Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus


Anunt de participare numarul 149180/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala: Str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Minculescu, George Alexescu, Tel. +40 213136220, Email: [email protected], Fax: +40 213149333, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Focsani
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus are in componenta, in principal, urmatoarele echipamente: 1. Echipamente CIS:
- echipamente de comunicatii (voce, date, satelitare);
- echipamente informatice (statii de lucru, servere, retelistica);
2. Software pentru comanda-control;
3. Echipamente nonCIS:
- Corturi izoterme;
- Grupuri electrogene;
- Instalatii de climatizare pentru corturi;
- Autovehicule cu rol de transport.
Sistemul Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus va integra statii radio (HARRIS) si echipamente de criptare ? puse la dispozitie de catre Ministerul Apararii Nationale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35710000-4 - Sisteme de comanda, de control, de comunicatii si computerizate (Rev.2)
35711000-1-Sisteme de comanda, de control si de comunicatii (Rev.2)
35712000-8-Sisteme tactice de comanda, de control si de comunicatii (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus - 1 complet
Valoarea estimata fara TVA: 38, 131, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-400.000 lei.Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, precum si asocierea formata exclusiv din operatori economici din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art.16, alin.2 din legea mentionata. Ofertantul precum si fiecare din membrii grupului in asociere vor atasa la oferta declaratia pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte operatorul economic), conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 (si dupa caz Anexa nr. 2) la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, numai in situatia in care aceste documente nu au fost depuse in cadrul Etapei nr. 1 - Calificarea si selectarea candidatilor. 1) Mod de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, conform model (Sectiunea Formulare Etapa a II-a - Formular nr. 12).2) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara T.V.A.3) Scrisoarea de garantie de buna executie va deveni Scrisoare de garantie pe durata perioadei de garantie a produselor, in valoare de ........, reprezentand 5% din valoarea totala a contractului.4) In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. garantia de buna executie se constituie in procent de 5% din pretul contractului fara T.V.A., iar Scrisoarea de garantie pe durata perioadei de garantie a produselor se constituie in procent de 2, 5% din pretul contractului fara T.V.A..5) Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante conform clauzelor contractuale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din surse bugetare / venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici vor face dovada ca nu se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 155 si art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011.1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 155 din O.U.G nr. 114/2011: Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 4, care va fi prezentat si de tertul sustinator (financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 156 din O.U.G nr. 114/2011: Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 5, care va fi prezentat si de tertul sustinator (financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice romane:
- certificat eliberat de AdministratiaFinantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul economicnu are datorii catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii;
- certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice straine:
- operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul / candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. 3 lit.b, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011 - Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 6, se va prezenta side subcontractant, daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 7);
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 8).
NOTA: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? semnat si stampilat, cu exceptia celor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura care se vor prezenta doar in original/copie legalizata.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 150, art. 155 si/sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011. Operatorii economici vor face dovada ca sunt inregistrati si ca auin obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.Documente solicitate:
a) pentru persoane juridice romane: - certificat de inregistrare si certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii ofertelor, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila ofertantului;
- dovezile pentru aplicarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si anume declaratie in conformitate cu anexele nr. 1 si nr. 2 prevazute la art.7 din Legea nr.346/2004, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.b) pentru persoane juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Din documentele prezentate, trebuie sa reiasa ca operatorii economici au in obiectul de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care nu sunt inregistrati si care nu au in obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima de calificare: operatorii economici trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca se indeplinesc conditiile referitoare la valoarea cifrei de afaceri globale, conform cerintei impuse.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Fisa de informatii generale(Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 9), care cuprinde tabelul cu cifra de afaceri globala. Suma cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011-2013) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea inscrisa in tabelul de mai jos: Nr. crt. Denumire produs Suma cifrei de afaceri globala (lei)1.Sistem Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus 76.000.0002. Bilanturile contabile din anii 2011 si 2013 sau ultimul bilant contabil inregistrat in situatia in care anul financiar nu se incheie la 31.12.2013, vizate si inregistrate de organele competente (poate fi prezentata confirmarea depunerii situatiei financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial) sau dupa caz, rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (copie).NOTE: (1) Candidatii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.In cazul unei asocieri, pentru a beneficia de aceasta reducere, toti membrii asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM. Astfel, acestia vor prezenta declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului /reprezentantilor legal /legali al /ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr.1 si 2 la Legea 346/2004.(2) Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si persoana respectiva, cu respectarea celorlalte conditii impuse prin prezenta documentatie.(3) In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 (va prezenta completate Formularele nr. 4 si 5 - Sectiunea Formulare EtapaI-a ).(4) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin.2. Daca operatorii economici sustinatori nu depun documentele in forma solicitata, resursele acestora nu vor fi luate in considerare. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.(5) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de furnizare.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care nu indeplinesc cerintele minime referitoare la suma cifrei de afaceri globale, conform cerintei impuse.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima de calificare: operatorii economici trebuie sa fi indeplinit contract/ contracte al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare si care, individual/ cumulat in ultimii cinci ani sa fi avut o valoare mai mare decat valoareaprecizata.
Operatorii economici trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie / declaratii privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 5 ani (experienta similara) - Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formular nr. 10.Cerinta minima privitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale: - candidatul trebuie sa fi indeplinit in ultimii cinci ani, contract/contracte al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare si care, individual/cumulat sa fi avut o valoare mai mare decat valoarea precizata in tabelul de mai jos: Nr.crt. Denumire produs Experienta similara (lei)1. 1 Sistem Integrat de Comunicatii si Informatica pentru Punctul de Comanda de tip Brigada Redus 38.000.000In cazul in care contractul a fost incheiat in euro, echivalenta lei ? euro se va calcula la un curs de schimb mediu anual conform precizarilor din Sectiunea Formulare EtapaI-a - Formularul nr. 10 din prezenta documentatie. Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale lei/valuta comunicate de catre BNR sau BCE si vor specifica cursurile utilizate in oferta depusa.OBS.: Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege numai produse livrate in baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea unor produse care se incadreaza la codurile CPV 35710000-4, 35711000-1 si 35712000-8. In acest sens, candidatul va face dovada ca a livrat si instalat unui stat membru NATO, in ultimii 5 ani, sistem/sisteme de comanda-control similare cu cel solicitat de autoritatea contractanta.Documente solicitate: - candidatii romani trebuie sa detina un certificat, in termen de valabilitate, care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardulISO-9001:2008 sau similar;
- candidatii straini care nu au sediul in Romania trebuie sa detina o certificare sau o acreditare, in conformitate cu ISO-9001:2008, in termen de valabilitate, acordata de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra UE sau NATO.- Candidatul va prezenta copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata, dupa certificate emise de un organism independent care atestaimplementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, ofertantul trebuie sa dovedeasca indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat, se voraccepta orice alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care nu fac dovada implementarii si mentinerii sistemului calitatii, in conformitate cu standardele mentionate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 7
Capacitatea tehnica: 70 pct.Capacitatea economica si financiara: 30 pct.Clasament cf. DA, pct.C7
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/3/041-CVP din 03.02.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 10:30
Locul: La sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sol. de clarificari vor fi transmise prin posta sau fax. Raspunsurile la sol. de clarificari cu privire la doc. de atribuire din Etapa I, vor fi publicate de catre aut. contractanta in SEAP, sectiunea , ,documentatie si clarificari? din cadrul anuntului de participare (adresa www.e-licitatie.ro). Calificarea si selectarea candidatilor se va efectua in mai multe faze, dupa cum urmeaza: 1. Analizarea documentelor de calificare. In aceasta faza vor participa toti candidatii inscrisi in competitie. 2. Selectarea candidatilor prin aplicarea criteriului de selectie de catre comisia de evaluare pentru op.econ. care au fost calificati si comunicarea clasamentului si a rezultatului etapei de selectie op. econ. participanti la procedura. NOTE: - Candidatii vor prezenta scrisoarea de inaintare-Formular nr. 1.- Doc. de calificare trebuie sa fie insotite de imputernicirea scrisa prin care titularul imputernicirii este autorizat sa angajeze ofertantul in proc. pentru incheierea ctr. de furnizare-Formular nr. 2.Se va anexa obligatoriu un opis cu documentele prezentate-Formular nr. 3
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 188 din O.U.G. nr. 114/2011.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Nationale ? U.M. 02550 Bucuresti ? Biroul juridic
Adresa postala: B-dul. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel. +40 213195858/2984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer