Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate din localitatiile aglomerari umane din comuna Danesti, judetul Gorj


Anunt de participare numarul 78158/25.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Danesti (Primaria comunei Danesti Gorj)
Adresa postala: sat Danesti , comuna Danesti, judetul Gorj, Localitatea: Danesti, Cod postal: 217200, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin Coroboianu, Tel.0253/271600, Email: [email protected], Fax: 0253/271854, Adresa internet (URL): primariadanestigj
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate din localitatiile aglomerari umane din comuna Danesti, judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comuna Danesti, satele Danesti, Barza, Bucureasa, Botorogi, Vacarea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate din localitatiile aglomerari umane din comuna Danesti, judetul Gorj ., ,Realizarea de retele de canalizare si statii de epurare in satele Danesti, Barza, Bucureasa, Botorogi, Vacarea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 205, 441RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA- 32054, 41 leiGarantie de buna executie - 5% din valoarea finala contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ordonanta Guvernului nr.7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata cistigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
-Declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
-Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplatacatre bugetul de stat
-Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplata catre bugetul local
-Certificat de Inregistrare Fiscala emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si obiectul contractului de lucrari, in copie
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor), in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale /Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
-Bilantul contabil la data 31.12.2008 vizate siinregistrate de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Recomandarile vor preciza urmatoarele aspecte:
- modul de indeplinire a contractului
- daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari din vina contractantului, receptii amanate sau respinse
-Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
-Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, Ofertantul trebuie sa dispuna de :
- responsabil tehnic cu executia lucrarii care va prezenta un CV in acest sens
- Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001:2000 sau echivalent
- Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent
- Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu cerintele specificatiei OHSAS 18001:2004 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
perioada de garantie a lucrarilor
20%
Descriere:
3.
durata de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2009 16:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-membrii comisiei de evaluare-reprezentantii operatorilor economici(vor prezenta imputernicire)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta din motive tehnice nu are posibilitate de a transmite electronic documentatia de atribuire in SEAP , aceasta urmand a fi pusa la dispozitia operatorilor economici care o vor solicita , gratuit pe suport de hartie pentru cei care o vor ridica de la sediul autoritatii contractante. Daca se va transmite prin posta , operatorul economic va suporta costul aferent trasmiterii documentatiei.( conform art.II aliniat 5. punctele 2)si 3) din OUG nr. 19/2009- conform fisei de date a achizitiei ce se va ridica odata cu caietul de sarcini- detalile privind algoritmul de calcul pe baza factorilor de evaluare se gasesc in fisa de date a achizitiei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoles nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta de actul autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala: sat Danesti, comuna Danesti, Localitatea: Danesti, Cod postal: 217200, Romania, Tel.0253/271854, Email: [email protected], Fax: 0253/271854
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2009 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer