Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM INTEGRAL SALA OPERATORIE


Anunt de participare numarul 47124/21.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARA
Adresa postala: PIATA EFTIMIE MURGU NR 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Punct(e) de contact: SEDIUL UNIVERSITATII, Tel.0040-(0)256-221.554, In atentia: Ing. SEVER SBIRNA, Email: [email protected], Fax: 0040-(0)256-221.554, Adresa internet (URL): www.umft.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM INTEGRAL SALA OPERATORIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA - INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE IN CADRUL SALII DE OPERATIE CORESPUNZATOARE
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SALA DE OPERATIE:
1. TRUSA DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA AVANSATA CU SISTEM HDTV
2. INSTRUMENTAR PENTRU CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANSATA SI CHIRURGIA BARIATICA
3. SISTEM ELECTRONIC PENTRU INTERCONECTAREA APARATELOR DIN SALA DE OPERATIE
4. SISTEM DIGITAL DE ARHIVARE DATE PACIENT (BIDIRECTIONAL) CU POSIBILITATEA DE TRANSMITEREA DATELOR CATRE SISTEMUL INFORMATIC AL SPITALULUI (HIS) PRIN HI7 / DICOM
5. SISTEM DE TELE-CONFERINTA BIDIRECTIONAL PENTRU TRANSMITEREA / PRIMIREA IMAGINILOR SISUNETULUI IN INTERIORUL SAU EXTERIORUL SPITALULUI
6. MASA DE OPERATIE CU COMENZI ELECTRO-HIDRAULICE PORTABILA LA PESTE 300 KG
7. LAMPA DE OPERATIE CU SATELIT FOLOSIND TEHNOLOGIA LED
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33160000-9 - Tehnici operatorii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SALA DE OPERATIE. CANTITATI, CONFIGURATIE, SPECIFICATII TEHNICE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI.
1. TRUSA DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA AVANSATA CU SISTEM HDTV
2. INSTRUMENTAR PENTRU CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANSATA SI CHIRURGIA BARIATICA
3. SISTEM ELECTRONIC PENTRU INTERCONECTAREA APARATELOR DIN SALA DE OPERATIE
4. SISTEM DIGITAL DE ARHIVARE DATE PACIENT (BIDIRECTIONAL) CU POSIBILITATEA DE TRANSMITEREA DATELOR CATRE SISTEMUL INFORMATIC AL SPITALULUI (HIS) PRIN HI7 / DICOM
5. SISTEM DE TELE-CONFERINTA BIDIRECTIONAL PENTRU TRANSMITEREA / PRIMIREA IMAGINILOR SISUNETULUI IN INTERIORUL SAU EXTERIORUL SPITALULUI
6. MASA DE OPERATIE CU COMENZI ELECTRO-HIDRAULICE PORTABILA LA PESTE 300 KG
7. LAMPA DE OPERATIE CU SATELIT FOLOSIND TEHNOLOGIA LED
Valoarea estimata fara TVA: 1, 218, 487.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.05.2008 pana la 16.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 20.000 RON CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA VALABILA 60 ZILE, RESPECTIV PANA LA DATA DE - 08.07.2008
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT - CONTRACT DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE NR 7478/21.09.2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
*ACORD DE ASOCIERE - MODELUL AA*ACORD DE SUBCONTRACTARE - MODELUL AS*PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA - FORMULARUL NR 12G
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*DECLARATIA DE ELIGIBILITATE - FORMULAR 12A*DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN PREV. ART. 181 DIN OUG 34/2006
*CERTIFICAT DE INMATRICULARE EMIS DE ORC*CERTIFICAT CINSTATATOR EMIS DE ORC*INREGISTRARE/ATESTARE ORI APARTENENTA D.P.D.V. PROFESIONALPENTRU PERSOANE FIZICE/JURIDICE STRAINE IN TRADUCERE LEGALIZATA IN LIMBA ROMANA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*MODELUL INFORMATII GENERALE COMPLETAT INCLUSIV LA RUBRICA CIFRA DE AFACERI - MODELUL IG
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
VALOAREA MINIMA A MEDIEI ANUALE A CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI: 3.500.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*AUTORIZARE PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR - FORMULARUL AL, EMISA DE PRODUCATOR*PREZENTAREA DOCUMENTELOR CARE ATESTA SERVICE AUTORIZAT DE PRODUCATOR IN ROMANIA*DECLARATIA DE CONFORMITATE PENTRU FIECARE ECHIPAMENT IN PARTE
*DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA - FORMULAR NR 12C*ACORD DE SUBCONTRACTARE - MODELUL AS, DACA ESTE CAZUL*PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITEDE SUBCONTRACTANTI - FORMULARUL NR 12G, DACA E CAZUL*ACORD DE ASOCIERE - MODELUL AA, DACA ESTE CAZUL*ISO 9001/2001 SAU ECHIVALENT
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
DOCUMENTELE SUNT OBLIGATORII
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.07.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.05.2008 10:00
Locul: SEDIUL UNIVERSITATII, SALA DE CONSILIU, TIMISOARA, PIATA EFTIMIE MURGU NR 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE OFERTANT ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR, CU CONDITIA DE A SE ANUNTA CU CEL PUTIN 4 ZILE INAINTE SI DE A PREZENTA O IMPUTERNICIRE SAU DELEGATIE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleus Nr 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040-(0)21-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 0040-(0)21-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al Autoritatii contractante pe care contestatarul il considera nelegal, in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Piata Eftimie Murgu Nr 2, Timisoara, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Tel.0040-(0)256-204.400, Email: [email protected], Fax: 0040-(0)256-204.271, Adresa internet (URL): www.umft.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2008 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer