Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din municipiul Satu Mare


Anunt de participare numarul 144031/01.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Gazdac Claudiu Florian ;Precup Ioan;Manoliu Mihaela, Tel. +40 261727020/+40 261807517, Email: [email protected], Fax: +40 261807510, Adresa internet (URL): http: //www.satu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din municipiul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente, softuri si dotari, operatiuni de instalare, testare si punere in functiune a sistemului de supraveghere, instruirea personalului operativ, asigurarea suportului de comunicatie pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din municipiul Satu Mare compus din 66 camere video in 36 de locatii si un centru de supraveghere care include o camera de comanda si control cu 2 posturi permanente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
39130000-2-Mobilier de birou (Rev.2)
48219300-9-Pachete software de administrare (Rev.2)
51314000-6-Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)
64200000-8-Servicii de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare echipamente, softuri si dotari, operatiuni de instalare, testare si punere in functiune a sistemului de supraveghere, instruirea personalului operativ, asigurarea suportului de comunicatie pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din municipiul Satu Mare compus din 66 camere video in 36 de locatii si un centru de supraveghere care include o camera de comanda si control cu 2 posturi permanent.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 354, 343.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantum g.p. 20.000 lei.Data la care se va face echiv. g.p. din lei in alta valuta va fi data publicarii invitatiei de participare in SEAP.Banca al carei curs va fi luat in considerare este BNR. 2.Cf.art.85, lit b)din HG925/2006, per. de valab.a g. p.va fi cel putin egala cu per. de valab. a ofertei, adica de 180 zile, de la data limita de dep. a ofert. indicata in invitatia de particip public. in SEAP pt. prez. procedura.3.Cf art.86, alin. (1), din HG 925/2006 actualiz, g.p. se va constitui prin virament bancar sau prin instrument de garantare.Instrument. de garantare vor fi emis, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu coresp in Romania, ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie: -sa fie prez. in original, -sa contina in clar denum. autorit. contractante in fav. careia s-a constituit, -sa faca referire expresa la proced organizata de autorit contractanta, -sa fie constituit in cuantumul sumei fixe precizata in doc de atrib., -sa aiba inscrisa valab. pt care a fost constituit, care trebuie sa coresp cu cea inscrisa in docum., -sa prevada mod de executare a platii g. p., respectiv, conditionat sau neconditionat. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Contul pt. g.p.al Mun SM este: RO46TREZ5465006XXX000201 deschis la Trez Satu Mare, iar codul CUI: 4038806.Cf art.86, alin.(6), din HG925/2006 g.p. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data si ora stabilita pt. deschid. ofert. indicate in invit.de particip publicat in SEAP. 4.Retinerea g.p.se va face in conform cu prev. legale in domen. achizit. publice. Cuantumul g.p.care se va retine in cond prev. la 278^1 din OUG 34/2006 este cf prev. art. 278^1, alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006 actualiz.5.In caz incadrarii in categoria IMM, ofertantii vor benef de prev.art.16 alin.(2)din Leg.346/2004 actualiz si vor prez declaratia potriv. Anexei 1 la Leg.346/2004 actualiz. 1) Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA. 2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90, alin.(1) si alin.(3) din HG 925/2006.In cazul incadrarii in categ.IMM, ofertantii vor beneficia de prev.art.16 alin.(2)din Lg.346/2004actualiz si vor prezenta declaratia potriv. Anexei 1 din. Lg.346/2004 actualiz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 si Bugetul Local al Municipiului Satu Mare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Formularului 1 din fisierul ?Formulare.doc? al Documentatiei de atribuire).Potrivit prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 314/2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, prin care certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, certificatul va fi prezentat fie in numele asocierii, caz in care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii economici ce fac parte din asociere, fie in nume propriu de catre fiecare operator economic care face parte din asociere. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.2) Declaratia privind eligibilitatea (conform Formularului 12A din fisierul ?Formulare.doc? al Documentatiei de atribuire). Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In situatia in care ofertantul prezinta tert sustinator, acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art.5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.3) Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (conform Formularului 12B ? pentru ofertant/ofertant asociat si respectiv daca e cazul conform Formularului 12B^1 ? pentru tert sustinator, potrivit modelelor formularelor din fisierul ?Formulare.doc? al Documentatiei de atribuire). Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In situatia in care ofertantul prezinta tert sustinator, acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d). din OUG 34/2006. Declaratia privind neincadrarea in
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.4) Declaratia privind calitatea de participant la procedura (conform Formularului 12C din fisierul ?Formulare.doc? al Documentatiei de atribuire). Declaratia privind calitatea de participant la procedura va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din
Ordinul 509/2011.
5) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidate al statului, prezentat in original / copie legalizata / copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa lipsa
obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.6) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, prezentat in original / copie legalizata / copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.7) Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/ 2003 (conform Formularului D din fisierul ?Formulare.doc? al Documentatiei de atribuire). Declaratia in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/2003 va fi prezentata pentru ofertant, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator. Incadrarea intruna din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 si art. 90 si 93 din Legea 161/2003 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/ 2003 va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar: Dr. Coica Costel Dorel Viceprimari: Papici Marcela Anamaria, Roca Radu Tiberiu Consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Ardelean Radu Ovidiu, Bancea Valeriu Petru, Butka Gergely Norbert, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin Horatiu, Leitner Istvan Atilla, Kiss Iosif, Lang Ladislau, Magyar Lorand Balint, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Janos, Pop Ioan, Ratiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Roman Radu Adrian, Szocs Peter Levente, Suta Nicolae Francisc, Director economic ? Ursu Lucica; CFP ? Ratiu Anca; Sef Birou Achizitii Publice ? Manoliu Mihaela Cristina; Sef Serviciul juridic- Racolta Mihaela, Manager de proiect ? Gazdac Claudiu Florian; Responsabil tehnic proiect-Precup Ioan; Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva): Director general Politia Locala Satu Mare? Gazdac Claudiu Florian, Director general adjunct Politia Locala Satu Mare?Precup Ioan, Sef Birou paza logistica - Politia Locala Satu Mare? Macioca Mihai, Sef Birou Informatica si Gestiune Retea-Secan Dan Ioan, Inspector Birou Informatica si Gestiune Retea-Marinescu Doru Gabriel, Consilier Biroul achizitii publice-Luca Ioan, Consilier Biroul achizitii publice-Mare Daniela Claudia, Consilier Biroul achizitii publice ?Biris Gavril, Consilier Biroul achizitii publice ? Caras Antonela, Consilier Biroul proiecte cu finantare internationala Pop Ioan Daniel.
Pentru situatia participarii la procedura cu oferta comuna, toate documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de fiecare dintre ofertantii asociati. 1.Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, avand inscrise ca domenii de activitate cele cu codul CAEN corespondent pentru obiectul contractului. Informatiile precizate in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca asociatii au ca domenii de activitate cele
cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN ii apartine in nume propriu.
Nota: Autoritatea contractanta va solicita, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata (in cazul in care acesta a prezentat in cadrul ofertei documentul in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?).-Numai pentru persoanele juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, cu obiect de activitate in domeniul care face obiectul contractului in conformitate cu prevederile legaledin tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
2. Certificatul de atestare/autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita ca operatorul economic sa fie persoana juridica atestata/autorizata pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in conformitate cu Legea nr.307/2006 actualizata privind apararea impotriva incendiilor si potrivit art. 1, art. 2 din Ordinul nr. 87/2010 al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv art. 1, alin. (2), lit. b) al Anexei privind METODOLOGIA de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor dinOrdinul nr. 87/2010 al Ministerului Administratiei si Internelor. Se solicita aceasta avand in vedere ca pentru Centru de supraveghere se va furniza si instala un Sistem complex de securitate si alarma local care include subsisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiuPentru situatia participarii la procedura cu oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata.
Cerinta se considera indeplinita si in cazul in care ofertantul subcontracteazaexecutarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, dar numai cu conditia ca subcontractantul sa execute integral partea din contract pentru care s-a solicitat certificatul de atestare/autorizatie, caz in care se va prezenta acest atestat/autorizatie, in copie lizibila conform cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertelor, precum si acordul de subcontractare din care sa rezulte ca subcontractantul va executa integral aceasta parte din contract.
3. Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru instalare, modificare, intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita ca operatorul economic sa fie persoana juridica licentiata pentru instalarea si montarea sistemelor de supraveghere video, respectiv control acces, in conformitate cu prevederile art. 28 alineatul 5 si art. 34 alineatul 1 din Legea nr. 333/2003, modificata prin Legeanr. 40/2010 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Se solicita aceasta avand in vedere ca pentru Centru de supraveghere se va furniza si instala un Sistem complex de securitate si alarma local care include subsisteme de alarmare impotriva efractiei si de control acces.
Pentru situatia participarii la procedura cu oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine licenta solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata.
Cerinta se considera indeplinita si in cazul in care ofertantul subcontracteazaexecutarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor de supraveghere video, dar numai cu conditia ca subcontractantul sa execute integral partea din contract pentru care s-a solicitat licenta, caz in care se va prezenta licenta, in copie lizibila conform cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertelor, precum si acordul de subcontractare din care sa rezulte ca subcontractantul va executa integral aceasta parte din contract.
4. Atestat ANRE de tipB pentru executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV in copie lizibila conform cu originalul., valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita aceasta cerinta conform art. 2 din Anexa Ordinului ANRE nr. 24/2007 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sistemul electroenergetic, care prevede ca operatorii economici care desfasoara activitati de proiectare si executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National trebuie sa detina atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Intrucat in cadrul contractului urmeaza a fi executatebransamente electrice cu tensiune de pana la 0, 4 kV atestatul solicitat este de tip B, potrivit art. 12 lit. a) al aceluiasi Ordin ANRE nr. 24/2007.
Pentru situatia participarii la procedura cu oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata.
Cerinta se considera indeplinita si in cazul in care ofertantul subcontracteazaexecutarea lucrarilor electrice, dar numai cu conditia ca subcontractantul sa execute integral partea din contract pentru care s-a solicitat atestatul, caz in care se va prezenta atestatul acestuia, in copie lizibila conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor, precum si acordul de subcontractare din care sa rezulte ca subcontractantul va executa integral aceasta parte din contract.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara
-Ofertantul va face dovada furnizarii, instalarii si punerii in functiune in ultimii 3 ani a unui sistem/unor sisteme de supraveghere video similar/similare, care a/au facut obiectulunui contract sau mai multe contracte, in valoare cumulata de minim 1.000.000 lei fara TVA. In vederea indeplinirii acestui nivel minim impus, se va completa Formularul T din fisierul ?FORMULARE? al Documentatiei de atribuire, in care se va indica obiectul contractului/contractelor realizat/realizate de ofertant in conformitate cu normele profesionale din domeniu. Anexat, pentru confirmarea furnizarii, instalarii si punerii in functiune a sistemului/sistemelor de supraveghere video se va prezenta un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, document din care sa rezulte obiectul si denumirea contractului, beneficiarul contractului, valoarea totala a contractului, perioada si locul furnizarii.In cazul in care ofertantul nu a indeplinit singur contractul/contractele (a fost asociat cu alt operator economic), se vor mai prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul documente doveditoare din care sa reiasa procentul realizat de catre ofertant, valoarea aferenta procentului realizat de ofertant, precum si partea din contract realizata de ofertant.
Prin sistem de supraveghere video similar se intelege un sistem care include: a) camere video destinate supravegherii video a spatiilor exterioare;
b) o camera (un centru) de comanda si control.
2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Se solicita prezentarea de informatii privind subcontractantii, referitor la
partea/partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le
indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora, acordul de subcontractare a acestuia/acestora.
In acest sens se va prezenta Declaratia potrivit Formularului 12G din fisierul
?Formulare? al Documentatiei de atribuire.
Pentru subcontractant/subcontractanti se vor mai prezenta:
-Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/ 2003(conform Formularului D din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire)-Acordul de subcontractare.Formularele 12G, D si acordul de subcontractare vor fi prezentate in original
in conformitate cu prevederile art.5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.
3.Informatii privind asocierea(daca e cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, iar Acordul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere prezentat in original, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma
raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul
asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este responsabil in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Acordul de asociere va indica obligatoriu partile din contract care urmeaza a fi realizate de fiecare dintre asociati in parte.
Acordul de asociere se va prezenta in original in conformitate cu prevederile
art.5, alin.(3), din Ordinul 509/2011.
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii - In vederea demonstrarii asigurarii calitatii si potrivit art.191 din OUG 34/2006, se solicita prezentarea certificarii ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul care face obiectul contractului de achizitie publica.Se va prezenta documentul in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, care sa dovedeasca ca ofertantul are implementat sistemul ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul care face obiectul contractului de achizitie publica.In cazul depunerii unei oferte comune cerinta privind Standardul de asigurare a calitatiitrebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa FORMULARUL T (din fisierul Formulare.doc din Documentatia de atribuire) mentionand in tabel urmatoarele: obiectul si denumirea contractului/contractelor, beneficiarul/beneficiarii contractului, valoarea totala a contractului/contractelor, valoarea aferenta procentului din contract realizat de ofertant, perioada si locul derularii contractului.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv-Formularul 12G conform model din fisierul Formulare.doc din Documentatia de atribuire-Formularul D conform model conform model din fisierul Formulare.doc din Documentatia de atribuire-Acord de subcontractareFormularele 12G, D si acordul de subcontractare vor fi prezentate in original in conformitate cu prevederile art.5, alin.(3), din Ordinul 509/2011.Acord de asociere prezentat in original in conformitate cu prevederile art.5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.Se va prezenta documentul in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, care sa dovedeasca ca ofertantul are implementatsistemul ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul care face obiectul contractului de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2013 10:30
Locul: Primaria Municipiului Satu Mare - Sala de licitatii, P-ta 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare, jud. SM.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanti ai ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare cu nr.2827/16.02.2012 - cod SMIS 20041 - Proiect "Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din municipiul Satu Mare? din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana? Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte care se situeaza pe primul loc au pretul ofertat similar, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii vor prezenta in plic inchis, propunerea financiara cu un nou pret, care va fi depusa la sediul autoritatii contractante in termenul precizat de comisia de evaluare.2.Valoarea totala estimata este de 1.354.343, 54 lei fara TVA din care: a) valoare estimata echipamente (Formular F4 poz. 1-24)= 1.069.342, 60 lei(fara TVA), b) valoare estimata dotari -active necorporale-softuri de administrare (Formular F4 poz. 25, 26, 27)= 71.107, 40 lei (fara TVA), c) valoare estimata dotari-mobilier (Formular F4 poz. 28, 29, 30)= 2684, 16 lei (fara TVA), d) valoare estimata operatiuni de instalare si punere in functiune(Formular F3)= 93.572, 42 lei (fara TVA), e) valoarea estimata a serviciilor de transmisie(transport) date pentru o perioada de 2 ani=117.636, 96 lei (fara TVA); 3)Durata prezentului contract este 30 de luni din care: -6 luni perioada cuprinsa de la data ordinului de incepere si panala semnarea procesului verbal de receptie a sistemului de supraveghere video ce face obiectul prezentului contract.-24 luni (2 ani) perioada in care furnizorul va asigura serviciile de transmisii date necesare sistemului de supraveghere video, incepand cu data punerii in functiune a sistemului de supraveghere video.4) In cazul in care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emise de o societate de asigurari se va prezenta pe langa scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare in original, semnata de catre asigurator si asigurat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiului Satu Mare - Serviciul Juridic
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 44026, Romania, Tel. +40 261807545, Fax: +40 261807510, Adresa internet (URL): www.satu-mare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer