Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM DE TELECONTROL AL RETELEI DE MT.UNITATE PERIFERICA PENTRU TELECONTROLUL SI SUPERVIZAREA POSTULUI DE TRANSFORMARE ( UP)


Anunt de participare (utilitati) numarul 87192/26.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Stefan, Tel.021-2065082, Email: [email protected], Fax: 021-3175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISTEM DE TELECONTROL AL RETELEI DE MT.UNITATE PERIFERICA PENTRU TELECONTROLUL SI SUPERVIZAREA POSTULUI DE TRANSFORMARE ( UP)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Principalele locuri de livrare sunt precizate in anexele la caietul de sarcini, la depozitele Unitatiilor Teritoriale de Retea, din cadrul :
Lo1.S.C. Enel DistributieMunteniaSA, situate in Bucuresti si judetele Ilfov si GiurgiuLot 2.S.C. Enel Distributie BanatSA situate inlocalitatile Timisoara, Arad, Deva, ResitaLot 3.S.C. Enel Distributie DobrogeaSA, situate inlocalitatileConstanta, Calarasi , Slobozia si Tulcea
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 922, 812 si 5, 888, 645RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
UNITATE PERIFERICA STANDARD AMPLASATA PE STALP+ SOFTWARE IN LIMBA ROMANA DY1222.4
UNITATE PERIFERICA STANDARD PENTRU POSTURI DE TRANSFORMARE + SOFTWARE IN LIMBA ROMANA DX1215
UNITATE PERIFERICA EXTINSAPENTRU POSTURI DE TRANSFORMARE + SOFTWARE IN LIMBA ROMANA DX 1215
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42967100-3 - Unitate de comanda digitala la distanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1: UP standard stalp: cantitate minima= 389 buc , cantitate maxima =584 buc;UP standard P.T. : cantitate minima= 344 buc , cantitate maxima =516 buc
lot 2: UP standard stalp: cantitate minima= 288 buc , cantitate maxima =432 buc;UP standard P.T. : cantitate minima= 218 buc , cantitate maxima =327 bucUP extinsP.T.: cantitate minima= 19 buc , cantitate maxima = 29 buc
lot 3 : UP standard stalp: cantitate minima= 170 buc , cantitate maxima =255 buc;UP standard P.T. : cantitate minima= 153 buc , cantitate maxima =230 bucUP extins P.T.: cantitate minima= 7 buc , cantitate maxima = 11 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 922, 812 si 5, 888, 645RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 58887 lei/13802 euro (29443 lei/6902 euro IMM-uri), prezentata pe loturi in anexa "Loturi". Garantia de buna executie 10 % (5 % - IMM)din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraAcord de asociere (daca este cazul)
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
Certificat de inregistrare si constatator, emise de Oficiul Registrului ComertuluiDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezidentDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca estecazul )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleBilant contabilla 31.12.2008
Nivel specific minim cifra medie anuala de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani egala sau mai mare delot 1= 2707510 lei/634598 euro(pt IMM1353755 lei/317299 euro), lot 2= 1965427 lei/460665 euro(pt IMM 982714 lei/230333 euro ), lot 3= 1211281 lei/283905 euro(pt IMM 605640 lei/141953 euro ), prezentata pe loturi in anexa "Loturi"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte din ultimii 3 ani, care au avut ca obiect livrarea de produse similare
Nivel specific minim : lista trebuie sa cuprinda cel putin un contract, incheiat in calitate de contractant si indeplinit in ultimii 3 ani care a avut ca obiect furnizarea de produse similare cu cele solicitate in caietul de sarcini, cuvaloare, exclusiv TVA, egala sau mai mare decat pragurile minime :
lot 1= 541502 lei/126920 eurolot 2= 393085 lei/92133 eurolot 3= 242256 lei/56781 euro, sau cel mult 3 contracte cu valoare cumulata egala sau mai mare decatlot 1= 902503 lei/211533 eurolot 2= 655142 lei/153555 eurolot 3= 403760 lei/94635 euro, prezentata pe loturi in anexa "Loturi".recomandare,
Tabel cu persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluiAutorizatia de livrare/comercializare
omologare tehnicaENEL pentru produsCertificarea sistemului calitatii pentru producator si furnizor sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.Conf.art.38 al.3 din HG925/2006, autorit. contract. are obligatia de a invita la licitatia electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA257/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2009 10:30
Locul: sediul SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Bucuresti , B.dul I. Mihalache, corp C, etaj 1, Serv. Achizit
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare , in sectiunea "Documentatiesi clarificari. Operatorii economici vor transmite la fax 021/3175980 o solicitare scrisa pt. acces la documentatia de atribuire .Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari , primite conform punctului I.b. din fisa de date a achizitiei se vor atasa la anuntul de participare , in sectiunea Documentatie si clarificari Valoarea estimata prezentata la cap.II.2.1 si II.1.4 din prezentul anunt, reprezinta valoarea totala estimata minima si maxima pentru cele 3 loturi.Achizitie in regim de urgenta, in conformitate cu art.113 din OUG34/2006
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti.
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Fax: 021/319 .51. 83
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
sediul SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAServ. Achizitii Antreprize
Adresa postala: B.dul I. Mihalache, corp C, etaj 1, Serv. Achizitii Antreprize, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021/206 50 82, Fax: 021/317.59.80
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2009 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer