Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Alimentare cu apa in satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti comuna Cicanesti, Centru ingrijir


Anunt de participare numarul 95388/04.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CICANESTI (PRIMARIA CICANESTI)
Adresa postala: CICANESTI NR.1, Localitatea: Cicanesti, Cod postal: 117245, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE BADEA, Tel.0248735058, Email: [email protected], Fax: 0248735058, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Alimentare cu apa in satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti comuna Cicanesti, Centru ingrijire copii sat Urechesti comuna Cicanesti si Dotare camin cultural sat Cicanesti comuna Cicanestijudetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Cicanesti - Arges;
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unu: "Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Alimentare cu apa in satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti comuna Cicanesti, Centru ingrijire copii sat Urechesti comuna Cicanesti si Dotare camin cultural sat Cicanesti comuna Cicanestijudetul Arges"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Alimentare cu apa in satele Barasti si Cicanesti comuna Cicanesti, Reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti comuna Cicanesti, Centru ingrijire copii sat Urechesti comuna Cicanesti si Dotare camin cultural sat Cicanesti comuna Cicanestijudetul Arges
Valoarea estimata fara TVA: 8, 188, 517RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 70000 lei;Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca ofertantul castigator va fi o asociatie/consortiu, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a ahizitiei:
- Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta(certificate eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original sau copie legalizata, pentru persoanele juridice romane, respectiv original si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine)
- Ofertantul sa fie legal inregistrat(copii dupa original, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, copii dupa original, dupa documentele de infiintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz), cu toate modificarile intervenite (actele aferente modificarilor) pana la data deschiderii ofertelor)
- Operatorii economici participanti la procedura sa aiba dreptul de a presta serviciile avand:
codul 4299: Lucrari de constructii si altor proiecte ingineresti (cod CAEN rev.2) sau echivalent;
-
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a ahizitiei:
- Persoanele juridice romane vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2006, 2007 si 2008, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente.
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 7.572.592, 00 lei. Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Se va lua in calcul cursul BCE valabil pentru data de 11.09.2008 si anume 3, 6138 lei/Euro. Acelasi curs se va lua in calcul si pentru conversia altor valute;
- Angajament tert sustinator financiar9dac este cazul);
- Informatii generale(copii legalizate dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe ultimii 3 ani, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente, din care sa reiasa un rezultat al exploatarii pozitiv);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a ahizitiei:
- Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani(Ofertantul trebuie sa prezinte : un contractinfiintare/extindere retele de alimentarecu apa, ; un contract infiintare/extindere retele de canalizare;un contract construire/modernizare drumuri;un contract constructie /cladire , toate contractile insumate sa fie egale sau mai mari cu valoarea estimata a investitiei);
- Se solicita ca prin lucrarile executate prezentate sa se faca dovada experientei similare pe contracte de construire/modernizare drumuri, contracte de infiintare/extindere retele de alimentare cu apa, contracte de infiintare/extindere retele de canalizare, constructie de cladiri insotite de recomandari;
- Declaratie privind lista principalelor Lucrari executate;
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice(se va atasa dovada detineri acestora);
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
Informatii referitoare la personalul de conducere;
- Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei (se va completa angajamentul ofertantului privind resursele umane);
- CV, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate mai sus) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va completa CV pentru fiecare persoana;
- Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime. Documente suplimentare prin care se pot confirma competentele si abilitatile declarate prin CV;
- Angajamentul de participare, in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati, in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului;
- Informatii privind subcontractantii;
- Informatii privind asociatii;
- Certificare ISO 9001, OHSAS 18001, S.A.8000:2008, ISO 14001;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta tehnica
30%
Descriere: - Descrierea sistemului calitatii aplicat ;
3.
Timp de executie a lucrarii
10%
Descriere: Timp de executie;
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2010 12:00
Locul: Primaria comunei Cicanesti, Arges;
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor;Reprezentanti MF;Reprezentanti APDRP;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): - Ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala;
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti;, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40-21-3104641, Email: [email protected], Fax: +40-21-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: Str. Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/219374, Email: [email protected], Fax: 0248/233828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit O.U.G.nr.34/2006; (5 zile)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Cicanesti
Adresa postala: Comuna Cicanesti , Arges;, Localitatea: Cicanesti, Cod postal: 117245, Romania, Tel.0248/735058, Email: [email protected], Fax: 0248/735058
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2010 16:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer