Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUNA VIRVORU DE JOS, JUDETUL DOLJ


Anunt de participare numarul 25626/30.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRVORU DE JOS (PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS DOLJ)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.133, Localitatea: Varvoru de Jos, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: BARONESCU SIMONA, Tel.0251-360251, Email: [email protected], Fax: 0251-360251, Adresa internet (URL): http: //www.varvorudejos.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUNA VIRVORU DE JOS, JUDETUL DOLJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Virvoru de Jos, judetul Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
24790 ml de canalizare, camine de vizitare, camine de spalare, subtraversare drum judetean, statii de epurare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
24790 ml de retea de canalizare, camine de vizitare, camine de spalare, subtraversare drum judetean, statii de epurare
Valoarea estimata fara TVA: 3, 063, 578RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie 40000 lei si de buna executie de 10% dim valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
O.G. 7/2006 cu finantare in transe, prima transa de 555000 lei si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G. 34/2006, certificat constator al impozitelor achitate la bugetul de stat si la bugetele locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006, balanta contabila aferenta primului semestru al anului 2007, cifra medie de afaceri generala si solvabilitatea patrimoniala, bonitate bancara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 9000000 lei; lichiditate generala mai mare de 100%, solvabilitate mai mare de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari pe ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie pentru 3 contrace a caror valoare sa fie de cel puti 50% din valoarea estimata a contractului; proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari IC, certificate ISO 9000/2001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
programul calitatii
15%
Descriere:
3.
durata executiei
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2219/27.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: lichiditati sau in contul nostru RO58TREZ2965006XXX000741 deschis la A.F.P.C. nr. 1, CUI 4553224
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.10.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2007 12:00
Locul: sediul Primariei Virvoru de Jos, judetul Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii imputerniciti ai acestora si observatorii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: www.cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: B-dul N. Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251 418568, Fax: 0251 418568
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In maxim 10 zile de la luarea la cunostinta despre actul contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul financiar-contabil din cadrul Primariei Virvoru de Jos, judetul Dolj
Adresa postala: comuna Virvoru de Jos, Localitatea: Virvoru de Jos, Cod postal: 207615, Romania, Tel.0251 360251, Email: [email protected], Fax: 0251 360251
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2007 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer