Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Asistentei Medicale in Penitenciare?


Anunt de participare numarul 148339/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI RAHOVA
Adresa postala: soseaua Alexandriei, nr. 154, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA CONSTANTIN, Tel. +40 214200810, In atentia: POMPILIU ROSU, Email: [email protected], Fax: +40 214211519, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Asistentei Medicale in Penitenciare?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Penitenciarul Spital Bucuresti Rahova - Sos. Alexandria, nr. 154, Sector 5, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii integrate de sanatate in vederea cresterii calitatii actului medical si imbunatatirea serviciilor asigurate de cele cele 6 penitenciare-spital ce deservesc cele 46 de penitenciare de pe teritoriul Romaniei, prin implementarea unei solutii informatice integrate de e-Sanatate in cadrul retelei de penitenciare-spital aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Sistemul Informatic Medical Integrat ce se doreste a fi implementat la nivelul retelei de penitenciare-spital va asigura urmarirea fluxurilor specifice activitatii de spital si inregistrarea tuturor datelor medicale aducand beneficii prin eficientizarea proceselor administrative si a principalelor fluxuri de activitati si date din cadrul penitenciarelor-spital pentru a raspunde rapid la cerintele pacientilor aflati in detentie, furnizorilor si institutiilor cu care acestea relationeaza.In ceea ce priveste componenta de informare, sistemul va furniza informatii, structurate pe niveluri de acces prestabilite, precum si servicii de tip e-Sanatate si informatiile aferente acestora, persoanelor private de libertate, personalului medical si factorilor de decizie din sistemul penitenciar.Serviciile necesare pentru indeplinirea acestor obiective si care urmeaza sa fie furnizate in cadrul acestui contract sunt urmatoarele: - Servicii de analiza a proceselor de business si a fluxurilor informationale din cadrul penitenciarelor-spital- Servicii de proiectare a solutiei informatice medicale integrate cu o arhitectura centralizata care sa aibe acoperire nationala pentru cele 6 penitenciare-spital aflate pe teritoriul Romaniei.- Servicii de dezvoltare pentru componentele sistemului: ? componenta medicala (clinica, radiologie si de laborator) care va permite imbunatatirea proceselor medicale din cadrul spitalului? sistemul de management al resurselor institutionale? sistemul de informare si comunicare ? Portal medical- Servicii de testare a componentelor sistemului- Servicii de integrare functionala adecvata a componentelor sistemului- Servicii de punere in functiune (instalare) a echipamentelor achizitionate in cadrul contractului si servicii de configurare a pachetelor software- Servicii de instruire administratori si utilizatori finali- Servicii de implementare a celor 3 componente- Servicii de administrare sistem- Servicii de asistenta tehnica pentru componentele sistemului: sistemul Medical, componenta referitoare la managementul resurselor institutionale, Sistemul de comunicare- Servicii de garantie a sistemului- Servicii de management si asigurarea a calitatii pe parcursul derularii contractului.Pentru indeplinirea obiectivului este necesara si livrarea si instalarea de echipamente hardware si licente software asociate acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212180-4 - Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72320000-4-Servicii de baze de date (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie infrastructura hardware si software de baza, aplicatii informatice si licentele necesare extinderii bazei electronice de date medicale, servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic medical propus. Cantitatile sunt conform configuratiilor si cerintelor minime obligatorii prevazute in Caietului de sarcini.Nr. crt. Echipament Cantitate1 Sasiu servere lamelare 12 Server ERP (server lamelar tip 1) 13 Server Portal (server lamelar tip 2) 14 Server HIS (server lamelar tip 3) 25 Server LIS (server lamelar tip 3) 16 Server RIS (server lamelar tip 3) 17 Server Back-up (server lamelar tip 1) 18 Sistem de stocare pe discuri 19 Firewall de mare capacitate 110 Firewall de mica capacitate 511 Switch Ethernet cu management 112 Rack cu accesorii 113 Infochiosc 614 Statie grafica 615 Imprimanta multifunctionala laser color 616 Imprimanta pentru etichete 617 Cititor coduri de bare 618 Pachet aplicatii software, licente si solutii securitate software 119 Pachet aplicatii informatice, implementare sistem informatic medical integrat cuprinzand: consultanta, analiza cerinte, proiectare, proces business, implementare, testare, portal web medical. 120 Servicii informatice de gestiune a resurselor financiare si materiale 121 Servicii configurare si implementare baze de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente ( care nu se regasesc in pachetele anterioare) 122 Servicii taxare: Timbru verde echipamente 4723 Scolarizare specialisti IT (pentru administrare si mentenanta sistem aplicativ) 124 Scolarizare utilizatori finali sistem aplicativ implementat 125 Servicii consultanta management proiect 1Pachetele de licentiere trebuie sa contina toate licentele care sa asigure functionarea optima a solutiei/componentei (respective), conform cerintelor corelate cu modul de licentiere a producatorilor. De asemenea, pentru pachetele de licente software de baza aferente serverelor de la pozitiile 2 ? 8, ofertantul va include si conditia de suport tehnic, din partea producatorului/ofertantului, pentru o perioada de minim 1 an, iar pentru licentele software aferente echipamentelor de la pozitiile 9 - 10, ofertantul va asigura pentru minim 2 ani update software si suport tehnic din partea furnizorului.Valoarea totala estimata fara TVA = 5, 874, 215.68 RON
Valoarea estimata fara TVA: 5, 874, 215.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 117.480 Lei. Pt echivalenta in alta moneda se utilizeaza cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Se constituie, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a) prin virament bancar in contul: RO16TREZ7005005XXX000148 Trezoreria sector 5 Bucuresti in favoarea Autoritatii Contractante sau b) printr-un instrument garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate sigurari. Daca garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se utilizeaza Formularul 16. Este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in Romania. Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata in SEAP. Aceasta se va depune si in original la adresa autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. Termenul de valabilitate al garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei si anume 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici Pentru ofertanti, grup ofertanti din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (facand dovada prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004), valoarea garantiei de participare se reduce cu 50% Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de 8.147, 40 Lei. In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea totala a contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) si in oricare din formele specificate de art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006 din H.G. nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie de buna executie, se va utiliza Formularul 17 ? Scrisoare de garantie de buna executie. Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (2) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice? ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea si neancadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2. Formular 2 - Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.5. Formular 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura6. Formular 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta7. Formular 5 - Declaratie privind conflictul de interese conform art. 691 din O.U.G. nr.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: - Mircea Stefan Miorel - Director- Cristache Radu Stefan - Sef serviciu economico-administrativ- Georgescu Vasile - Sef birou financiar contabilitate- Biliac Daniela Elvira - Manager proiect- Pompiliu Rosu - Responsabil achizitii proiect- Blidaru Alcor Lucian - Responsabil IT proiect- Ionescu Adela - Responsabil Financiar proiect ? contabil sef P.S.B. Jilava- Viorel Boia - Responsabil IT proiect - P.S. Colibasi- Mihail Becut - Responsabil IT proiect - P.S. Poarta Alba- Baraian Tiberiu - Expert IT cooptat ? director DTIC A.N.P.- Ion Krech - Expert IT cooptat ? director IT M.J.- Radulescu Constantin - Expert achizitii cooptat ? sef SAP M.J.NOTE: (1) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.(2) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele A.N.R.M.A.P., neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.(3) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie publica (in cazul adjudecarii si desemnarii drept castigator).Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 1.Pentru persoane juridice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantilor legali, obiectului de activitate (cod CAEN) care trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de O.N.R.C., iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Operatorii economici si persoanele fizice nerezidente (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.NOTE: 1) - documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor;2) - informatiile cuprinse in documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.3) - in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;4) - in cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;5) - ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati pana la data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de minim 10.000.000 lei Se va completa Formularul nr. 7 - Fisa de informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta 2 In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor, etc.) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 7 - Fisa de informatii generale. Valorile vor fi exprimate in lei si in alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi. Formularul se va prezenta semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.Documentele se vor prezenta in copii lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura. Nota: In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 a - Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani. b - Fisa de experienta similara. c - Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada detinerii experientei in realizarea, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a unui sistem informatic integrat similar, cu arhitectura centralizata. Dovada indeplinirii cerintei se face prin prezentarea a cel putin un document/contract prin care sa confirme prestarea de servicii similare. Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa confirme indeplinirea cerintei solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatii prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul. Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei, conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 2 Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta 3 Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat; b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului declarati de acesta, conform legii. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile / proiectele / contractele solicitate.
Cerinta 3.1 - Responsabil de proiect (1 persoana) Studii absolvite si competente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Detinerea unei diplome de project management autorizat de tip CNFPA sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Experienta prin implicarea in activitati similare in cel putin un proiect.
Cerinta 3.2 - Loctiitor responsabil de proiect (1 persoana) Studii absolvite si competente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta- Detinerea unei diplome de project management autorizat de tip CNFPA sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Experienta prin implicarea in activitati similare in cel putin un proiect.
Cerinta 3.3 - Responsabil tehnic proiect (1 persoana) Studii absolvite si competente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Experienta prin participarea in cel putin un alt proiect la activitati similare activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestui contract.
Cerinta 3.4 - Expert dezvoltare si implementare software (1 specialist) Studii absolvite si competente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta ;
- Detinerea de competente privind dezvoltarea de solutii software (dovedite prin certificare de tip Microsoft Certified Solution Developer sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international);
- Participarea in calitate de expert dezvoltare si implementare software in cadrul a cel putin un proiect similar.
Cerinta 3.5 - Administrator baze de date (1 specialist) Studii absolvite si competente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Minim 3 ani experienta in implementarea de proiecte;
- Detinerea de competente privind dezvoltarea de solutii software (dovedite prin certificare de tip Microsoft Certified Solution Developer sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international).
Cerinta 3.6 - Responsabil calitate (1 persoana) Studii absolvite si competente: - Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul managementului calitatii;
- Certificare/Certificat de absolvire curs pentru sistemul de managementul calitatii de tip ISO 9001 sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Experienta profesionala generala de cel putin 3 ani in domeniul asigurarii calitatii.
Cerinta 3.7 - Expert instruire (1 specialist) Studii absolvite si competente: - Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare de tip CNFPA sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Participarea in calitate de Formator la cel putin un proiect similar.
Cerinta 3.8 - Expert testare (1 specialist) Studii absolvite si competente: - Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Certificare profesionala in managementul serviciilor IT (de tip ITIL sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international);
- Certificare profesionala de tip CISM (Certified Information System Manager) sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Auditul sistemelor informatice (de tip CISA sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international)
Cerinta 3.9 - Expert Securitate informationala (1 specialist)- Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Certificare profesionala in managementul serviciilor IT (de tip ITIL sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international);
- Detinerea unei experiente profesionale ca expert securitate informationala in cadrul a cel putin un proiect similar;
- Certificare profesionala de tip CISM (Certified Information System Manager) sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
- Certificare de tip CRISC - Risk and Information Systems Control sau echivalent eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international.
Cerinta 4 Informatii privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
Cerinta 5 Informatii privind subcontractantii
Cerinta 1 Certificare privind managementul calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si prezenta semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia urmatoarele formulare: - Formularul 8 ? Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; - Formularul 9 ? Fisa de experienta similara. Certificatele/documentele se vor prezenta in copie lizibila ?conform cu originalul?. Certificatele/documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie lizibila "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.Conform solicitarilor din cerinta se va completa Formularul 10 ? Lista cu personalul de specialitate, semnata si stampilata in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura. Nota: (1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). (2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se vor completa Formularul 11 si Formularul 11A si se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal / imputernicit al acestuia. Copiile vor fi lizibile si vor purta mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura.Conform cerintei se va completa Formularul 12 Se vor prezenta de asemenea si: a) Acord sau scrisoare preliminara de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. b) Declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului Se vor prezenta semnate si stampilate in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.Fiecare subcontractant va prezenta completat Formularul 5 semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestora. Ofertantul (liderul, in cazul asocierii) va completa si prezenta Formularul 12A ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia Acordurile de subcontractare vor fi prezentate Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului de catre ofertantul castigator.Certificare privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent cu valabilitate la data limita pentru depunerea ofertelor. Documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nu se accepta operatori economici in curs de certificare. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
30%
30
Descriere: Componenta financiara
2.
FT1 - Gestiunea optima a resurselor informatice
15%
15
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestiunea optima a resurselor informatice.
3.
FT2 ? Asigurarea scalabilitatii si a inaltei disponibilitati a sistemului informatic
15%
15
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind scalabilitatea si inalta disponibilitate a sistemului informatic.
4.
FT3 ? Gestionarea listelor de asteptare in procesul de internare a pacientilor
5%
5
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestionarea listelor de asteptare in procesul de internare a pacientilor.
5.
FT4 - Gestiunea stocurilor de urgenta si valorile limita acceptate
5%
5
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestionarea stocurilor de urgenta si valorile limita acceptate.
6.
FT5 - Gestionarea formularelor, a chestionarelor si a rapoartelor
5%
5
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestionarea formularelor, a chestionarelor si a rapoartelor
7.
FT6 - Gestiunea rezultatelor de la investigatii
5%
5
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestiunea rezultatelor de la investigatii.
8.
FT7 ? Gestiunea activitatilor la nivelul blocului operator
10%
10
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestionarea activitatilor la nivelul operator
9.
FT8 ? Gestiunea optima a resurselor unitatii sanitare
10%
10
Descriere: Prezentarea detaliata a functionalitatilor solutiei tehnice privind gestionarea optima a resurselor unitatii sanitare in cadrul internarii pacientilor tratati in cabinetele medicale din unitatile penitenciare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
Pondere componenta tehnica: 70 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
J30286/15.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pompiliu Rosu, Blidaru Alcor Lucian, Ionescu Adela, Viorel Boia, Mihail Becut, Baraian Tiberiu, Ion Krech, Radulescu Constantin.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Crestere Competitivitatii Economice Axa prioritara III ?Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public? Domeniul major de interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice? Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
a) MODALITATE CALCUL FINAL PUNCTAJ TOTAL Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 30% + PunctajFT1(n) x 15% + PunctajFT2(n) x 15% + PunctajFT3(n) x 5% + PunctajFT4(n) x 5% + PunctajFT5(n) x 5% + PunctajFT6(n) x 5% + PunctajFT7(n) x 10% + PunctajFT8(n) x 10%, unde: - Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate - (n) reprezinta indexul ofertei analizate, - Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, PunctajFT1(n), PunctajFT2(n), PunctajFT3(n), PunctajFT4(n), PunctajFT5(n), PunctajFT6(n), PunctajFT7(n), PunctajFT8(n) reprezinta punctajele obtinute de oferta (n) analizata pentru fiecare dintre factorii: Factor tehnic 1 (FT1), Factor tehnic 2 (FT2), Factor tehnic 3 (FT3), Factor tehnic 4 (FT4), Factor tehnic 5 (FT5) , Factor tehnic 6 (FT6), Factor tehnic 7 (FT7), Factor tehnic 8 (FT8) conform descrierii IV.2.1) Criterii de atribuire. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal). Daca doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea cu punctajul tehnic cel mai bun. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara, pentru departajare. Noua propunere financiara se va completa tot in S.E.A.P., la rubrica special prevazuta in acest sens. Contractul va fi atribuit ofertantului care va obtine cel mai mare punctaj dupa reevaluarea ofertelor financiare. Pentru departajarea a doua sau mai multe oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim, oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.b) Proiectul beneficiaza de finantare din fonduri europene, cu urmatoarele alocatii (Lei fara TVA): echipamentelor 553.108, 68 (inclusiv timbru verde), aplicatii informatice si licente 4.726.208, 00 (din care servicii de gestiune resurse financiare si materiale: 0, 00), consultanta in domeniul managementului de proiect: 300.131, 00, cursuri de formare profesionala 294.768, 00.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PENITENCIARUL SPITAL BUCURESTI RAHOVA
Adresa postala: Sos. Alexandria, nr. 154, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 214211746, Email: [email protected], Fax: +40 214211519
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer