Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de control integrat si siguranta


Anunt de participare (utilitati) numarul 146094/28.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Project Procurement & Engineering, Tel. +40 737077609, In atentia: Ms. Mihaela Pescaru, Email: [email protected], Fax: +40 212647055, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Sistem de control integrat si siguranta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 190, 000 si 30, 000, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1.320.000 EUR. Frecventa contractelor subsecvente: aproximativ 1 contract la 6 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este furnizarea de sisteme de control si siguranta si serviciile specifice acestui scop respectiv: furnizarea si configurarea materialelor, fabricarea, asamablarea, testarea in fabrica, livrarea, supervizarea instalarii, testarea la locatie, pre-commissioning, commissioning, start-up, testarea performantei si predarea sistemelor de control integrat si siguranta.
Durata celui mai mare contract subsecvent: 6 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682210-5 - Instrumente si echipament de comanda (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de sisteme de control si siguranta si serviciile aferente.
Nivelul cerintelor minime de calificare sunt bazate pe valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru: intre 1 si 100 sisteme.
Cantitatile minime si maxime estimate care pot face obiectul unui contract subsecvent: intre 1 si 15 sisteme.
Valoarea estimata fara TVA: intre 190, 000 si 30, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul selectat (in faza a doua) va prezenta o Garantie de participare la licitatie in cuantum de 300.000 EURO. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86, alin. 1, 2, 3 si 4 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valabila 93 zile de la data limita pentru depunerea Ofertelor.Pentru echivalenta garantiei de participare depusa in alta moneda, daca este cazul, se va considera cursul BNR cu 15 zile inainte de data limita a depunerii ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie reprezinta 10% din valoarea Contractului, exclusiv TVA. Garantia de Buna executie in cadrul contractului se constituie conform art . 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modif. si compl.ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1Un operator economic este exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor: 1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;3. Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.Documentele specificate la punctele 1-2 se vor prezenta conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.Cerinta nr. 2: Certificarea participarii la procedura cu aplicatie/oferta independenta ? conform ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.Cerinta nr. 3: Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Membrii Directoratului OMV PETROM si ai Consiliului de Supraveghere sunt cei nominalizati pe www.petrom.roPersoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante OMV Petrom in sensul art. 331 alin. (4) din OUG nr. 34/2006 sunt:
Mariana GHEORGHE ? Director General Executiv;
Andreas Peter MATJE ? Director Financiar;
Neil Anthony MORGAN ? Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing;Johann PLEININGER ? Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie;
Cristian SECOSAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale si EnergieAlina Gabriela POPA ? Director Departament Financiar.Persoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt: 1. Johann Lechner - Director Program Dezvoltare si Modernizare Campuri Petroliere
2. Thomas Repolust - Director Departament Achizitii Proiecte si InginerieDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant.In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator. Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate).
1.Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire:
- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
2.Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire:
- prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare membru va prezenta documentul de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatei. Media anuala a cifrei de afaceri pentru ultimii 3 (trei) ani financiari, specifica obiectului prezentei proceduri, trebuie sa fie de cel putin 2.640.000 euro
Modalitatea de indeplinire
Copii ale bilanturilor sau extrase din bilanturile contabile pentru ultimii trei (3) anii financiari precum si orice alte documente justificative considerate adecvate pentru a indica cifra de afaceri specifica a candidatului;Raportul auditorilor pentru ultimele 3 exercitii financiare aferente anilor financiari incheiati, acolo unde este aplicabilDeclaratia cu privire la cifra specifica de afaceri a candidatului pentru fiecare din ultimii trei (3) ani (2010, 2011, 2012) sau a fiecarui membru al asociatiei, dupa caz.Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a candidatului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, operatorul economic ce participa la procedura individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru obtinerea unei linii de credit sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru cel putin primele 3 (trei) luni de derulare ale contractului subsecvent, asa cum este indicat, daca acesta din urma o va cere. Acest document trebuie sa contina in mod obligatoriu coordonatele de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
ii. Demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare de cel putin 500.000 EURO pe perioada de 3 luni, incepand de la data atribuirii contractului, estimat a fi Decembrie 2013. In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei Proceduri de atribuire, expresia ?demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare? este legata in timp de data estimata pentru atribuirea contractului (estimata a fi in Decembrie 2013) si se refera la accesul la resursele financiare disponibile, negrevate de datorii sau accesul la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pe o perioada de cel putin primele 3 luni ale contractului.Pentru echivalenta lei/valuta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor inso?i angajamentul fermal persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind situa?ia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a candidatului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, operatorul economic ce participa la procedura individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru obtinerea unei linii de credit sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru cel putin primele 3 (trei) luni de derulare ale contractului subsecvent, asa cum este indicat, daca acesta din urma o va cere. Acest document trebuie sa contina in mod obligatoriu coordonatele de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Pentru a facilita evaluarea candidaturilor pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb pentru fiecare an, comunicata de catre Banca Nationala Romana http: //www.bnr.ro
Declaratia de mai sus se va prezenta conform formularului 8.1., care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
i. Demonstrarea experientei in achizitia si configurarea, fabricarea, asamblarea componentelor, testarea in fabrica, supervizarea instalarii, testarea la locatie, pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune (commissioning, pre-commissioning, start-up), instruirea operatorilor, a cel putin un (1) sistem de control integrat si siguranta cu module centrale si module comandate de la distanta (care monitorizeaza si protejeaza facilitatile de productie a gazului si petrolului asociate cu toate sau oricare dintre cele ce urmeaza: tratarea apei, separarea petrol/apa/gaz, trasfer fluide sau stocare, injectare apa) in ultimii 3 ani pana la data depunerii candidaturii, constituit din cel putin o (1) interfata cu un sistem tert, cel putin un (1) modul PCS comandat de la distanta si un (1) modul SIS certificat SIL3 instalat in locatie centrala. Aceasta descriere va fi definita si folosita ulterior ca ?Experienta Similara?.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele(Utilizand formularul care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?)
1.Fisa detaliata ? Experienta similara cu descrierea fiecarui contract identificat ca furnizarea si servicii in ultimii 3 (trei) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor.
Fiecare experienta similara se demonstreaza prin prezentarea cel putin a unui document/proces verbal de receptie emise de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea produselor si serviciilor aferente.In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea experientei similare cu descrierea fiecarui contract considerat ca furnizare si servicii in ultimii 3 (trei) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor, inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Fisa detaliata specificata mai sus se va prezenta conform formularului 9.2. care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?.
ii. Demonstrarea accesului la infrastructura/dotarile necesare pentru fabricarea corespunzatoare a produselor si indeplinirea serviciilor, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini:
- Dotari: zona dedicata pentru asamblarea completa si testarea sistemelor integrate de control si siguranta
- Configurare: minimum 4 Ingineri de Control si Instrumentatie cu cel putin 3 ani experienta profesionala in lucrul cu sisteme integrate de control si siguranta pentru industria extractiei de gaz si petrol, dintre care cel putin 1 Expert in Siguranta Functionala certificat si cel putin 1 Profesionist in Siguranta Functionala certificat.- Achizitii: minimum 2 Ingineri in Achizitii cu cel putin 3 ani experienta profesionala in activitati legate de furnizarea echipamentelor, materialelor si serviciilor necesare elaborarii de sisteme integrate de control si siguranta
- Asamblarea: minimum 4 Tehnicieni cu cel putin 3 ani experienta profesionala in fabricarea, asamblarea, inspectia, testarea si certificarea de sisteme integrate de control si siguranta
- Supervizarea Instalarii si Pregatirea pentru punerea in functiune: minim 2 Ingineri si/sau Tehnicieni cu cel putin 3 ani experienta profesionala in supervizarea instalarii la locatie si pregatirea pentru punerea in functiune de sisteme integrate de control si siguranta
Nivelul pentru aceste cerin?e a fost stabilit:
a.avand in vedere ca este imperios necesar sa se inceapa derularea contractului cat mai curand posibil
b.pentru a preveni/elimina, sub aspect managerial si administrativ, riscul apari?iei unor intarzieri in derularea contractului, intarzieri generate de imposibilitatea mobilizarii resurselor necesare pentru realizarea lucrarilor de contractorii OMV Petromc.Pentru a asigura personalul necesar, avand in vedere situatii neprevazute (de ex. concediu medical) si de asemenea concediile de odihna pe intreaga perioada de derulare a contractului.
d.Pentru a asigura supervizarea instalarii in paralel a sistemului de control integrat si siguranta care de fapt consta in douasisteme (sistemul de control si sistemul de siguranta) si este necesar sa existe 2 echipe separate de personal pentru executarea lucrarilor.
e.Pentru a asigura OMV Petrom informa?ii cu privire la infrastructura necesara pentru indeplinirea contractului, intrucat OMV Petrom nu este interesata de dotarea tehnica de care dispune operatorul economic si care nu este utilizata pentru indeplinirea scopului acestui contract, ci numai de cea direct legata de indeplinirea corespunzatoare a obliga?iilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele: Declaratia privind infrastructura/dotarile candidatului pentru buna executare a acordului-cadruCurriculum VitaeDocumentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor 9.3., 9.4. care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii ?.
Candidatul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea de implicare in contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
FRD- K-001-00_ICSS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice doc. ref. la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 09:00
Locul: Sediul OMV Petrom, Petrom City, Infinity Building, Strada Coralilor 22 Bucharest, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
IV.3.4)Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 90 zile.Pentru a avea un sistem eficient de evaluare, numarul maxim de candidati selectati, invitati sa participe la cea de-a doua faza a procedurii, va fi 5. Daca numarul de candidati care indeplinesc cerintele minime de calificare depaseste acesta limita, vor fi aplicate criteriile de selectie astfel: criteriul1-media cifrei de afaceri;criteriul2-numarul de contracte privind experienta similara. Metodologia de acordare a punctajului se regaseste in Anexa 1 la Fisa de Date.Anexa 1 face parte integranta din prezenta Fisa de date.Modul in care contractele subsecvente vor fi acordate astfel: Fara competitie, pe baza ierarhiei deja stabilite la momentul semnarii acordului cadru, ceea ce inseamna ca atribuirea contractelor subsecvente in cadrul fiecarui acord-cadru se va face cu consultarea operatorilor economici, parte a acordului-cadru dupa cum urmeaza (cumulativ): i.Utilizand ierarhia stabilita ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire pentru semnarea acordului cadru ii.Pe baza conditiilor si elementelor prevazute in acordul cadru (respectiv furnizarea si serviciile aferente reprezentand obiectul specific al contractului subsecvent si termenul de finalizare) si urmand procedura descrisa in acordul cadru.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, prezentarea in original / copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.Atragem atentia ca documentele prezentate in limba romana aferente conditiilor contractuale si Formularelor sunt doar cu scop informativ.In caz de neconcordanta intre documentele mentionate anterior referitor la informatiile prezentate in limba engleza si cele in limba romana, varianta in limba engleza va prevala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer