Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM FASCICUL GAMA DE MARE INTENSITATE IN CADRUL INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)


Anunt de participare numarul 148351/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului nr. 30, loc.Magurele, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA SIMA, Tel. +40 214042301, Email: [email protected], Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM FASCICUL GAMA DE MARE INTENSITATE IN CADRUL INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul prezentei proceduri il reprezinta atribuirea unui contract de Inginerie, Achizitie si Constructie (Engineering, Procurement and Construction - EPC) pentru proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea, punerea in functiune si mentenanta pe perioada punerii in functiune a unui Sistem Fascicul Gama de mare intensitate (GBS). GBS va produce un fascicul intens, polarizat, repetitiv, in banda ingusta, cu energie variabila in mod continuu in intervalul 0, 2-19, 5 MeV. Fasciculul gama va fi produs prin efect Compton de retroimprastiere intre electroni relativisti si radiatia provenita de la laseri cu puls scurt. Fasciculul de electroni va fi produs de un accelerator liniar cu tehnologie clasica (warm linac) iar fasciculul laser de un laser de interactiune. GBS va fi instalat intr-o cladire dedicata, care se va construi in baza unui contract separat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31643000-5 - Acceleratoare de particule (Rev.2)
38636100-3-Lasere (Rev.2)
51540000-9-Servicii de instalare de utilaje si de echipament cu utilizare speciala (Rev.2)
71350000-6-Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)
80531200-7-Servicii de formare in domeniul tehnicii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem fascicul gama de mare intensitate.
Sisteme si echipamente auxiliare precum si documente si servicii (proiectare, fabricare, transport, instalare, testare, punere in functiune, mentenanta pe perioada punerii in functiune si instruire) aferente.
Valoarea estimata fara TVA: 60, 802, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 500.000 euro sau echivalentul in lei sau in alta valuta, in acest din urma caz rata de schimb lei/euro/alta valuta utilizata fiind cea comunicata de Banca Nationala a Romanieila o data dereferinta calculata cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - prin virament bancar in contul RO30BPOS70903296299ROL01, respectiv RO41BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST - Ag. Magurele; sau- prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara, care se prezinta in original. Scrisoarea de garantie bancara va avea formatul prezentat in Formularul 17 din Sectiunea Formulare; sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana sau engleza va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana sau engleza.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond eventuala contestatie depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma prevazuta la art.278/1, alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.Garantia de buna executie se constituie conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si clauzelor contractuale.In situatia in care se depune scrisoare de garantie bancara, aceasta va fi emisa in conformitate cu Formularul 18.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr. 2011RO161PR010, POSCCE si de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006
- Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.Note: a). Acest document nu se solicita eventualilor subcontractantib). In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c). In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, respectiv completarea si semnarea Formularului 1.
2. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006
Completare Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006 si prezentare Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general si catre bugetul local astfel: Pentru persoane romane:
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Certificat de taxe si impozite locale privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
- Certificate constatatoare privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care in tara de origine sau de rezidenta a ofertantului exista alte perioade de raportare decat cele lunare se vor depune declaratii sau documente justificative ce demonstreaza acest fapt si se va dovedi ca operatorul economic nu are datorii scadente la data de raportare in cauza. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza.
Note:
a). Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
b). Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.c). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
d). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
3. Declararea calitatii de participant la procedura
- Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
4. Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta
- Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
5. Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69/1 din OUG nr.34/2006 (evitarea conflictului de interese)
- Completare Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69/1 din OUG nr.34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
- dr. Nicolae Victor Zamfir - Director General
- ec. Alexandru Popescu - Director Economic
- dr. Constantin Ivan - Director Tehnic-Administrativ
- dr. Mitica Dragusin - Director Securitate Nucleara
- Raluca Iuliana Stoicea - Sef Compartiment Juridic si Resurse Umane
- Cristina Sima - Sef Compartiment Aprovizionare si Achizitii Publice
- dr. Gheorghe Cata-Danil - Responsabil contract
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci operatorul economic subcontractant are, la randul sau, obligatia depunerii acestei declaratii. In cazul in care beneficiaza de sustinere, tertul sustinator va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG nr.34/2006. Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului
Pentru persoane romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabile la data limita depunerii ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza.
Note: a). Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
b). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta referitoare la codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.c). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
d) Ofertantul declarat castigator trebuie sa obtina si sa prezinte la livrarea GBS Autorizatie de securitate radiologica pentru produs in conformitate cu NSR03 Norme de Securitate Radiologica - Proceduri de Autorizare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 366/22.09.2001emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (www.cncan.ro).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 15.000.000 euro
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int).
An curs de schimb LEI/EUR:
2010 - 4, 2099; 2011 - 4, 2379; 2012 - 4, 4560.
Completare Formular 6 ? Informatii generale, din Sectiunea Formulare
- Bilanturile contabile sau extrasele de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente, ori alte documente considerate edificatoare in sprijinul demonstrarii indeplinirii cerintei.
In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale la o data mai recenta de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza.
Nota:
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste nivelul minim al cifrei de afaceri, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
- unui angajament ferm (Formularul 7 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006), semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcusul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa;
- Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.- Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din articolul 181;
- Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69/1din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul 6 din Sectiunea Formulare- Bilanturile contabile sau extrasele de bilant ori alte documente edificatoare din care sa reiasa indeplinirea cerintei minime privind cifra de afaceri.- Formularul 7 din Sectiunea Formulare- Formularul 1 din Sectiunea Formulare- Formularul 2bis din Sectiunea Formulare- Formularul 5 si Anexa din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Informatii privind experienta similara: Ofertantul a desfasurat in ultimii 20 (douazeci) ani cel putin urmatoarele activitati similare: - producerea si instalarea unui accelerator liniar de electroni capabil sa accelereze electronii la cel putin 100 MeV;
- producerea si instalarea unui fotoinjector RF pe care le va dovedi prin furnizarea rezultatelor testelor efectuate asupra unor dispozitive similare din punctul de vedere al parametrilor RF si al dinamicii fasciculului;
- producerea si instalarea unor structuri acceleratoare RF care au ungradient de accelerare de cel putin 20 MV/m;
- producerea de raze X sau gama utilizand fascicule de electroni accelerate prin tehnici de retroimprastiere (ofertantul trebuie sa isi dovedeasca experienta in realizarea interactiunii intre fasciculul de electroni si fasciculul laser) si- proiectarea si instalarea sistemelor de automatizare si control pentru acceleratoarele de particule.Se precizeaza ca activitatile de proiectare, producere si instalare susmentionate pot face obiectul unor contracte distincte.Experienta trebuie dovedita cu lista echipamentelor produse, instalate si puse in functiune de catre ofertant, cu mentionarea beneficiarilor acestora.- Lista echipamentelor produse, instalate si puse in functiune de catre ofertant in ultimii 20 ani - completare Formular 8 din Sectiunea Formulare. - Formular 9 din Sectiunea Formulare pentru fiecare dintre contractele relevante, la care se vor atasa documente suport aferente.In sustinerea experientei similare se va intocmi fisa de experienta similara, conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare si se vor atasa documente suport (confirmari/certificari de buna executie/documente de receptie/documente de acceptanta/publicatii cu caracter tehnico-stiintific privind realizarea parametrilor/ activitatilor susmentionate). Documentele vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului si, daca este cazul si finantatorul;
- tipul, volumul si contributia ofertantului la executia contractului;
- perioada in care s-a realizat contractul.Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant.Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.In cazul in care activitatile prezentate ca experienta similara au fost realizate in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din respectivul contract.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator pentru fiecare din activitatile similare solicitate.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru experienta similara se poate demonstra prin prezentarea de contracte de catre oricare dintre membrii grupului.Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Cerinta 2Informatii privind dotarile specificeSe va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca dotarile specifice, utilajele, laboratoarele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte capacitati de productie care au fost declarate in Formularul 11 vor fi disponibile pe toata perioada de implicare efectiva a ofertantului in acest contract.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerintele privind dotarea tehnica pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator.Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru dotarea tehnica se poate demonstra prin prezentarea utilajelor/ echipamentelor puse la dispozitie de oricare dintre membrii grupului, prin cumul.Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea in ceea ce priveste dotarea tehnica, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Cerinta 3Informatii privind capacitatea profesionalaOfertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de cel putin expertii cheie care pot fi desemnati pentru urmatoarele functii: 1. Manager de ProiectCompetente, aptitudini: - Diploma universitara - Experienta de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia a desfasurat activitati in domeniul acceleratoarelor de electroni sau al sistemelor de fascicule X/Gama;
- Detinerea calitatii de manager de proiect/lider de proiect sau adjunct in cadrul a cel putin unui proiect. 2. Expert(i) Sisteme de ControlCompetente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (electrotehnica/electronica/automatica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul sistemelor de control specifice acceleratoarelor de particule si/sau laserilor.3. Inginer(i) Mecanic(i)Competente, aptitudini: - Diploma universitara in inginerie (mecanica/electromecanica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul ingineriei mecanice aplicataacceleratoarelor de particule.4. Inginer(i) Electrotehnist(i)Competente, aptitudini: - Diploma universitara in inginerie (electrotehnica/electronica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul ingineriei electrice aplicate la acceleratoare de particule.5. Expert(i) Radiofrecventa (RF)Competente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (electronica/electrotehnica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul sistemelor RF de mare putere.6. Expert(i) Proiectare Electromagne?iCompetente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (electrotehnica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul proiectarii electromagnetilor;
- Experienta in domeniul simularii campurilor magnetice.7. Expert(i) Tehnologia ViduluiCompetente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (mecanica/electromecanica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul ingineriei vidului;
- Experienta in domeniul tratarii suprafetelor pentru utilizare in tehnologia vidului.8. Expert(i) Acceleratoare de particuleCompetente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (electrotehnica/electronica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta in domeniul fizicii si ingineriei acceleratoarelor;
- Experienta in domeniul simularii fasciculului de particule incarcate electric.9. Expert(i) LaserCompetente, aptitudini: - Diploma universitara in domeniul fizicii/ingineriei (electronica/electrotehnica/mecanica);
- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul fizicii si ingineriei laserilor.
Ofertantul va prezenta Formularul 13 din Sectiunea Formulare- Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica si CV-urile expertilor cheie. CV-urile vor fi semnate de catre titular si insusite, sub semnatura autorizata, de catre firma ofertanta. La CV se vor atasa diplome, certificate, atestate, legitimatii, sau orice alte documente edificatoare care sa ateste calificarile persoanelor implicate in contractul de achizitie publica (in copie). Pentru fiecare specialist care nu este angajat al ofertantului se va prezenta o declaratie-angajament de disponibilitate privind participarea la indeplinirea contractului, conform Anexei la Formularul 13 din Sectiunea Formulare cu referire stricta la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul», dupa caz.Ofertantii au posibilitatea de a nominaliza mai multe persoane pentru aceeasi pozitie, in functie de propriile estimari cu privire la volumul activitatilor care vor intra in sarcina expertilor respectivi.Cerintele referitoare la experienta specifica solicitata la pozitiile 5 - 8 pot fi indeplinite de catre un singur sau mai multi experti in mod cumulat sub conditia ca acestia sa detina celelalte competente si aptitudini solicitate.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice documente de la entitatile pentru care membrii echipei de proiect au prestat servicii specifice, care sa confirme informatiile mentionate in CV.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, documente suplimentare care sa ateste experienta prezentata in CV.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerintele privind resursele umane pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator. Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru personalul de specialitate se poate demonstra prin prezentarea unei echipe formate din specialisti pusi la dispozitie de oricare dintre membrii grupului, prin cumul (inclusiv de catre eventuali subcontractanti).Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Cerinta 4Informatii despre subcontractanti (daca este cazul)Se va prezenta (daca este cazul) lista cuprinzand subcontractantii, (Formularul 15 din Sectiunea Formulare), continand acordurile de subcontractare, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor.Subcontractantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69/1 din OUG nr.34/2006 (Formularul 5 din Sectiunea Formulare).
Cerinta 5Informatii privind asocierea (daca este cazul) - Formularul 16 din Sectiunea Formulare, inclusiv Anexa.Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociere legalizata?, in baza unui contract de asociere incheiat in forma autentica. Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati. Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate in Fisa de date la capitolele: Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare); Situatia economico-financiara; Capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Cerinta 6
Informatii privind sustinerea din partea unui tert (daca este cazul)
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
- unui angajament ferm (Formularul 10 din Sectiunea Formulare, completat in conformitate cu prevederile art.11/1 din HG nr.925/2006) semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data limita de depunere a ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa;
- Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.- Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din articolul 181;
- Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69/1din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste dotarea tehnica trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
- unui angajament ferm (Formularul 12 din Sectiunea Formulare, completat in conformitate cu prevederile art.11/1 din HG nr.925/2006) semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data limita de depunere a ofertelor si care trebuie sa precizeze explicit utilajele/echipamentele care sunt puse la dispozitia operatorului economic si sa garanteze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului;
- Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.- Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din articolul 181;
- Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69/1din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
- unui angajament ferm (Formularul 14 din Sectiunea Formulare, completat in conformitate cu prevederile art.11/1 din HG nr.925/2006) semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care trebuie sa precizeze explicit personalul/specialistii care sunt pusi la dispozitia ofertantului si sa garanteze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului;
- Formularul 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.- Formularul 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria
raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr. 34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din articolul 181;
- Formularul 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69/1 din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul 8 si Anexa din Sectiunea Formulare
- Formularul 9 din Sectiunea Formulare- Formularul 11 din Sectiunea Formulare-- Formularul 13 din Sectiunea Formulare- Formularul 15 din Sectiunea Formulare
- Formularul 5 din SectiuneaFormulare- Formularul 16 din Sectiunea Formulare, inclusiv Anexa- Formularul 10; 12 din Sectiunea Formulare- Formularul 1 din Sectiunea Formulare- Formularul 2bis din Sectiunea Formulare- Formularul 5 si Anexa din Sectiunea Formulare- Formularul 14 din Sectiunea Formulare- Formularul 1 din Sectiunea Formulare- Formularul 2bis din Sectiunea Formulare- Formularul 5 si Anexa din Sectiunea Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Pentru factorul de evaluare ?pretul ofertei?, punctajul se acorda astfel: pentru cel mai mic pret (Pret min) se acorda 50 de puncte. Pentru un pret (Pret) mai mare decat cel mentionat mai sus, punctajul se acorda in baza formulei: Punctaj 1= (Pret min/ Pret) x 50 puncte.
2.
Parametrii tehnici
40%
Descriere: a) Pentru cea mai mare ?Densitate spectrala la maximul distributiei in energie, mediata in timp? (Fmax) se acorda 20 puncte. Pt. o densitate (F) mai mica, punctajul este: a = 20/[lg (Fmax/F) +1] puncte. F nu va fi mai mica de 5000 fotoni/(s eV). Valoarea declarata de ofertant se va aplica oricarei energii a fasciculului gama din intervalul solicitat. b) Pentru cea mai mica ?Largime de banda relativa medie a fasciculului gama? (Wmin), se acorda 20 puncte. Pt. o largime de banda (W) mai mare punctajul este: b = (Wmin/W) x 20 puncte. W nu va fi mai mare de 0, 5% si se va aplica oricarei energii a fasciculului gama din intervalul solicitat. Punctaj 2 = a+b.
3.
Garantia GBS
10%
Descriere: Pentru factorul de evaluare ?Garantia GBS?, punctele se acorda astfel: pentru cea mai mare garantie (Gmax) se acorda 10 puncte. Pentru o garantie mai mica (G) punctajul se acorda in baza formulei: Punctaj 3 = (G/Gmax) x10 puncte. Perioada de garantie oferita sistemului GBS se va exprima in luni. Nota: Garantia ofertata nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 36 luni. Ofertele cu o perioada de garantie mai mica de 12 luni vor fi considerate neconforme. Ofertele cu perioada de garantie mai mare de 36 luni nu vor fi punctate suplimentar. Perioada de garantie oferita nu va inlocui durate mai mari de garantie alocate prin lege sau de catre Furnizori/Producatori. Punctajul total este: PUNCTAJ TOTAL = Punctaj 1+Punctaj 2+Punctaj 3 si se calculeaza cu 2 zecimale Oferta cu punctajul maxim va fi declarata castigatoare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D67/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-064558 din 28.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii desemnati ai ofertantilor, in baza imputernicirii scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr. 2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Stabilirea ofertei castigatoare in caz de egalitate de puncte: Oferta castigatoare va fi oferta care va obtine punctajul total cel mai mare in baza factorilor de evaluare aplicati.In caz de egalitate a punctajelor obtinute de ofertanti, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara depusa are pretul cel mai scazut.In caz de egalitate si a preturilor oferite, contractul va fi atribuit ofertantului care a obtinut cel mai mare Punctaj 2.In cazul extrem in care pe primul loc se vor situa doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj atat pentru total cat si pentru fiecare dintre factorii utilizati in evaluare, in vederea departajarii ofertelor se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Solicitari de clarificari: Adresa de primire a solicitarilor de clarificari: fax: +40 214574440; e-mail: [email protected] limita de transmitere a raspunsului la clarificari: de regula in 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificare in masura in care aceasta este solicitata in timp util, avand in vedere caraspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie publicat/transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Atentie!Continutul raspunsurilor privind clarificarile va fi postat pe SEAP, prin crearea unui fisier electronic si atasarea acestuia la anuntul de participare, fara a fi dezvaluita identitatea ofertantului care a solicitat clarificarile respective. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul de participare si documentatia de atribuire, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri, pentru a lua la cunostinta de eventualele clarificari/notificari aparute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ?Horia Hulubei? ? IFIN-HH
Adresa postala: Str. Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042301, Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer