Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic integrat


Anunt de participare numarul 143813/22.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Daniela Crap, Ing. Dana Ostafe, Ing. Caliman Sturza, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem informatic integrat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou"Suceava?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72610000-9-Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou"Suceava?, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 489, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 29.790, 00 lei si poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara, ori de o societate de asigurari.- Se poate utiliza ca model Formularul nr. 11 pentru scrisoare bancara. Pentru virament bancar: codul IBAN al Spitalului Jud. De Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava este RO34TREZ5915006XXX005872, deschis la Trezoreria Suceava.Garantia de participare trebuie sa fie valabila pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul ce se retine conf. art. 278ยน din OUG 34/2006 este de 5.269, 50 lei. NOTA: pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. Astfel, dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse. Cuantumul gar.de buna executie: 5% din valoarea contractelor, fara TVA. Se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate ptr. facturi partiale, conf. alin(3) al art.90 din HG 925/2006, modificat prin HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICEAxa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind eligibilitatea - se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea formulare- Form. nr.12A;2. Delaratia privind neancadrarea in prev. art. 181- se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea formulare - Form.12B;3. Declaratia conform art. 69' din O.U.G. nr.34/2006 - se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea formulare - Form. nr.69';Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Vasile Rimbu - Manager, Dr.Motan-Ganea Doina Elena - Dr. Medical, Ec. Paraschiva Maruseac - Dr. Financiar-Contabil, Ec. C-tin Timofticiuc- Sef Serviciu Aprovizionare, Ec. Daniela Crap - Sef Birou Licitatii - Anexa Form. nr. 69'.4. Certificat de participare la licitatie, conf. Ordinului A.N.R.M.A.P. 314/2010 - in conformitate cu formularul specific din Sectiunea formulare - Form. nr.12C.
5. Declaratia privind calitatea de participant la procedura, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea formulare -Form nr. 3.Pentru persoanele juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrative teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal emis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata la notar.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. Pentru persoanela juridice/fizice romane:
Ofertantul va prezenta, Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial .Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a capacitatii profesionale ptr. partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani sa fie de cel putin 2.970.000 lei.
Ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR pentru anii respectivi.
In cazul unei oferte comune cerinta de calificare privind situatia economica profesionala se demostreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din OUG nr. 34/2006.
Bilantul contabil
Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau prezentarea altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate (cf art. 185 alin. (2)/OUG 34/2006) ? ex: balanta de verificare la 31.12.2012/ etc.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Operatorii economici straini vor depune bilantul; daca in tara respectiva nu exista obligativitatea intocmirii unui astfel de document se vor accepta si alte documente echivalente bilantului si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului sau altor documente echivalente bilantului, din tara respectiva.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare(Informatii generale).Copie certificata , ,conform cu originalul, , de catre ofertant (semnatura si stampila).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toti expertii propusi de ofertanti vor fi vorbitori de limba romana. In caz contrar, ofertantul isi asuma obligatia punerii la dispozitia autoritatii contractante a unui interpret de fiecare data cand se considera necesar. Operatorii economici participanti la procedura vor complete formularul nr. 12 F. (incl. anexa sa) din sectiunea Formulare ? Declaratie privind personalul responsabil de executia contractului, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Lista expertilor nu este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge expertii pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a contractului. Pentru fiecare dintre expertii inclusi in echipa ofertantul va prezenta CV?ul sau. Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prevazuta in CV.
Experienta similara
Se solicita prezentarea Listei principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul va prezenta cel putin un document/ contractcare saconfirmefurnizarea produselor similare celor ce fac obiectul procedurii in valoare de minim 1.400.000 lei fara TVA? .In cazul unor oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din OUG nr. 34/2006
Personal de specialitate ? observatii generale
Sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului).
Pentru personalul nominalizat inclusiv pentru echipa de implementare se vor prezenta documente din care sa rezulte relatia juridica dintre ofertant si personalul nominalizat.
Se vor prezenta CV-urile echipei, la care se vor atasa documente suport din care sa reiasa indeplinirea tuturor cerintelor solicitate: copii dupa diplome, certificate, documente din care sa rezulte experienta expertilor in copie semnata si stampilata conform cu originalul si traducerea in limba romana daca este cazul.
In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de expert se va completa in forma autentica si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate, conform modelului prevazut la sectiunea formulare.
Un Manager implementare proiect informatic -cu o experienta profesionala generala de minim 5 ani si cu o experienta profesionala specifica de 3 ani, care care a absolvit un curs de management de proiecte informatice (Cod COR 251206-sau echivalent)
Un specialist software - absolvent de invatamant superior, cu o experienta profesionala generala de minim 5 ani si o experienta profesionala specifica de minim 3 ani, cu pregatire in domeniul IT&C, absolvent a unui curs de pregatire profesionala in domeniul e-Sanatate (Cod COR 251304- sau echivalent)
Un specialist hardware si retelistica - absolvent de invatamant superior, cu o experienta profesionala generala de 5 ani si o experienta profesionala specifica de 3 ani, cu pregatire in domeniul IT&C, absolvent a unui curs de pregatire profesionala in domeniul configurarii retelelor de hardware si software (Cod COR din grupa minora 252 "Specialisti in baze de date si retele"- sau echivalent)
Expert cheie testare securitate informationala -1 expert
Diploma absolvire studii superioare
Certificat profesional emis de institutii recunoscute la nivel national/internaional in domeniul testarii de penetrare a sistemelor informatice sau certificare echivalent
Competente practice in identificarea punctelor vulnerabile din cadrul unei retele si a unui sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari recunoscuta la nivel national/international sau certificare echivalent
un specialist service- care care detine o autorizare sau un certificat valabil care atesta instruirea acestuia in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standadele cerute de producatorul echipamentelor ofertate.
responsabil managementul calitatii - absolvent de studii superioare, cu o experienta profesionala generala de 5 ani, absolvent a unui curs de pregatire profesionala in domeniul calitatii (Cod COR 325701 ? sau echivalent)
un trainer in domeniul IT&C - absolvent de studii superioare tehnice, cu pregatire in domeniul IT&C si cu experienta specifica de minim 3 ani in domeniul pregatirii profesionale, absolvent al unui curs de formator (Cod COR-242401- sau echivalent)
unui responsabil securitate a informatiei -absolvent de studii superioare, cu o exprienta profesionala generala de 5 ani si o exeprienta profesionala specifica de 3 ani, absolvent a unui curs de specializare in domeniul securitatii informatiei (Cod COR 251402-sau echivalent)
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.
Nota:
In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemele de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o semneaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se prezintaLista principalelor produse furnizate/servicii prestate in ultimii 3 ani in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea de Formulare.Formularul completat trebuie insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate.Nota: Pentru contractele incheiate in alta moneda decat lei, echivalenta se va efectua utilizind cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Cursul mediu anual: 2010= 4, 2099 lei/euro, 2011= 4, 2379 lei/euro, 2012= 4, 4560 lei/euro.Se va completa Lista cu personalul de specialitate implicat in indeplinirea contractului Formular si anexa la aceasta.Pentru personalul nominalizat inclusiv pentru echipa de implementare se vor prezenta documente din care sa rezulte relatia juridica dintre ofertant si personalul nominalizat.Se vor prezenta CV-urile echipei de implementare, la care se vor atasa documente suport din care sa reiasa indeplinirea tuturor cerintelor solicitate: copii dupa diplome, certificate, documente din care sa rezulte experienta expertilor in copie semnata si stampilata conform cu originalul si traducerea in limba romana daca este cazul.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de expert se va completa in forma autentica si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate, conform modelului prevazut la sectiunea formulare.--------Se prezintaDocumente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11691 / 30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2013 10:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava - sala de sedinte, etaj II.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Au dreptul de a participa la sedinta de deschidere, pe baza de imputernicire, reprezentanti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICEAxa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezv. si cresterea eficientei serv. publice electronice?Op. 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asig. conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ?proiecte la nivel local
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer