Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sistem de automatizare a distributiei pentru linii aeriene de medie tensiune (SAD rural) Etapa a IV a? FDEE EDMN


Anunt de participare (utilitati) numarul 147939/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C Filiala de Distributie a EnergieiElectrice - Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
Adresa postala: STR. MARASESTI NR. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: S.C. FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE, Tel. +40 244405306, In atentia: Ing.Mihaela STOICA - Serv.Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 244405304, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C.F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A.
Adresa postala: str. Marasesti nr. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: S.C. F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A. -Serv.Investitii, Tel. +40 0244405306, In atentia: Ing.Mihaela Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 0244405304
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C.F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A.
Adresa postala: str. Marasesti nr. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: S.C. F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A. -Serv.Investitii, Tel. +40 0244405306, In atentia: Ing.Mihaela Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 0244405304
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C.F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A.
Adresa postala: str. Marasesti nr. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: S.C. F.D.E.E. ? Electrica Distributie Muntenia Nord? S.A. ? Registratura, Tel. +40 0244405306, In atentia: Ing.Mihaela Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 0244405304
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Sistem de automatizare a distributiei pentru linii aeriene de medie tensiune (SAD rural) Etapa a IV a? FDEE EDMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursalele FDEE EDMN
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui sistem de automatizare a distributiei pentru linii aeriene de medie tensiune in cadrul sucursalelor FDEE EDMN.
Valoarea estimata a procedurii de achizitie este: 36.361.151 lei, din care valoarea estimata a contractului este: 34.992.821 lei si valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazutede: 1.368.330 lei reprezinta: 3.91 % (din valoarea estimata a contractului).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SDEE BZ:
-reanclansatoare -23 buc-separatoare de sarcina telecomandate -66 bucSDEE PL:
- reanclansatoare -38 buc
-separatoare de sarcina telecomandate -38 buc
-reamplasare separatoare telecomandate existente-3 buc
-upgrade telecomunicatii -7 reclosere;8 separatoare; 16 PTZ modernízate existenteSDEE TG:
-montare reanclansatoare: -31 buc-montare separatoare de sarcina telecomandate: -31 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 36, 361, 151RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 437.400 lei;(50% reducere a valorilor pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si de garantia de buna executie, in conformitate cu art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru IMM); Dovada calitatii de IMM se poate face prin depunerea declaratiei privind incadrarea in categoria IMM (cf. Anexa 1 din Legea nr. 346/2004) .In cazul asocierii se poate beneficia de prevederile Legii 346/2004 in cazul care se demonstreaza ca fiecare membru al asocierii trebuie sa se incadreza in categoria IMM-urilor.Garantia de participare va fi depusa in contul RO08 RNCB 0205 0099 7734 0001 ? BCR PLOIESTIIn conformitate cu OG34/2006-art. 278.1- (1) autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoareasuma: 11.059, 282 lei? Formular F7Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare( care se prezinta in original) se constituie prin : - virament bancar; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (ex.scrisoare de garntie bancara de participare) ? Formular 4, - Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Cursul valutarla carese va face echivalenta leu/valuta, va fi cursul BNR valabil la momentul publicarii anuntuluide participare. Garantia de buna executie reprezinta 5 %din valoareacontractuluilucrarii (fara TVA).- Cuantumul GBE, exprim. proc., este de 5 % din val. lucr. (50 % reducere, in conf.cu art.16 alin.2 din Lg. nr. 346/2004 pentru IMM); Modalit. De constituire conform Art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CREDIT FURNIZOR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratii privind eligibilitatea-Cerinte obligatorii: prezentarea formularelor: -FormularB1- Declaratie privind eligibilitatea completat;
-Formular B12 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din OG 34/ 2006, actualizat.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.
-Formular B16 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 .Mentionam urmatoarele persoane cu functii de decizie din cadrul FDEE EDMN privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
?Director General FDEE EDMN ?Dr. Ing. Darius Dumitru MESCA
?Director Directie Economica FDEE EDMN- Ec.Gabriela BLAGOI
?Director Directie Dezvoltare FDEE EDMN - Ing. Gabriel GHEORGHE?Director Directie Distributie FDEE EDMN- Ing.Constantin COMAN
?Director Directie Tehnica 110 kV FDEE EDMN ?Dr. Ing. Valentin BRANESCU
?Director Directie Control, Reglementare si Comunicare FDEE EDMN -Ing. Ion PREDA
?Sef Serv.Juridic FDEE EDMN ? Jr. Monica BORLOVAN
?Sef Serv. Investitii FDEE EDMN ? Ing. Nicolae CRINEANU
?Serv. Investitii FDEE EDMN ? Ing. Mihaela STOICA
? SefSectie PRAM, IP FDEE EDMN - Ing. Adrian BOBI? Sef SEMUR MT/ JT FDEE EDMN - Ing.Epseghie SUCIU? Sef SMGACPT FDEE EDMN -Ing.Monica PETCU? SefServ. Telecomunicatii FDEE EDMN -Ing. Gabriel BUTE? Contabilitate FDEE EDMN-Ec. Mariana MIHAIFormular tip- CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta - completatCerinta nr. 2-Declaratie privind indeplinirea obligatiilorCerinte obligatorii: - certificat ce atesta achitarea obligatiilor fata de bugetul national consolidat si bugetul asigurarilor sociale, emis de Agentia Nationala de Administrare fiscala, Directia Publica a Finantelor locale (cnf.precizari ANRMAP si Ord.509/2011-din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.? in original sau copie legalizata.Se accepta si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?- certificat ce atesta plata impozitelor si taxelor locale emis de Autoritatea Publica Locala. (cnf. precizari ANRMAP si Ord.509/2011-din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) - in original sau copie legalizata . Se accepta si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?In cnf.CU ART.9 ALIN.1 ORD.509/2011-cerintele privind obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.Operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG 925/2006. Cerinta nr. 1 -Persoane juridice/fizice romane-
Cerinte obligatorii: -Certificat constatator, in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul emis, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca domeniul/domeniile de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor- Nota: (cnf.precizari ANRMAP)In cazul in care la deschiderea ofertelor ofertantul clasat ulterior pe primul loc a prezentat Certificatul Constatator emis de ORC in copie conform cu originalul, acesta are obligativitatea ca pana la momentul comunicarii rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractante sa fie prezentat in original sau copie legalizata.Se accepta si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul??Atestat ANRE/Autorizatii specifice lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract ? valabil la data limita de depunere a ofertelor.Atestatul ANRE este solicitat conform Ordinului ANRE 23/2013 -Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic. Ofertantul castigator va avea obligatia reinnoirii acestor atestate daca acestea expira in perioada de executie a lucrarilor.?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatii privindsituatia economico-financiaraCerinte obligatorii: prezentarea si completarea formularelor:
? rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani: - Declaratie pe propria raspundere privind situatia Financiara;
- Autoritatea contractuala lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
? declararea mediei cifrei globale de afaceri pe ultimii trei ani raportat la cursul mediu BNR al anului respectiv, care trebuie sa fie de cel putin :69.985.642 lei
? lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100) sa fie cel putin 100%
Modalitatea de indeplinire
- Formular B8
- Autoritatea contractuala lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
- Formular B2 - Informatii generale;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatii privindcapacitatea tehnicaCerinte obligatorii: prezentarea si completarea formularelor:
- Declaratie privind lista principalelor lucrariexecutate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani;
- Experienta similara privind prezentarea, a maxim trei contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 34.992.821 lei, privind lucrari executate in ultimii5 ani de natura si complexitatea celor solicitate in prezenta procedura (certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu no;rmele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit), in conformitate cu prevedeile art. 12 si 14 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/14 sept. 2011.- Declaratie privind asigurarea (se va preciza: in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului integrat supus procedurii de achizitie;
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului disponibil si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (insotita de CV pentru cadrele de conducere)-- Responsabilul tehnic cu executia va fi atestat de MLPTL/MDRT sau MEF/ MECMA, in conditiile legislatiei in vigoare functie de specificul lucrarii
Modalitatea de indeplinire
- Formular B4- Formular B3- Formular B5
- Formular B6-atestat de MLPTL/MDRT sau MEF/ MECMA, in conditiile legislatiei in vigoare functie de specificul lucrarii- Formular B7 - Obligatii contractuale
Cerinta nr. 2 - Informatii privind subcontractantii sau asociati-Contractantul va specifica :
? numele societatii subcontractante (daca este cazul)
? partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul)
- Acordul de subcontractare se va prezenta la semnarea contractului.
b) In cazul asocierii :
-Acord de asociere in vedereaparticiparii la procedura de achizitie;Pentru asociati se vor prezenta documente specifice partilor din contract ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract, in conformitate cu prevederile Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/14 sept. 2011;
- In cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la incheierea contractului.
c) In cazul sustinerii economice si financiare asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, operatorul economic va indeplini conditiile prevazute la art. 11.1 din HG nr. 925/2006 actualizata prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, pe toata durata de executie a contractului.
Angajamentul ferm ? Formular B 12 prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
? numele societatii subcontractante (daca este cazul)
? partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul)
- formularul B9
Cerinta nr. 1- implementarea standardului ISO 9001 privind sistemul de management al calitatii implementat in cadrul firmei, emis de un organism acreditat, sau echivalent - in copie
Modalitatea de indeplinire
Certificare implementare standard ISO 9001 -in copie
Cerinta nr. 2-implementarea standardului ISO 14001 privind implementarea standardelor de management al mediului, emis de un organism acreditat, sau echivalent, pentru activitatea ce face obiectul prezentei proceduri ? in copie
Modalitatea de indeplinire
Certificare implementare standard ISO 14001 -in copie
Nota: 1. Un documentin care se precizeaza ca auditul de certificare al unui operator economic a fost finalizat urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, poate constitui o dovada in sensulcelor prevazute la art.193 OG.34/2006 . 2. Persoanele fizice/juridice straine trebuie sa depuna documentele solicitate sau documente in echivalent eliberate in tara de origine, in original, in copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul"si traducere legalizata in limba romana sau o declaratie pe proprie raspundere prin care sa justifice neprezentarea unui anumit document (daca in tara de origine nu sunt emise/folosite acest gen de inscrisuri).
Modalitatea de indeplinire
Nota: 1. Un documentin care se precizeaza ca auditul de certificare al unui operator economic a fost finalizat urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, poate constitui o dovada in sensulcelor prevazute la art.193 OG.34/2006 . 2. Persoanele fizice/juridice straine trebuie sa depuna documentele solicitate sau documente in echivalent eliberate in tara de origine, in original, in copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul"si traducere legalizata in limba romana sau o declaratie pe proprie raspundere prin care sa justifice neprezentarea unui anumit document (daca in tara de origine nu sunt emise/folosite acest gen de inscrisuri).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti: -vor obtine urmatoarele informatii: pozitia in clasament;nr.participantilor;preturile si valorile nou prezentate-ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze; -licitatia electronica se va finaliza dupa desfas. rundei nr. 1 a licitatiei electronice. - Nr.de runde ale licitatiei electr.: 1 (una) - Licitatia electr. va incepe: la 2 (doua) zile lucratoare de la transm. invitatiei -Durata unei runde: 1 (una) zi - Pauza intre runde : nu f) operatorii ec. trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (inf. pe www.e-licitatie.ro). Ofertantii care nu sunt inregistrati online si nu detin certificat digital valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare. Daca, in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei licitatiei electr., se constata existenta unei egalitati de preturi pentru ofertele aflate pe primul loc, autoritatea contract. va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis, la sediul acesteia.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 11:00
Locul: SC FDEE EDMN mun. Ploiesti, str. Marasesti nr. 44, et.1 sala de videoconferinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare desemnata si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Se organizeaza o etapa de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 1, prin prezentarea de oferte imbunatatite in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A- Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Marasesti nr. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100 024, Romania, Tel. +40 0244405045, Fax: +40 0244405047
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer