Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de alimentare cu apa SC Parc Industrial Craiova SA ( proiectare si executie)


Anunt de participare numarul 98517/21.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel.0251408277, Email: [email protected], Fax: 0251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de alimentare cu apa SC Parc Industrial Craiova SA ( proiectare si executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SC Parc Industrial Craiova SA, Platforma Avioane Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie alimentare cu apa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform temei de proiectare + planse desenate, anexa la Fisa de date
Valoarea estimata fara TVA: 588, 235RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2000 leiGrantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate in conformitate cu art 180 si 181 din OUG nr.34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusivcele locale, CUI, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantului contabil la 31.12.2009, cifra de afaceri pe perioada 2007 - 2008 -2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra media anuala de afaceri pe perioada 2007, 2008, 2009 inclusiv: valoare minima impusa: 600.000 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, Lista cu principalele servicii de proiectare (sisteme de alimentare cu apa)prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, RECOMANDARI, procese verbale de receptie, resurse tehnice, resurse umane, Standarde de asigurarea calitatii Standarde de protectia mediului, Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale, Declaratie privind protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
indeplinirea si finalizarea in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari (sisteme de alimentare cu apa - executie) in valoare de minim 400.000 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica: Detalii in Fisa de date achizitii
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2010 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se acceseaza integral din SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiillor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0310084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bdul N. Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418268
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: str. Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2010 16:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer