.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel.021/3065110, Email: [email protected], Fax: 021/3065104
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Str.13 Decembrie nr.17 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0268/305572, In atentia: Mihaela Hosu, Email: [email protected], Fax: 0268/305574
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Str.13 Decembrie nr.17 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0268/305572, In atentia: Mihaela Hosu, Email: [email protected], Fax: 0268/305574
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
AISE Alba Iulia : lot 1, 2, 3: AISE Brasov : lot 4, 5; AISE Covasna : lot 6, 7, 8; AISE Sibiu : lot 9, 10, 11.
Adresa postala: AISE Alba Iulia : Alba Iulia, P-ta Consiliului Europei nr 1AAISE Brasov : Brasov, str 13Decembrie nr 17AAISE Covasna : Sfintu Gheorghe, str Daczo nr 2AISE Sibiu : Sibiu, str Uzinei, nr 1-7, Localitatea: Alba Iulia, Brasov, Sf.Gheorghe, Sibiu, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0268/305572, In atentia: Mihaela Hosu, Email: [email protected], Fax: 0268/305574
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISE TS - Service si mentenanta ISCIR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: in functie de loturi, la sediul agentiilor mentionate in Documentatia de atribuire
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service si mentenanta ISCIR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Documentatiei de atribuire anexate.
Lot.1. Utilaj de lucru lainaltime - 5 buc.
Lot.2. Automacara 7 18 To- 2buc
Lot.3. Autoscara AH - 1buc.
Lot.4. Utilaj de lucru la inaltime -14buc.
Lot.5. Automacara 7 18 To -3buc.
Lot.6. Utilaj de lucru la inaltime - 5buc.
Lot.7. Automacara 7 18 To - 2buc.
Lot.8. Autoscara AH -1buc.
Lot.9. Utilaj de lucru la inaltime -5buc.
Lot.10. Automacara 7 18 To- 3buc.
Lot.11. Autoscara AH-6buc.
Valoarea estimata fara TVA: 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5 % din valoarea contractului, constituita in favoarea autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere nelegalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea -Formularul A in original;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Formularul B in original;3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat in original sau copie legalizata.4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale , in original sau copie legalizata.5.Certificat constatator - emise cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. bilantul contabil
b. declaratie privind cifra medie de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)lista a principalelor servicii similare efectuate in ultimii 3 ani
b)autorizatie pentru repararea utilajelor de lucru la inaltime (nacelelor/platformelor autoridicatoare, autoscara) , automacarale , elevatoare, stivuitoare in conformitate cu prescriptia tehnica ISCIR-PT R1, R3, R4, R 5 -2003,
c)declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului d)informatii referitoare la studiile, pregatirea, calificarea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia serviciilor. e)declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si de securitate si sanatate in munca in original f)declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectia mediului in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2007 10:00
Locul: in functie de loturile ofertate, la sediul agentiilor mentionate in Fisa de date II.1.1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si persoanele imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Str.13 Decembrie nr.17 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel.0268/305521, Fax: 0268/305504
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2007 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer