Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL INFRASTRUCTURII la DGIPI (SIMI la DGIPI) -cod SMIS 32722


Anunt de participare numarul 143194/18.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala de Informatii si ProtectieInterna
Adresa postala: Str. Razoare nr.5, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050506, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213156911, In atentia: Laurentiu Cristea/ Laurentiu Andrei, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213156911, Adresa internet (URL): www.dgipi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL INFRASTRUCTURII la DGIPI (SIMI la DGIPI) -cod SMIS 32722
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Razoare, nr. 5, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este de a imbunatati capacitatea administrativa a DIPI, prin introducerea unui sistem electronic integrat de management al infrastructurii in vederea gestionarii eficiente a resurselor si reducerea timpului de prestare a serviciilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru realizarea obiectivelor acestui proiect, Departamentul de Informatii si Protectie Interna doreste sa achizitioneze un sistem integrat.
Componentele sistemului vor fi complet integrate (la nivel de concept, de arhitectura hardware si software), si se vor regasi sub forma urmatoarelor produse si servicii:
1. Echipamente hardware2. Licente software3. Servicii de instruire
4. Servicii de implementare a sistemului
Valoarea estimata fara TVA: 14, 309, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 286.190, 00 lei - Valabilitatea gar. de part. va fi de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. A. C. poate solicita extinderea perioadei de valab. a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valab. a ofertei, perioada de valab. a gar. pt. part., va fi prelungita in mod corespunzator. In sit. in care ofertantul refuza extinderea valab., acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In sit. in care ofertantul a depus o contestatie cu privire la proc. de atrib. care a fost respinsa in totalitate de catre CNSC, acestuia ii va fi retinuta suma prev. la art 278 indice 1 din OUG 34/2006 actualizata. Gar. de part. se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata, cf. Formularului 1- original, din Sectiunea II- Formulare. Cont trezorerie: RO71TREZ5005XXX002844 deschis la Trez. Sectorului 5, cod fiscal: 12558583 .Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire si va fi irevocabila. Orice oferta care nu este insotita de gar. pentru part. la licitatie va fi respinsa in timpul sedintei de deschidere a ofertelor. Gar. de part. va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din HG nr. 925/2006. Gar. de part. la licitatie va fi emisa in numele Ofertantului (ofertant unic, unul din asociati pentru asociere sau pe numele asocierii) care transmite oferta. Conform prevederilor art.16 din Legea nr.346/2004, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea garantiei cu 50%.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM se va completa Anexa 1 la Legea nr.346/2004. Lipsa declaratiei va avea ca efect respingerea ofertei. Pentru op econ straini conversia din alta moneda se va face la cursul licitat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA; - Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 90 din HG nr. 925/2006, care devine anexa la contract (model Formularul 2 din Sectiunea II- Formulare) si care va fi valabila pe o perioada mai mare cu 14 zile decat durata contractului. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de catre furnizor la sediul achizitorului, in conditiile stabilite in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FSE-PODCA-85%;BUGETUL DE STAT-15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contr. presup. gestionarea info. clasif. secret de serviciu apartinand MAI.Activit. specif. contr. clasif. secret de serviciu pot fi desfasurate numai de op. econ. care au aviz de securitate industriala, cf. OMAI 74/2010.Ofertantii/asociatii, vor include in oferta ?Avizul de securitate industriala?
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul/asociatii/tertul sustinator vor prezenta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 3 ? original - din Sectiunea II- Formulare. Declaratia privind eligibilitatea nu se va solicita eventualilor subcontractanti.B.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Ofertantul/asociatii (inclusiv tertul sustinator pentru art. 181 lit. a, c1, d) trebuie sa depuna: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 4- original, din Sectiunea II- Formulare.C.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat - Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii), trebuie sa depuna: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent(dovada platilor la zi catre bugetul consolidat), care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul" .2.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative), care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta - formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine, in original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul" .D.Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie privind neincadrarea la art 69^1 din Ordonanta. Declaratia ofertantului/asociatilor- Formular 5- original, din Sectiunea II- Formulare (inclusiv tertul sustinator/subcontractanti)Persoanele care au functie cu decizie in cadrul autoritatii contractante conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: Gelu OLTEAN- SECRETAR DE STATMarius LINUL- SUBSECRETAR DE STAT
Marius TOADER-MANAGER DE PROIECTGabriel-Arthur ZELINSCHI -CONTABIL SEFGabriel PAVEL -SEF SERVICIUIoan-Dorin POPA -SEF DIVIZIUNEPaul BADOI -SEF SECTORBogdan GEARTU- SEF BIROUGeorge PALANGEANU- SEF SECTORClaudel - Fabian BURLACU-asistent managerial
Daniela Neagu -Responsabil implementare si monitorizare
Laurentiu CRISTEA -Responsabil achizitii publiceFanuta VIZIREANU- Responsabil financiar-contabilLucian Gaitan -Consilier juridicSorina Angheluta- responsabil cu implementarea solutiilor de securitateVictor Alexandrescu -responsabil ITAurelian Vasile -responsabil ITMugurel Tudoran -responsabil IT
Alina Felicia DRAGAN-expert cooptat
Daniel Marian MITROI-expert cooptat
Stefan Catalin ILIESCU-expert cooptat
Stefan Radu MUSTATA -expert cooptatE.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Declaratie pe proprie raspundere "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" se va intocmi conform Formular 6- original de catre ofertant/asociati, din Sectiunea II- Formulare. A.Certificat constatator-Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul, din care sa rezulte obiectul de activitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in care sa fie mentionat expres ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN inscrise. Datele inscrise in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.B.Certificat constatator-Persoane juridice/fizice straine (participantul in nume propriu , liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte :
documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?C. Aviz de securitate- Derularea acestui contract presupune gestionarea informatiilor clasificate secret de serviciu apartinand Ministerului Afacerilor Interne. Ofertantul (toti asociatii vor prezenta, in cadrul documentelor de calificare, avizul de securitate industriala emis de DIPI potrivit Omai nr. 74/2010. Activitatile contractuale specifice contractelor clasificate secret de serviciu pot fi desfasurate numai de operatorii economici sau contractantii care au obtinut avizul de securitate industriala eliberat de Departamentul de Informatii si Protectie Interna.Avizul de securitate industriala eliberat de Departamentul de Informatii si Protectie Interna in conformitate cu OMAI 74/2010 este valabil atat pentru participarea operatorului economic la procedura de atribuire a contractului clasificat secret de serviciu, cat si ulterior, pe parcursul executarii acestuia.Pentru a participa la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de serviciu, operatorul economic adreseaza DIPI o cerere pentru eliberarea avizului de securitate industriala, la care anexeaza documentele prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a-e din anexa la OMAI nr. 74/2010, respectiv: a)actul de infiintare, in copie legalizata; b)certificatul de inregistrare si certificatul constatator eliberat de ONRC, in copie legalizata; c)certificatul de atestare fiscala, cazierul fiscal si certificatul pentru inregistrare in scopuri de TVA; d)actele de identitate ale persoanelor care necesita acces la informatii clasificate secret de serviciu, in copie; e)declaratie prin care operatorul economic isi exprima acordul in privinta nemotivarii deciziei de neacordare a avizului de securitate industriala. Termenul de eliberare a avizului de securitate industriala este de 30 de zile si curge din momentul inregistrarii la Departamentul de Informatii si Protectie Interna a cererii si a documentelor transmise in forma stipulata la art. 11 alin. (1).Netransmiterea intregii documentatii sau prezentarea acestora intr-o alta forma decat cea prevazuta la art. 11 din anexa la OMAI nr. 74/2010 conduce implicit la restituirea documentatiei, in vederea completarii.In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea ca operatorul economic desemnat castigator sa acceseze informatii clasificate ?secrete de stat?, acesta va solicita ORNISS eliberarea certificatului de securitate industriala si va implementa toate masurile de protectie a informatiilor clasificate secrete de stat.
Neindeplinirea la timp a tuturor diligentelor necesare pentru obtinerea avizului/avizelor de securitate/certificatelor de securitate industriala de catre operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achizitie publica, exonereaza autoritatea contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui aviz de securitate industriala.Nedetinerea la data limita de depunere a ofertelor, a avizului de securitate industriala duce automat la respingerea ofertei prezentate.Autorizarea reprezentantilor operatorului economic (inclusiv a expertilor propusi), care vor participa la derularea activitatilor contractuale care presupun accesul la informatii clasificate, se poate realiza si ulterior acordarii avizului de securitate industriala, cu respectarea prevederilor OMAI nr. 74/2010.In situatia in care operatorul economic intentioneaza sa cedeze realizarea unei parti din contractul clasificat secret de serviciu, acesta trebuie sa se asigure ca subcontractantul detine avizul de securitate industriala eliberat de D.I.P.I., in mod similar.Persoanele fizice/juridice straine se supun acelorasi reguli ca si persoanele fizice/juridice din Romania. Verificarea de securitate a persoanelor juridice/fizice straine poate depasi termenul de 30 de zile.
Atentie!!!Toate documentele/declaratiile/certificatele in alta limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana. A.Certificat constatator-Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul, din care sa rezulte obiectul de activitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in care sa fie mentionat expres ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN inscrise. Datele inscrise in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Atentie!!!Toate documentele/declaratiile/certificatele in alba limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, cifra de afaceri globala va fi indeplinita prin cumularea
cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor asocierii. In cazul in care ofertantul
demonstreaza indeplinirea cerintei avand sustinerea unui tert, cifra de afaceri va fi prezentata in intregime de tertul sustinator.
1. Informatii generale (inclusiv cifra de afaceri medie globala). Cerinta minima de calificare : media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 28.619.000, 00 lei.
Prezentarea informatiilor generale aferente ultimelor 3 ani. Se va completa
Formularul 7- original, din Sectiunea II- Formulare. In cazul in care ofertantul
isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in conformitate cu Formularul nr. 3a din Sectiunea II prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Curs de referinta euro al BNR: 2010-4, 2099 lei, 2011-4, 2379 lei, 2012- 4, 4560 lei.
Se vor prezenta bilanturile contabile (inclusiv contul de profit si pierdere)
aferente ultimilor 3 ani, vizate si inregistrate, conform prevederilor legale - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Autoritatea Contractanta accepta prezentarea oricaror altor documente in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente
edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic, in vederea verificarii indeplinirii cerintelor solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform cerintelorconform cerintelorconform cerintelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In sustinerea cerintelor privind expertii solicitati, se vor prezenta in mod obligatoriu: 1. Lista cu expertii propusi pt. implementarea proiectului (formularul 10). 2.Documente pt. dovedirea indeplinirii cerintelor: Pt. fiecare expert propus, ofertantul va depune: -CV pt. fiecare expert propus(formularul 11), original, semnat pe fiecare pagina de catre expert.- copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, semnate cu mentiunea "conform cu originalul". 3. CV-ul trebuie sa cuprinda experienta relevanta si profesionala specifica pentru indeplinirea criteriilor solicitate. In cazul in care expertul a participat la mai multe proiecte/contracte, datele din acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an.Aceeasi persoana nu poate asigura prin cumul mai multe roluri pentru expertii solicitati.
Informatii privind capacitatea profesionala: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat tehnic pentru natura si dimensiunile acestui proiect strategic. Cerinte minime obligatorii:
1. Manager de proiect: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent. - Certificare in domeniul management de proiect, eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national sau international: PMI, IPMA,
PRINCE2 sau echivalent; -Experienta in minim 1 proiect in calitate de manager de program/
manager de proiect/ director de program, coordonare de proiecte; - Vorbitor
de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
2.Expert securitate: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ; -Certificare profesionala privind managementul securitatii informatiilor; - Certificare privind auditul si managementul Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei; - Minim 3 ani experienta ca expert in securitate; -Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
3. Expert risc: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Certificare profesionala privind principiile si practicile in medii IT de tipenterprise; -Certificare profesionala privind auditarea sistemelor informatice;
-Certificare privind managementul riscului; - Experienta minim 3 ani incalitate de expert de analiza a riscului; -Vorbitor de limba romana (nativ/cudiploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniulIT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
4. Arhitect solutie: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ; -Certificare in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise; - Certificare profesionala in managementul Infrastructurii IT; - Minim 3 ani experienta ca arhitect de solutii informatice; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sauinsotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, seprezinta diploma/certificarea interpretului.
5. Programator software: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ; - Experienta de minim 3 ani ca analist programator; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
6.Specialist analist de business: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent. - Certificare profesionala/diploma de participare indomeniul Business Analysis; - Certificare profesionala in managementulInfrastructurii IT; -Minim 3 ani experienta de lucru in analiza de business; -Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotitde interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezintadiploma/certificarea interpretului.
7. Expert documentare tehnica si asigurare a calitatii: : Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent.; - Experienta de minim 3 ani in calitate de tester solutii informatice; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studiidoveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultimasituatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
8. Expert formare profesionala: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent.; - Diploma de formator; - Minim 3 ani experienta in care a avutresponsabilitati privind instruirea personalului; - Vorbitor de limba romana(nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat indomeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificareainterpretului.
9. Expert centru de contact: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ;
-Certificat profesional pentru instalarea si administrarea componentei Centru de contact; - Minim 3 ani experienta in care a realizat activitati de dezvoltarea si implementarea componentei de Centru de contact; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
10. Expert gestiune echipamente: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ;
- Certificat profesional pentru instalarea si administrarea componentei de gestiune echipamente; - Minim 3 ani experienta in implementarea de solutii de gestiune a resurselor; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezintadiploma/certificarea interpretului.
11. Expert management infrastructura: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Certificare profesionala de management alinfrastructurii , privind administrarea si configurarea componentei demanagement al infrastructurii informatice; - Minim 3 ani experienta inimplementarea solutiilor ce asigura managementul retelei si managementulserviciilor;
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, seprezinta diploma/certificarea interpretului
12. Expert inventariere active informatice- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ;
-Certificare profesionala privind inventarierea de active informatice; - Minim 3 ani experienta in implementarea solutiilor ce asigura managementul retelei si inventarierea activelor informatice; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
13. Expert management performante aplicatii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Certificare profesionala privind administrarea siconfigurarea componentei de management a performanteloraplicatiilor/sistemelor informatice;
- Minim 3 ani experienta in implementarea solutiilor de management alperformantelor aplicatiilor/sistemelor; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sauinsotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, seprezinta diploma/certificarea interpretului;
14. Expert salvare si restaurare date: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ;
-Certificare profesionala privind administrarea si configurarea componentei de salvare si restaurare date; - Minim 3 ani experienta in implementarea solutiilor de salvare si restaurare date ;
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului;
15. Expert baze de date: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in urmatoarele domenii: electronica si telecomunicatii, informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica si informatica economica ;? Certificat profesional /atestari de absolvire curs de specializare in administrarea de baze de date ; - Minim 3 ani experienta in proiecte informatice, in cadrul carora a fost administrator/expert baze de date; - Vorbitor de limba romana (nativ/cu diploma de studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Pentru ultima situatie, se prezinta diploma/certificarea interpretului.
Lista principalelor livrari de produse/prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, avand ca obiect unul similar cu prezentul contract. Operatorul economic/ membrii grupului vor prezenta cel putin un contract referitor la un sistem informatic complex, livrat sau in curs de livrare in ultimii 3 ani de la
data limita de depunere a ofertelor, pentru un beneficiar din sectorul public
sau privat.
Cerinta minima de calificare: valoarea cumulata a contractelor prezentate
de catre operatorul economic ca dovada a experientei sale similare trebuie
sa fie de cel putin 14, 309, 500.00 lei fara TVA (pentru contractele aflate in
derulare se vor lua in calcul pentru indeplinirea cerintei minime de calificare
numai partile din contract receptionate de beneficiar).
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani - Formular nr. 8 impreuna cu Anexa la Formularul nr.8 si Formularul nr. 9, in original.2.Pentru fiecare contract invocat in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul va prezenta documente suport: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar sau orice alte documente care sa certifice indeplinirea obligatiilor contractuale semnate si stampilate din care sa reiasa: valoare contract, obiect, durata, beneficiar. Neconfirmarea din partea Beneficiarilor a contractului, a informatiilor mentionate de ofertant, atrage automat neluarea in considerare a contractului. Daca din documentele prezentate reiese, ca au existat disfunctionalitati in derularea contractelor, care au afectat executarea acestora, probleme survenite ulterior, ca urmare a calitatii defectuoase a serviciilor prestate, avand consecinte in implementarea proiectelor sau operarea obiectivelor de investitii, ofertantul va fi descalificat.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza apacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, inconformitate cu Formularul nr. 13 din Sectiunea II formulare.
Ofertantul/asociatii sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Managementul Serviciilor 20000 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domeniu; Operatorul economic ofertant( toti membrii asocierii) vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea 'conform cu originalul' certificatul ? ISO 20000 sau echivalent valabil ladata limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul/asociatii sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Managementul Securitatii Informatiei 27001 (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domeniu; Operatorul economic ofertant( toti membrii asocierii) vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea 'conform cu originalul' certificatul ? ISO 27001 sau echivalent valabil ladata limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul/asociatii sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent(standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domeniu.
Operatorul economic ofertant( toti membrii asocierii) vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea 'conform cu originalul' certificatul ? ISO 9001 sau echivalent valabil ladata limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea formularelor conform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelorconform cerintelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii: sa cunoasca in orice moment pozitia lor in clasament, sa nu cunoasca numarul ofertantilor. Prag minim de licitare: 1% din valoarea estimata.Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati S.E.A.P.- www.e-licitatie.ro. Obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei. Runde: 1 runda. Durata rundei: 24 ore. Dupa finalizarea licitatiei electronice operatorii economici vor transmite oferta de pret detaliata cu noile preturi unitare, corespunzatoare pretului final ofertat in cadrul etapei de licitatie electronica. Noile oferte se depun in original la sediul DIPI din str. Razoare nr. 5, sector 6, Bucuresti in maxim 2 zile lucratoare de la data finalizarii etapei de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.06.2013 11:00
Locul: Str. Razoare nr. 5, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate o persoana de la fiecare ofertant, cu imputernicire si copie C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista si dupa ofertarea in plic, aplicarea procedurii de achizitie se anuleaza. 2. Pentru a putea vizualiza documentele incarcate de autoritatea contractanta in S.E.A.P., operatorii economici pot descarca, GRATUIT, softul necesar pentru vizualizare de pe www.certsign.ro. 3. Durata contractului este de 8 luni de la incheierea acestuia. 4. Ofertantul declarat castigator va prezenta certificatul emis de ONRC, in original, in vederea verificarii corespondentei cu documentul depus initial in cadrul ofertei. 5. Nr. de fax alternativ : +40 21.311.13.53
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul de Informatii si Protectie Interna-Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Razoare nr. 5, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050506, Romania, Tel. +40 213156911, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213156911, Adresa internet (URL): www.dgipi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer