Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem centralizat de canalizare satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Sistem centralizat alimentare cu apa satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Reabilitare drumuri de interes local satele Albestii Pamanten


Anunt de participare numarul 99751/11.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)
Adresa postala:  Comuna Albestii deArges, sat Pamanteni, judetul Arges, Localitatea:  Albestii Pamanteni, Cod postal:  117005, Romania, Punct(e) de contact:  Cristian STEFAN, Tel. 0248735005, In atentia:  Vasile SAVA, Email:  [email protected], Fax:  0248735005, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem centralizat de canalizare satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Sistem centralizat alimentare cu apa satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Reabilitare drumuri de interes local satele Albestii Pamanteni si Albestii Ungureni in comuna Albestii de Arges, Centru ingrijire copii sat Albestii Pamanteni comuna Albestii de Arges si Dotare camin cultural sat Dobrotu, comuna Albestii de Arges, judetul Arges-faza de executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Albestii de Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui "Sistem centralizat de canalizare satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Sistem centralizat alimentare cu apa satele Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges, Reabilitare drumuri de interes local satele Albestii Pamanteni si Albestii Ungureni in comuna Albestii de Arges, Centru ingrijire copii sat Albestii Pamanteni comuna Albestii de Arges si Dotare camin cultural sat Dobrotu, comuna Albestii de Arges, judetul Arges - faza de executie"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-reabilitare drumuri de interes local
-alimentare cu apa si canalizare
-constructie cladiri
Valoarea estimata fara TVA: 9, 185, 215RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 70000 Ron; garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de dezvoltare Rurala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca ofertantul va fi o asociatie/consortiu, A.C. solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii contractului de achizitie publica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei:
-Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180;
(Declaratie privind situatia personala a operatorului economic)
- Declaratie privind ne?adrarea ?prevederile art. 181;(Declaratia va fi sustinuta prin atasarea de certificate valabile la data deschiderii ofertelor, certificate eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a ?eplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, ?conformitate cu prevederile legale)- Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- CUI (codul unic de ?egistrare);(operatorii economici participanti la procedura sa aiba dreptul de a presta serviciile av?: codul 4299: Lucrari de constructii si altor proiecte ingineresti(cod CAEN rev.2) sau echivalent);
- Documentele de ?iintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz) si toate modificarile intervenite p? la data deschiderii ofertelor;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor;
- In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM-urilor se va face dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevezute in Legea 346/2004;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a ahizitiei: - Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (pentru 2006, 2007, 2008) sa fie mai mare dec?valoarea estimata a contratului: 9.185.215, 00 Ron;
(cursul BCE valabil pentru data de 30.10.2008 si anume 3, 6375 lei/Euro);
- Angajament tert (sustinator financiar, daca este cazul);
- Informatii generale;
- Situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008), ?egistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente, din care sa reiasa un rezultat al exploatarii pozitiv;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a achizitiei: - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;(un contract infiintare/extindere retele de alimentare cu apa, un contract infiintare/extindere retele de canalizare, un contract construire/ modernizare drumuri, un contract constructie/cladire)- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
- Informatii referitoare la personalul de conducere;
- Informatii privind subcontractantii;
- Informatii privind asociatii;
- Certificare ISO 9001(Sistemul de Management al Calitatii)sau echivalent;
- Certificare OHSAS 18001(Standard de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale) sau echivalent;
- Certificare ISO 14001(Management de Mediu) sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
Proceduri tehnice de executie a lucrarilor pe grupe de lucrari
20%
Descriere:
4.
Perioada de garantie a lucrarilor de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2010 10:00
Locul: La sediul Primarie Albestii de Arges, judetul Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor; Reprezentantii M.F.; Reprezentantii A.P.D.R.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Programului National de Dezvoltare Rurala – masura 322 " Renovarea si dezvoltarea satelor"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Ajutor financiar nerambursabil ?conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40-21-3104641, Email:  [email protected], Fax:  +40-21-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Pitesti
Adresa postala:  Str. Victoriei nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  117017, Romania, Tel. 0248.219.374, Email:  [email protected], Fax:  0248.223.828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit O.U.G.nr.34/2006; (5 zile) conform art 256*2
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Albestii de Arges
Adresa postala:  Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, ,Localitatea:  Albestii de Arges, Cod postal:  117005, Romania, Tel. 0248735005, Email:  [email protected], Fax:  0248735005
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2010 21:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer