Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de rutare si comutare pentru retele de calculatoare cu servicii integrate (date, streaming multimedia, wirelles si securitate): Sursa comandabila de putere reversibila


Anunt de participare numarul 143968/30.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 29, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500036, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de Achizitii Publice, Tel. +40 268413000/101, In atentia: Liviu Doru Dogar, Email: [email protected], Fax: +40 268414900, Adresa internet (URL): www.unitbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de rutare si comutare pentru retele de calculatoare cu servicii integrate (date, streaming multimedia, wirelles si securitate): Sursa comandabila de putere reversibila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Brasov, str. Institutului nr.10
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem de rutare si comutare pentru retele de calculatoare cu servicii integrate (date, streaming multimedia, wirelles si securitate): Sursa comandabila de putere reversibila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32427000-2 - Sistem de retea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de rutare si comutare pentru retele de calculatoare cu servicii integrate (date, streaming multimedia, wirelles si securitate): Sursa comandabila de putere reversibila
Valoarea estimata fara TVA: 125, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare 2500 lei const conf art.86 din HG 925/2006 (RO16TREZ1315005XXX000137 CUI 4317754), valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune atat in SEAP, in conditiile art 17 si 18 din HG 925/06, cat si in original, la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, in conformitate cu Formularul nr. 2.
Declaratie, completata in conformitate cu Formularul nr.3 privind prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 la care se ataseaza: Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent de unde sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010, formular nr.8.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006, conform formular 3B.Informatii despre persoanele cu functii de decizie: Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Prof.univ.dr.ing. Doru TALABA, Prof.univ.dr.ing. Simona LACHE, Prof.univ.dr. Mihaela GHEORGHE, Prof.univ.dr.ing. Daniel MUNTEANU, Prof.univ.dr.med. Liliana ROGOZEA, jr.Adrian Manea, ing. Dogar Liviu Doru, ing. Mizgaciu Lucian, ing. Dumitrascu Cristina, Prof.dr.ing. Gheorghe Toacse, Prof.dr.ing. Paul Borza, ec. Iuliana Banciu, Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SCUTARU, Prof.univ.dr. Andrei BODIU, Prof.univ.dr.ing. Mihai ISPAS, Conf.univ.dr. Gheorghita DINCA, Lector univ.dr. Carmen BUZEA, Jr. Laura MANEA, Prof.dr.ing. Ion Visa, Prof.dr.ing. Anca Duta, Prof.dr.ing. Alexandru Constantin Popa, Prof.dr.ing. Sorin Moraru
Declaratie privind calitatea de , participant la procedura Formular nr.6.
Se poate utiliza formularul nr.13 in conformitete cu prevederile art.11 din HG925/2006. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil aferent exercitiilor financiare la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata
Se va prezenta fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (cursul leu/valuta aferent fiecarui an prin raportare la bnr sau eu.europa.budget)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta bilantul contabilformular nr.4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani conform formular nr.5, in care se prezinta date despre contract: denumire, beneficiar, durata, perioada, valoarea contractului, pozitia ofertantului in cadrul contractului (contractor principal, contractor asociat, subcontractor), la care se vor atasa certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada de desfasurare a contractului
Copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular nr.5Copie certificat ISO9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabile?, finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 2, din fonduri FEDR (76, 7%) si de la bugetul national (23, 3%), numar contract 11/01.03.2009, cod proiect 123, cod SMIS 2637
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Contencios al Universitatii Transilvania Brasov
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 29, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500036, Romania, Tel. +4 0268413000-120, Email: [email protected], Fax: +4 0268410525, Adresa internet (URL): www.unitbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer