Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic de management al deseurilor


Anunt de participare numarul 87302/29.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TERMOELECTRICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala: STR. ARMONIEI NR.7, Localitatea: Plopeni, Cod postal: 105900, Romania, Punct(e) de contact: Plopeni str Armoniei nr. 7, Tel.0244220161, In atentia: Razvan Bucur, Email: [email protected], Fax: 0244220162, Adresa internet (URL): www.termoelph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: colectarea deseurilor nepericuloase
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem informatic de management al deseurilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Plopeni str. ARMONIEI NR.7
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
modernizare sistem informatic de management al deseurilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48780000-9 - Pachete software pentru managementul sistemelor, al stocarii si al continutului (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
64200000-8-Servicii de telecomunicatii (Rev.2)
72500000-0-Servicii informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produse si servicii informatice(licente pentru software, licente pentru sisteme de operare, licente pentru aplicatii informatice auxiliare, servicii de instalare baze de date, servicii de asistenta tehnica)
Infrastructura Hardware(echip. de calcul , 2 servere, 2UPS-uri, i rack ptr servere, 10 cititoare de coduri de bare)
Valoarea estimata fara TVA: 291, 311EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 12500 lei si Garantia de buna executie in valoare de 7%din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate , Declaratie privind nerincadrarea in preved. art 181 din OUG 34/2006, Declaratie privind calitatea de participant, Certif de at fiscala ptr impoz si taxe locale si oblig. la bugetul de stat, Certificat constatator emis de ORC, CUI.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inf. generale, Bilantul 2007-2008 cu viza DGFP in copie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri a firmei pe ultimii 3 ani sa fie minim 2.000.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inf. privind exp similara, Principalele livrari in ult. 3 ani, Certif ISO 9001 si ISO 14001, Autorizatii specifice ptr produse, Declaratii privind pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2009 10:30
Locul: Plopeni str. Armoniei nr.7 jud Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, alti reprezentanti legali ai autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR.6 SECT, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104642, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola nr4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100046, Romania, Tel.0244-522445, Email: [email protected], Fax: 0244-522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al SC Termoelectrica Ploiesti SA
Adresa postala: str Armoniei nr 7, Localitatea: Plopeni, Cod postal: 100590, Romania, Tel.0244-220161, Email: [email protected], Fax: 0244-220162
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2009 16:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer