Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI BANCILOR DE DATE URBANE IN COMUNA BASCOV,


Anunt de participare numarul 36349/18.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, 0749159930, 0788319025, 0788319881, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI BANCILOR DE DATE URBANE IN COMUNA BASCOV,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Bascov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar- edilitar si bancilor de date urbane sunt cele prevazute in metodologia privind executarea lucrarilor de cadastru imobiliar; lucrari de geodezie, lucrari topografice, lucrari de carte imobiliara, lucrari de inventariere retelelor edilitare, banca de date urbane
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74000000-9 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de constructii, servicii juridice, contabile si alte servicii profesionale (Rev.1)
74271800-7-Servicii de topografie (Rev.1)
74274000-0-Servicii de cartografie (Rev.1)
74274300-3-Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
932ha
Valoarea estimata fara TVA: 1, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.GARANTIA DE PARTICIPARE IN SUMA FIXA DE 18000LEI CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local/transfer de la bugetul statului prin Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice si Locuinte OP; In functie de fondurile alocate prin hotarari de guvern
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA ESTE NECESARA SA FIE LEGALIZATA NUMAI IN CAZUL IN CARE OFERTA COMUNA ESTE DECLARATA CASTIGATOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Localeal unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
2.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
3. Cont la Trezoreria statului
4. Declaratie privind eligibilitatea ( formular B1)
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta
6.Certificat constatator- obiect de activitate cod CAEN eliberatde MinisterulJustitiei Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata , Autorizatie de functionare/ altele echivalente, in termen de valabilitate la data depunerii plicurilor, in original sau copie legalizata.7.Certificat de inregistrare eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul National alRegistruluiComertului de pe langa Tribunal, copie legalizata
vernului nr. 34/2006 ( formular B1*)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pentru exercitiul financiarla data de 30.06.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim de 1.500.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALE;OBLIGATII CONTRACTUALE IN DESFASURARE;EXPERIENTA SIMILARA;RECOMANDARE;RESURSE UMANE SI STRUCTURA MANAGEMENTULUI;INFORMATII PRIVIND DOTARILE SPECIFICE ;Informatii privind standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Din experienta in lucrari similare , cel putin una ( o ) lucrare terminate( pentru executie) in ultimii trei ani , similara ca natura si complexitate cu lucrarea licitata, sa fi mai mare sau egala decat 500.000lei;Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau un al standard performant. pentru certificarea calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: NR. LA CASIERIA PRIMARIEI COMUNEI BASCOV SAU CU OP IN CONTUL RO38TREZ04621360250XXXXX DESCHIS LA TREZORERIA PITESTI CF 4122078
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.12.2007 14:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI BASCOV -SALA DE CONSILIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI FIRMELO PARTICIPANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALU ARGES
Adresa postala: B-DUL EROILOR, NR. 2-6, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110417, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL PRIMARIEI COMUNEI BASCOV
Adresa postala: STRADA PAISESTI DN7C; NR. 125, Localitatea: BASCOV, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248 270 525, Email: [email protected], Fax: 0248 270 033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2007 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer