Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SISTEM INFORMATIC INTEGRAT IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI PACIENTILOR LA REZULTATELE MEDICALE? POSCCE SMIS 37837


Anunt de participare numarul 146816/26.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Adresa postala: Str.Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Punct(e) de contact: Debita Mihaela, Tel. +40 0236317232, In atentia: Nicolau Mihaela-Alina, Email: [email protected], Fax: +40 0236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?SISTEM INFORMATIC INTEGRAT IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI PACIENTILOR LA REZULTATELE MEDICALE? POSCCE SMIS 37837
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SpitClinicJudUrg?Sf.ApAndrei?Galati, Str. Brailei, Nr.117;Spit. de Pneumoftiziologie Galati, Str. Stiintei, Nr.117;Spit ClinicdeBoliInfectioase ?Sf.CuvioasaParascheva?Galati, Str.Traian, Nr 393
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii celor 3 spitale partenere: Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei, a Spitalului de Pneumoftiziologie Galati si a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cuvioasa Parascheva Galati, prin valorificarea pe deplin a potentialului TIC rezultat in urma implementarii de sisteme, servicii si aplicatii de tipul e-sanatate.
Conceptul de crestere a competitivitatii celor trei unitati, fundamentat ca obiectiv general, vizeaza urmatoarele aspecte: facilitarea si promovarea interactiunilor dintre administratia publica/sistemul sanitar si cetateni/mediu extern, eficientizarea actului administrativ, cresterea calitatii serviciilor medicale si a productivitatii medicale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 4, 759, 348RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 95.186, 96 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va folosi cursul indicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor .In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.Garantia de participare se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul SPITALUL CLINIC JUDETEAN DEURGENTA ?SF. APOSTOL ANDREI? GALATI RO18TREZ3065006XXX010832 deschis la Trezoreria Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor saub) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat in original.In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul nr. 1 ? Scrisoare de garantie bancara.Garantia de participare se va depune in original la adresa autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata si in SEAP la sectiunea Documente de calificare.Termenul de valabilitate al garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei, .Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de 8.035, 93 LEI.Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie de buna executie, se va utiliza Formularul nr. 16 ? Scrisoare de garantie de buna executie.Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitatecel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS CCE -Axa 3 DMI2 Oper.4 si cofinantare Consiliul Judetean Galati
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 2 - Decl. privind elig. privind neincad. in prev. art. 180 din OUG nr. 34/2006 actiualiz., Formular nr. 3 - Decl. privind neincad. in prev.art. 181 din OUG nr. 34/2006 actualiz., Certif de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele, Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele, Formular nr. 4 - Decl. privind calit.de participant la procedura.Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.Formular nr. 5 - Decl.privind neincad. ofertantului/ candidatului/ subcontractantului in prevederile art. 69^1 DIN O.U.G. NR.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Dr.Debita Mihaela- manager Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Dr.Firescu Dorel- director medical Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Ec.Dobrea Valentina-Alina ?director fin.-contabil Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, As.Med.Pr.Domniteanu Viorica ?director ingrijiri Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Jr.Nicolau Mihaela-Alina ? presedinte comisie de evaluare ?sef serv tehn.-adm Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Ing. Rosu Claudia ? membru comisie de evaluare ? sef Serv. Achizitii Spit. de Pneumoftiziologie Galati
Ref. Poalelungi Lucian Doru- membru comisie de evaluare- Sef B. Achizitii Spit. de Boli Infectioase Galati, Ing. Despina Cristian-Constantin- membru expert cooptat
Jr. Marin Mirela Alina ? membru comisie de evaluare-Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? GalatiIng. Nutu Catalin ? membru comisie de evaluare- SpitalulClinic Judetean de Urgenta ?Sf. Apostol Andrei? Galati, ing.Nica Adriana ? membru rezerva Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Ec. Grosu Alina- membru rezerva Spit.Clin. Jud. de Urg.a ?Sf. Ap. Andrei? Galati, Formular nr. 6 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundaractivitatile din categoria celor care fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ORC). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 9.500.000 LEI
Valorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerinteiNota:
(1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 7 - Fisa de informatii generaleSe vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor livrari de produse / prestari de servicii in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr.8 ? Lista principalelor livrari de produse si prestari de servicii in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Ofertantul va prezenta cel putin unul pana la maxim doua contracte similare, din ultimii 3 ani, care au avut ca obiect furnizarea/implementarea de sisteme informatice integrate pentru managementul activitatilor administrative, avand cel putin urmatoarele functionalitati: integrare cu alte sisteme informatice, baze de date centralizate.Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr. 9 ? Fisa de experienta similara semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.
Ofertantul va prezenta documente relevante care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.
Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta 2
Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr. 10 ? Lista cu personalul de specialitate, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta 3
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului nr. 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului nr. 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ ctr solicitate.
Cerinta 3.1 ? Director de proiect- 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Cunostinte in domeniul managementului de proiect, dovedite prin diploma/certificare recunoscuta la nivel national sau international
Cunostinte privind o metodologie de management a serviciilor IT, dovedita prin diploma/certificare de tip recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;Cerinta 3.2 - Coordonator echipa de implementare - 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Cunostinte in domeniul managementului de proiect, dovedite prin diploma/certificare recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea de sistem informatic;
Cerinta 3.3 - Analist software - 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Cunostinte privindanalizasi modelarea cerintelor de business, dovedite prin diploma/certificare recunoscuta la nivel national sau international;
5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
Cerinta 3.4 - Experti software - 2 specialisti
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;Cunostinte privind dezvoltarea software, pe cel putin una dintre componentele ofertate, dovedite prin diploma/certificare in acest domeniu sau orice alt document care demonstreaza astfel de cunostinte;
5 ani experientagenerala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
Cerinta 3.5 - Expert in sisteme de asigurarea calitatii si securitatea informatiei - 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;Cunostintede etichal hacking ale sistemelor, dovedite prin diploma/certificare recunoscuta la nivel national/international;
Cunostinte privind auditul sistemelor informatice, dovedite prin diploma/certificare recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experientagenerala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
Cerinta 3.6 - Expert infrastructura - 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Cunostinte privind tehnologia platformei ofertate, dovedite prin certificare/diplomarecunoscuta la nivel national/international;
Cunostinte privind tehnologia bazelor de date ofertate, dovedite prin certificare/diploma recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
Cerinta 3.7 - Expert trainerformator pentru administratori - 1 specialist
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Cunostinte privind activitatile de formare profesionala, dovedite prin diploma/certificat recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experientagenerala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
Cerinta 3.8 ? Echipa formatori - 2 specialistiStudii superioare finalizate cu diploma de licentaCertificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent
3 ani experienta generala in domeniul studiilorParticiparea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic
Cerinta 3.9 ? Echipa implementare - 5 specialisti
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
5 ani experienta generala in domeniul studiilor
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sisteminformaticCerinta 3.10 ? Experti interoperabilitate - 2 specialisti
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
Certificare pe un standard de interoperabilitate in domeniul medical recunoscuta la nivel national/international;
5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
Participarea in cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic;
SubcontractareIn cazul in care oferta este depusa de un operator economic care are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr. 12
Informatii privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente:
a) O declaratie propria raspundere a ofertantului care ocupa pozitia deLider prin care asigura, garantia si declara ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului va prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata. Formularul nr. 12 A
b)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Formularulnr. 12 B
Formularul nr. 12 A - Declaratie pe proprie raspundere
Formularulnr. 12 B ? Acord de asociere
Certificat ISO 9001 sau echivalent
In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 8Formularul nr. 9Formularul nr. 10Formularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11AFormularele nr. 11 si 11A.Formular nr. 12 ? Lista subcontractantilor si specializarea acestoraFormularele nr. 12a si 12bDocumentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura prin intermediul SEAP si va fi initiata dupa o prima evaluare integrala a ofertelor. La etapa finala de licitatie electronica vor fi invitati sa participe doar operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor operatorilor invitati sa participe (prin e-mail generat si transmis automat de catre operatorul SEAP pe adresa de e-mail a ofertantului care are dreptul sa participe la etapa finala de licitatie electronica si totodata postata in cadrul sectiunii Notificari de sistem, sectiune accesibila din contul utilizatorului caruia i se adreseaza, dupa autentificare). Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei si se va desfasura in perioada precizata in cadrul invitatiei de participare/detaliului licitatiei electronice. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt: 1. Pretul ofertei.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu (optiune valabila doar in cazul optarii pentru mai multe runde).Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu.Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimate): 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
31476
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S036-056798 din 20.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE, Axa 3 DMI 2 Oper 4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Valoarea defalcata pe categorii de produse si servicii conform bugetului aprobat prin contractul de finantare nr. 635/324local/18.12.2012, este: ? 1.947.355, 80 lei - Cap I.1 - Cheltuieli privind achizitionarea echipamentelor si dotarilor;? 2.063.836, 00 lei - CapI.2- Cheltuieli pentru achizitionarea deaplicatii informatice si licente;? 733.156, 20 lei - Cap I.4. - Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesara pentru functionarea proiectului;? 15.000 lei - Cap III. - Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala.In situatia in care mai multe oferte prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DEURGENTA ?SF. APOSTOL ANDREI? GALATI
Adresa postala: JUD. GALATI, GALATI, STR. BRAILEI, NR.117, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Tel. +40 236317232, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer