Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem Integrat de Arhiva Electronica, Management al Documentelor si Imbunatatirea Calitatii Serviciilor


Anunt de participare numarul 137100/03.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10086, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, ,Tel. +40 214301925, In atentia: Iancu Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem Integrat de Arhiva Electronica, Management al Documentelor si Imbunatatirea Calitatii Serviciilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Directia Generala de Pasapoarte, Strada Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal: 010436
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unei solutii care sa asigure:
?digitizarea arhivei existente, licentiata pentru cel putin 100 de utilizatori, si cresterea corespunzatoare a licentierii sistemelor existente din cadrul sistemului ePass (securitate, administrare utilizatori, administare si monitorizare aplicatii, echipamentesi gestiune a documentelor);
? circulatia documentelor si a informatiilor in vederea valorificarii, solutionarii, aprobarii sau modificarii acestora;
? stocarea si regasirea lor, cu facilitatea conectarii la alte sisteme informatice sau dispozitive electronice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Servicii aferente dezvoltarii si implementarii de sisteme informatice
- Servicii dezvoltare aplicatii informatice
- Echipamente hardware- Licente software
- Servicii de instruire aferente utilizarii si administrarii sistemului informatic rezultat
- Editarea manualelor de administrare si utilizare aferente sistem informatic rezultat
Valoarea estimata fara TVA: 9, 239, 480RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 184.780 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv90 zile de la data limita de depunere a ofertelorModul de constituire a garantiei pentru participare: ? prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in conformitate cu Formularul nr. 1? in cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: RO86TREZ7005005XXX000168, cont deschis la Directia de Trezorerie a municipiului Bucuresti, Cod Fiscal 4267095.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din HG 925/2006.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art 278^1 alin. (1) lit. c) din OUG 34/2006 este de 8.483, 95 leiOfertele care un sunt insotite, la data deschiderii, de dovada constituirii garantiei pentru participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor . Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 10% din pretul contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1) si (2), 90 alin. (1), 91 si 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare 85% prin FSE, in cadrul PODCA 2007 ? 2013, Axa prioritara 2, DMI 2.2, Contract de finantare: PODCA/301/09.02.2012, cod SMIS 32565) si 15% de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Note: - Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
-In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.-In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate si/sau participa la sedinta de deschidere a ofertelor nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 2.Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitateaOperatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr.3.Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.
1. Operatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 4.
Nota: in cazul tertului sustinator Formularul nr. 4 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.
2. Certificat de atestare fiscala (datoriila bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare depunerii ofertei.
3.Certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare depunerii ofertei.Cerinta nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaOperatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularulnr. 5.Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010.Cerinta nr. 4 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Operatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functii de decizie din cadrul Aparatului Central al M.A.I.:
Ion Stoica - Secretar General al M.A.I.
Danut Tudor - Secretar general adjunct al M.A.I.
Stelica Dragulin - Director Directia Generala Financiara
Florin Cosmoiu - Director Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Vasilica Petre - Director Directia Generala Juridica
Persoanele cu functii de decizie din cadrul D.G.P.:
Aurel Vasile SIME
Corina MORARU
Florian MARCU
Andreea NICULESCU
Paula CODICAMihaela MARA
Petre BUCIOC
Cosmin SPIRIDON
Mariana ALEXANDREANU
Costin IONDaniela STOICASavu GOGA
Persoana cu functie de decizie din cadrul D.A.A.C.T.I: .
Romica Marinescu - DirectorEmil Lungu - Sef serviciu achizitii publice pentru TIC NOTE: - Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
- A nu se folosi prescurtari.
- Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
- Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu
vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor.
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Cerinta nr. 1 - Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertuluidin care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea are ca obiect de activitate furnizareaproduselor si serviciilor solicitate prin prezenta procedura.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, conforma cuFormularul nr. 7 prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni:
a) ca, in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, sa prezinte dovada deschiderii sediului permanent in Romania;
b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale privindsituatia economica si financiara
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta formularul solicitat.
Cerinta nr. 2 - Bilanturile contabile aferente anilor2009, 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conformcu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila)In cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documenteAutoritatea Contractanta i?i rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate precedent nu sunt relevanteOperatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectivaOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus
Cerinta nr.3 - Informatii privind media cifrei de afaceri globalaSe vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati.
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri globala, astfel: Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani financiari incheiati (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie de 18.400.000 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 4: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1(experienta similara)
1. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati, similar/similare din punct de vedere al complexitatii, din care sa reiasa:
- prestarea de servicii de analiza, implementare si instruire;
si
? livrarea unei solutii informatice ce a presupus prelucrarea de informatii cu caracter personal.2. Prezentarea cel putin a unui document/ contract/proces-verbal de receptie/proces-verbal de receptie partiala (in cazul contractelor aflate in derulare) sau a unui numar maxim de documente/contracte/ procese-verbale de receptie prin care sa confirme prestarea serviciilor in valoare de 8.000.000 lei.
3. In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
Cerinta nr. 2 Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de caredispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertantInformatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Cerinta nr. 3
Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului (echipa de management al proiectului din partea Ofertantului), formata din: Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
b. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate.
In acest sens se vor prezenta CV traducatorilor, atestatele si diplomele acestora
c In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare specialist se va completa de catre titular, semna si prezenta in original Declaratia de disponibilitate
d In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in romana
e Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant in Formularul 12 pot fi inlocuiti cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.
f pentru expertii pentru care se solicita experienta dovedita/implicare in mai multe domenii, se accepta ca respectiva experienta sa fie acumulata intr-un un singur proiect sau mai multe proiecte cumulate
g. Prin proiect/contract similar se intelege un proiect/contract care a inclus fluxuri delucru, baze de date si aplicatii web si a urmat cel putin fazele de analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare si implementare.
h. Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/proiectele/contractelesolicitateExpertul cheie 1: Liderul de Echipa IT1. Studii superioare de lunga durata (Matematica - Informatica, Automatica, Cibernetica sau echivalent)
2. Certificare ca manager de proiect PMP sau echivalent
3. 5 ani experienta in domeniul IT, din care 3 ani ca manager de proiect/director de proiect/leader sau echivalent in proiecte privind crearea si dezvoltarea de solutii IT.
4. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS
5. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;Expertul cheie 2: Expert tehnic coordonator, proiectant de sisteme (arhitect de solutii informatice) pentru solutia de management al documentelor
1. Studii superioare de lunga durata in informatica/stiinta calculatoarelor(Matematica - Informatica, Automatica, Calculatoare, Cibernetica sau echivalent)
2. Certificat profesional in proiectarea sistemelor informatice, folosind o metodologie recunoscuta international (The Open Group Architecture Framework (TOGAF®) sau echivalent)
3. Certificat profesional in administrareasi utilizarea a cel putin un sistem de gestiune a documentelor4. 4 ani experienta dovedita in domeniul IT, din care 3 ani in proiecte privind analiza cerintelor clientului pentru dezvoltarea de fluxuri de lucrusi baze de date, arhivare electronica si/sau procesare documente
si formulare electronice si utilizareasi administrarea sistemelor de gestiune a documentelor5. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS6. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauzaExpert cheie 3: Expert tehnic ? Specialist infrastructura IT
1. Studii superioare de lunga durata in informatica, electronica/stiinta calculatoarelor (Electronica, Electrotehnica, Automatica, Calculatoare sau echivalent)
2. Certificare profesionala in tehnologia IT propusa de ofertant (sisteme de operare, instalareasi configurarea echipamentelor IT)
3. 4 ani experienta dovedita in domeniul IT
4. Experienta in unul sau mai proiecte care sa contina activitati privind proiectarea, instalarea, monitorizareasi configurarea infrastructurii tehnice pentru sisteme de gestionare a bazelor de date relationale siinstalarea, configurarea si mentenanta pentru echipamente hardware similare celor ofertate.
5. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS6. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;Expert cheie 4: Expert tehnic ? Specialist baze de date1. Studii superioare de lunga durata in informatica/stiinta calculatoarelor (Matematica - Informatica, Automatica, Calculatoare, Cibernetica sau echivalent)
2. Curs in tehnologii de dezvoltare de baze de date
3. Experienta in unul sau mai proiecte care sa contina activitati privind instalarea, monitorizareasi configurarea aplicatiilor software de gestionare a bazelor de date si
analiza, proiectarea, dezvoltareasi configurarea sistemelor de baze de date relationale prin interconectarea cu sisteme de management al fluxurilor de lucru
4. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS5. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
Expert cheie 5: specialist in securitarea sistemelor informatice1. Studii superioare de lunga durata2. Certificat profesional pentru securitate informatica (CISM - Manager in Securitatea Informatiilor sau echivalent)
3. Certificat de participare la curs de instruire in metodologii de consultanta pentru securitate informatica
4. Participare ca expert de securitate informatica in unul sau mai proiecte care sa contina activitati in domeniul auditului de securitate siconsultanta pentru implementarea cerintelor de securitate IT in sisteme informatice similare.
5. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS6. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
Expert cheie 6: Expert tehnic ? specialist in analiza, dezvoltare si testare a aplicatiilor informatice1. Studii superioare de lunga durata in IT (Matematica - Informatica, Automatica, Calculatoare, Electronica, Cibernetica sau echivalent)
2. Utilizare, in cadrul unui proiect a tehnologiilor de analiza, dezvoltaresi testare de aplicatii, folosind instrumentele utilizate de catre Beneficiar (IBM Rational sau echivalent)3. Experienta specifica in unul sau mai proiecte care sa contina metodologii ?object-oriented? cu instrumentele utilizate de catre Beneficiar (IBM Rational sau echivalent), analizasi transpunerea proceselor de lucru in aplicatii software
4. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS5. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
Expert cheie 7: Expert tehnic ? specialist implementare solutii IT de portal
1. Studii superioare de lunga durata in IT (Matematica - Informatica, Automatica, Calculatoare, Electronica, Cibernetica sau echivalent)
2. Participare ca expert in unul sau mai proiecte care sa contina tehnologiile de portal si integrarea cu sisteme de gestiune a documentelor si a fluxurilor de lucru si careau presupus dezvoltare de solutii informatice de portal similare celor ofertate si analizasi transpunerea proceselor de lucru in aplicatii software, integrare cu portal
3. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS4. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
Expert cheie 8: Expert tehnic ? specialist solutie monitorizare aplicatiisi baze de date:
1. Studii superioare de lunga durata in IT (Matematica - Informatica, Automatica, Calculatoare, Electronica, Cibernetica sau echivalent)
2. 3 ani experienta dovedita in domeniul IT
3. Certificat profesional pentru instalarea, administrareasi configurarea solutiilor de monitorizare aplicatii si baze de date
4. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS5. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza
Expert cheie 9: Expert tehnic ? Lider echipa securitate si testare
1. Experienta 4ani in domeniul IT
2. Certificare recunoscuta national pentru auditul sistemelor informationale(Certified Information System Auditor /CISA sau echivalent)
3. Certificare recunoscuta national pentru managementul securitatii informatiei (Certified Information Security Manager/CISM sau echivalent)
4. Certificare recunoscuta national in adminstrareasi controlul sistemelor informatice (Certified in the Governance of Enterprise IT/CGEITor sau echivalent)
5. Certificare recunoscuta national privind consultanta in implementarea si/sau auditul sistemelor de management al securitatii informatiei (ISO27001LA, ISO27001 implementer sau echivalent)
6. Curriculum vitae (CV) format EUROPASS7. Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza
Cerinta nr. 4
Informatii privind asocierea
In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:
?Lista cuprinzand asociatii, conform Formularuluinr. 15.
?Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr. 16.
?Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantiiIn cazul in care oferta este depusa de un operator economic care are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr. 17Cerinta nr. 6In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2012 10:30
Locul: Sediul DAACTI, Str. Leaota, Nr. 2A, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Numarul de participanti din partea aceluiasi ofertant in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor se recomanda a nu fi mai mare de 2.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FSE - POSDCA 2007 ? 2013, Axa prioritara: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare, Domeniul de interventie (DMI): Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, Operatiunea: Implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciiloor publice.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 213037080, Email: [email protected], Fax: +40 213112052
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2012 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer