Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - sistem de palpare noncontact cu laser


Anunt de participare numarul 149100/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii-INCDMTM
Adresa postala: Sos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021631, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Gheorghe, Tel. +40 212523068, Email: [email protected], Fax: +40 212523437, Adresa internet (URL): www.incdmtm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut national
Activitate (activitati)
Altele: cercetare dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
sistem de palpare noncontact cu laser
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos.Pantelimon nr.6-8 sector 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
sistem de palpare noncontact cu laser
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38570000-1 - Instrumente si aparate de reglaj si de control (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sistem de palpare noncontact cu laser -1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 63, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 630lei.Garantia de participare se poate constitui prin: -scrisoare de garantie bancara, in original, in cuantumul prevazut, se va utiliza formularul din capitolul formulare-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-original, in cuantumul si pentru perioada solicitata in documentatia de atribuire, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expers ca se constituie pentru procedura ce face obiectulprezentei cereri de oferta-virament prin ordin de plata RO23RNCB0073049977150001- BCR Sucursala sector 2-sau plata cu numerar la caseria INCDMTM-din SOS.Pantelimon nr.6-8 sector 2 BucurestiPentru o garantie de participare depusa in alta moneda echivalenta se face la cursul valutar BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zileValabilitatea garantie de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. Neprezentarea pana la ora si data deschiderii ofertelor a dovezii constituirii garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conform art. 33 alin. (3) si art. 36 alin. (1) dinHG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui prin: -scrisoare de garantie bancara, in original, in cuantumul prevazut, se va utiliza formularul din capitolul de formulare-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-original,
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (se completeaza formularulexistent in sectiunea formulare)din capitolul de formulare. Aceasta va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (se completeaza formularulexistent in sectiunea formulare)3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (se completeaza formularexistent in sectiunea formulare)4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUGnr. 34/2006 (se completeaza formularulexistent in sectiunea formulare)
Tertul sustinator va completa Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit.a) c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
5.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Aceste certificate trebuie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.
6.Declaratie pe propriea raspundere ca ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care suntsot/sotie, ruda sau afin pina la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art 69ยน-OUG 34/2006 (se completeaza formularulexistent in sectiunea formulare)cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Persoanele cu functie de decizie in cadrul institutie implicate in procedura de atribuire:
Prof.Univ.Dr.Ing. Gheorghe Gheorghe- Director General; Dr.Ec.Maria Marian-Director Economic; Teodora Cecilia Dima-Consilier Juridic; Ana Maria Cristina Ghiteanu-Consilier Juridic- Compartiment Achizitii Publice , Dr.Ing.Gheorghe Popan, Ing. Ioan Gabriel Todoran, Ing. Ghiculescu Neli, Ing.Dorin Angelescu, Ing.Vasile Iulian.Aceasta va fi prezentata si de tertul sustinator, si de subcontractant, daca este cazul. 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa instanta competenta, inoriginal/copie legalizata/ sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: In situatia in care , ofertantul clasat pe primul loc a prezentat o copie conform cu originalul, i se va solicita acestuia sa prezinte pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.2.Persoane fizice/juridice straine: Documente edificatoarecare sa dovedeasca o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012 si/sau la 30.06.2013 din care sa rezulte exercitiul financiar , vizat de catre organele fiscale in drept.
Se accepta orice alt document din care sa reiasa situatia economica si financiara in conformitate cu art 185 alin 1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
copie lizibila conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - o lista a principalelor livrari similare in ultimii 3 ani
Certificat ISO 9001 sau echivalent
In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul trebuie depus de catre fiecare asociat" pentru partea din contract pe care o realizeaza". Operatorii economici nerezidenti(straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se completeaza formularulexistent in sectiunea formularecopie lizibila conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretulb) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite , cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: i. clasament : Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la :1. existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice2. numarul participantilor la licitatia electronica.d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : i. Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.ii. In vederea realizarii etapei electronice, Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1. in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.2. licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatie electronice.i. in cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul rundei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuireii. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.iii. Licitatia electronica va incepe la trei zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.iv. Durata unei runde: 1 (una) zi.f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.B.a) Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita Autoritatii contractanteFormularul de oferta si FormularulCentralizator de preturi completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica in forma prevazuta pentru aceasta situatie la sectiunea VI.8. punctul b).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 11:00
Locul: Sos.Pantelimon nr.6-8 sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice-POS CEE- "Centru de cercetare pentru tehnica masurarii"-CERTIM
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Plata produselor se va efectua in lei, iar pretul este ferm si neajustabil.Pretul contractului de achizitie nu se actualizeaza/modifica pe perioada de derulare a contractului.In termen de 6 zile de la data comunicarii rezultatului aplicarii procedurii, ofertantul/ofertanti declarat/declarati castigator/castigatori se va/vor prezenta la sediul autoritatii contractante pentru incheierea contractului.Documentele pot fi transmise prin posta, direct la sediul autoritatii contractante, prin fax, e-mail sau prin orice combinatie a acestor modalitati.Depunerea ofertelor se poate realiza numai prin posta sau direct la sediul autoritatii contractante.Ofertantii vor depune formularul INFORMATII DESPRE OFERTANT existent in sectiunea formulare.Modalitatea de departajare : In cazul in care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Toti operatorii economici ofertanti vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice -SEAP, la adresa electronica www.e-licitatie.ro.Conform prevederilor art.42 din Hotararea nr.1660/2006 la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transimise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii
Adresa postala: Sos.Pantelimon nr.6-8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021631, Romania, Tel. +40 212523068, Email: [email protected], Fax: +40 212523437, Adresa internet (URL): www.incdmtm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer