Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de amprentare DART-HRMS cu sistem de analiza si colector de fractii la nivel de microlitri


Anunt de participare numarul 146205/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Punct(e) de contact: Academia Romana Filiala Iasi B-dul Carol I nr.8, Tel. +40 232211150, In atentia: Cristian Carp, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare stiintifica fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de amprentare DART-HRMS cu sistem de analiza si colector de fractii la nivel de microlitri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Academia Romana ? Filiala Iasi (Centrul de Cercetari pentru Oenologie Iasi) din mun. Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, cod postal 700490, jud. Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
i Sistem de amprentare DART-HRMS cu sistem de analiza si colector de fractii la nivel de microlitri Cod principal CPV 38433100-0 Spectrometre de masa; ii. Service in perioada de garantie, Cod 51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator; iii. Training utilizare echipamente si aplicatii, Cod secundar CPV79632000-3 Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433100-0 - Spectrometre de masa (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de echipamente de laborator -1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
110 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val.GP este de 30000 lei sau echivalentul in Euro sau alta valuta la cursul BNR din data de 07.08.2013;va fi varsata in cont nr RO78TREZ4065005XXX000401, deschis la Trez. Mun. Iasi sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original la sediul AC, pana la data limita stabilita pt depunerea ofertelor in cuantumul si pentru perioada prevazuta in invitatie. Valabilitatea GP: 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.GP se va exprima in RON sau in echivalentul in Euro sau alta valuta si se va constitui in una din urmatoarele forme: ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta;scrisoare de GB (completata conf.Form.6)in favoarea Academiei Romane-Filiala Iasi, eliberata de preferat de o banca din Romania sau dupa caz, de o banca din strainatate de preferat cu corespondent in Romania sau de o societate de asigurari;se prezinta obligatoriu in original la sediul AC si in copie scanata ce va fi postata pe SEAP, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in invitatia de part.GP in original trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand astfel suma constituita, daca ofertantul isi retrage oferta in perioada ei de valabilitate, daca ofertantul castigator nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului ori daca ofertantul castigator refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In cazul unei contestatii conf art. 278 (1) lit b din O.U.G. 34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia, AC va retine contestatorului din GP 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei. GP constituita de ofertantul castigator se restituie de AC in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. castigatorul va constitui o garantie de buna executie aferenta contractului de furnizare in termen de maximum 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare, in valoare de 10% din pretul contractului, fara T.V.A, astfel: a.sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie (conform Formularului 7) in favoarea ARFI, eliberata de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate de preferat cu corespondent in Romania;b.un instrument de garantie bancara emis de o societate de asigurari, in original (personal sau prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire) la sediul autoritatii contractante;c. prin retineri succesive din valoarea facturilor ce urmeaza a fi platite pana la constituirea sumei recurente prevazute mai sus in contul achizitorului nr. RO78TREZ4065005XXX000401 deschis la Trezoreria mun. Iasi conform prevederilor H.G. 1045/2011.Garantia de buna executie a contractului se va restitui in cel mult 14 zile de la data platii finale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract INFRATEHNOBEV ID nr. 881;Ctr nr. 436/07.01. 2013;SMIS-CSNR 13983, cofinantat prin POSCCE Axa Prioritara 2 Operatiunea 2.2.1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata (completata conform Formularului 1);
-Documente care dovedesc eligibilitatea (Declaratie completata potrivit Formularului 2);
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completata conform Formularului 8).Persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul procedurii sunt urmatoarele: Bogdan Simionescu-presedinte, Valeriu Cotea, director proiect, Meda Galea, contabil sef, Radu Rachieru, responsabil financiar, Marius Niculaua, responsabil tehnic.Constantin Bogdan-Nechita, cercetator stiintific, Cristina Budau, consilier juridicCristian Carp, responsabil achizitiiCristinel Zanoaga, cercetator stiintific, Tudosa Ionel, inspector specialitate, Odageriu Gheorghe, cercetator stiintific-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor, inclusiv cele locale, si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat: -ofertantul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.-Certificat de participare la procedura elaborat conform Ordinului nr. 314 din 12 octombrie 2010 (completat potrivit Formularului 3) - Pentru persoane juridice romane se solicita certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. - Pentru persoane fizice romane se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(ex: certificatul de competenta profesionala, atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate etc).- Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Declaratia va fi completata conform Formularulului 4.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a controlului calitatii de care ofertantul dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant in special pentru asigurarea calitatii si service-ului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare (completata conform formularului 10) din ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) sau orice alt document ce poate demonstra livrarea produselor, emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar;
-se vor prezenta informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a controlului calitatii de care ofertantul dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant in special pentru asigurarea calitatii si service-ului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
95%
95
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantia echipamentului
5%
5
Descriere: pentru cea mai mare perioada de garantie ofertata in luni, valabila de la data semnarii procesului-verbal de receptie (in intervalul 24-60 luni), se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
Pondere componenta tehnica: 5 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5326
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): INFRATEHNOBEV ID nr. 881;Contract nr. 436/07.01.2013; SMIS-CSNR 13983, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul POSCCE Axa Prioritara 2 Operatiunea 2.2.1.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta castigatoare va fi cea a carui pret este cel mai mic avand in vedere respectarea principiului "utilizarii eficiente a fondurilor publice". Daca si aceste preturi sunt egale se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic disponibil pe adresa www.certsign.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-in termen de 10 zile din incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conditiile prevazute in art 256 indice 2 lit. b din OUG 34/2006 cu modificari
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI " -Birou juridic
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Tel. +40 232211150, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 22:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer