Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt-proiectare si executie


Anunt de participare numarul 110241/27.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA NICOLAE TITULESCU (PRIMARIA COMUNEI NICOLAE TITULESCU)
Adresa postala:  comuna NIcolae Titulescu, jud. Olt, Localitatea:  Nicolae Titulescu, Cod postal:  237380, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Florin Tiutiu, Tel. 0249485335, 0249485436, Email:  [email protected], Fax:  0249485335, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt-proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt.
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie-Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie-Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 233, 923RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare :94000 lei;Garantia de buna executie :5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare-HG nr. 5777/1997
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata pentru castigatori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
catre bugetul general consolidat si bugetul local;Declaratie privind istoricul litigiilor; Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Prezentarecertificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilla 31.12.2007, 31.12.2008si 31.12.2009;Informatii privind cifra medie de afaceri;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare: cifra de afaceri medie pe ultimii3 ani sa fie minim 250.000 lei, pentru proiectant si deminim 8.500.000 lei, pentru constructor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Lista principale servicii/lucrari in ultimii 3/5 ani
Lista de experienta similara;
Declaratie privind echipamentele;
Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Informatii privind subcontractantii;
Standarde de asigurarea calitatii: ISO 9001, ISO 14001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat, in ultimii 3/5 ani, minim un(1) contractde proiectare/executie lucrari pentru constructii de canalizare de ape reziduale, pentru care va prezenta copia a contractului, procesul verbal de predare/receptie, in copie.- Ofertantul va trebui sa faca dovada ca detine inproprietate, leasing sau inchiriere/comodat dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe disponibilizate pentru indeplinirea contractului, dupa cum urmeaza: - Buldoexcavator;
- Cilindru compactor;
- Autobasculanta.- Conducerea propusa pentru realizarea investitiei va finominalizata de catre constructor in Formularul F1 dupa cum urmeaza: ? Responsabil tehnic cu executia;? Responsabil control calitate(CQ);? Responsabil protectia muncii.Se vor anexa CV-uri in original, diplome(copie cf. cu originalul), contracte de munca/carnete de munca ? prima si ultima pagina, atestate ale specialistilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2010 11:00
Locul: Consiliul Local(Primaria) Nicolae Titulescu, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti mandatati ai ofertantilor si UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Studiul de fezabilitate disponibil gratuit la sediul Autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Manastirii, nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contabilitate
Adresa postala:  Comuna Nicolae Titulescu judetul Olt, Localitatea:  Nicolae Titulescu, Cod postal:  237280, Romania, Tel. 0249/485335, Email:  [email protected], Fax:  0249/485335
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2010 19:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer