Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de supraveghere in spatii publice


Anunt de participare numarul 149273/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Roxana Mateciuc, Tel. +40 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de supraveghere in spatii publice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem de supraveghere in spatii publice - conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32510000-1 - Sistem de telecomunicatii fara fir (Rev.2)
45311200-2-Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de supraveghere in spatii publice - conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 080, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 20.000 lei(10.000 lei in cazul IMM).Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006 actualizata: ?Virament bancar in contul autoritatii contractante: (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi), ?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari; -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. Pentru garantiile de participare depuse in alta moneda decit leu , pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor.In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este de respingere sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform Art.278^1 din OUG nr.34/2006 actualizata. Cuantumului garantiei de buna executie este 5% din valoarea contractului fara TVA (2, 5% in cazul IMM) Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea - Prezentare Formular nr. 12A, Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator;Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Prezentare Formular nr. 12B - Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Cerinta nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formular nr. 12C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati;Cerinta nr. 4 - Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 - Prezentare Formular nr.6 - Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar?Gheorghe Nichita, Viceprimar?Mihai Chirica, Viceprimar?Marius Sorin Danga, Secretar?Denisa Liliana Ionascu, Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene-Cosmin Iuliu Coman, Director Executiv Directia Tehnica si Investitii-Petru Dumitru Tomorug, Director DAPPP ? Letitia Palaga, Director Executiv DEFPL?Maria Simionescu, Sef Serviciul Juridic- Doina FlorescuLista consilierilor locali: Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Bejan Victor, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Bulgariu Catalin, Axinia Constantin, Birhala Constantin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Melenciuc Georgiana, Nedelcu Vlad Nicolae, Grigore Gabriel, Harabagiu Gabriel, Leonte Constantin, Matasaru Petre Daniel, Navodaru Laurentiu, Ostaficiuc Marius Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Vranceanu Simona Elena, Trandafirescu Sorin Alexandru.Comisia de evaluare: Petru Dumitru Tomorug, Vlad Bratu, Dana Crihan, Cornel Dimitriu, Dan Gherghel, Vulpoi Marian, Adrian Cuperman.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator;Cerinta nr. 5 - Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP - Prezentare Formular nr. 3 - Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, certificatele fiscale putand fi prezentate in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de ONRC (document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata). Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent pentru fiecare tip de activitate prevazut in documentatia de atribuire.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA (conf. art. 186 din OUG 34/2006) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Se va prezenta un angajament ferm incheiat al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1, si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr.1 Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM - daca este cazul. Nota: In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri, garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM ? Formular 7.
Cerinta nr.2.Fisa de Informatii generale In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Echivalentul in leu/alta valuta se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul la care s-a facut raportarea. (http: //www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx). Cifra de afaceri. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta 2011, 2012, 2013 sa fie cel putin egala cu: 2.160.000 lei(pe total in cazul asocierilor de operatori economici sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare). Operatorii economici vor prezenta copii bilant 2010, 2011, 2012 sau alte documente pe care operatorul economic le considera relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul nr.8 Informatii generale, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Documente edificatoare care dovedesc cuantumul mediei cifrei de afaceri declarate in Formularul 8. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, legalizate a documentelor de mai sus. Fiecare dintre documentele de mai sus vor fi prezentate ca document original /copie document legalizata notarial/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata - acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formularul nr. 5aPrezentare Formular nr. 7 Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMMPrezentare Formular nr. 8 Informatii generale si documente justificative asa cum au fost prezentate la Cerinta nr.2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA (conf. art. 190 din OUG 34/2006) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinata nr. 1. Lista principalelor livrari de produse /contracte similare furnizate in ultimii 3 ani.Prezentare Declaratie, cu anexa, privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori , perioade de livrare , beneficiari, continand numele/titlul contractelor, valoarea finala certificata a acestora, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru calculul echivalentei sa va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
Cerinta 2. Experienta similara. Ofertantii vor prezenta minim un contract, maxim 3 contracte cu o valoare cumulata de 1.080.000 lei ce a presupus livrare de produse similare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.
Cerinta nr. 3. Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat /ofertant. Se vor prezenta atestatul si/sau legitimatia pentru personalul de conducere si pentru personalul responsabil pentru indeplinirea contractului. Avand in vedere ca sunt si lucrari specifice de bransare la sistemul centralizat de distributie a energiei electrice, personalul de executie trebuie sa fie autorizat ANRE minim gradul II B pentru acest tip de lucrari conform Ordinului nr. 11/13.03.2013. Se va prezenta copie document care atesta acest fapt
Cerinta nr. 4. Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare. Prezentarea echipamentelor necesare pentru indeplinirea contractului indiferent de forma de detinere (proprietate, chirie, contract leasing, contract de colaborare)sau prezentarea unui angajament
Cerinta 5: Informatii despre asociati - daca este cazul - Prezentare Formular Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii.
Cerinta nr. 1 Certificate emise de organisme abilitate pentru certificarea sistemului de managemnt al caliattii conform cerintelor SR EN ISO 9001/2001 SAU ISO 9001/2008 sau echivalent. Certificatele mai sus mentionate vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data limita depunerii ofertelor. Se accepta operatorii economici in curs de certificare, respectiv cazul in care operatorul economic prezinta un document la care auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa. In cazul unei asociatii, fiecare asociat va indeplini acest criteriu pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2 Certificate emise de organisme abilitate privind standardele de protectie a mediului Certificat ISO 14001 sau echivalent. Certificatele mai sus mentionate vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data limita depunerii ofertelor. Se accepta operatorii economici in curs de certificare, respectiv cazul in care operatorul economic prezinta un document la care auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa. In cazul unei asociatii, fiecare asociat va indeplini acest criteriu pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 5b, 5c, 5dPrezentare Formular 12DPrezentare Formular 12EPrezentare Formular 12I si 12JPrezentare Formular 12 KPrezentare Formular 12HSe va prezenta certificatul de asigurare a unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent sau ISO 9001/2008 sau echivalentSe va prezenta certificatul sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2014 12:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi, bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele autorizate din partea operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificare ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin.(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare(Formularul nr.4)insotit de: Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr.12C, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular nr.3, Fisa de informatii generale?Formular nr.8. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului nr.4 are obligatia de a prezenta/completa certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea AC o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc Certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe locul I prezinta acelasi pret, AC va solicita o noua reofertare in plic inchis.Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel. +40 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer