Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem integrat de telegestiune si securitate ? pentru proiectul Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public si crestere a sigurantei publice din Municipiul Brasov - cod SMIS 40846


Anunt de participare numarul 147699/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Serviciul Informatic, Tel. +40 268416550/128/124/140, In atentia: Gabriela Vlad, Adina Corsatea, Email: [email protected], Fax: +40 268474260, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem integrat de telegestiune si securitate ? pentru proiectul Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public si crestere a sigurantei publice din Municipiul Brasov - cod SMIS 40846
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Brasov.
Locatiile in care se afla stalpii de iluminat stradal din Mun.Brasov- conform caiet de sarcini.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SISTEM INTEGRAT DE TELEGESTIUNE SI SECURITATE, include furnizare, montaj si lucrari de instalare, in cadrul proiectului ?MODERNIZAREA INTEGRATA A SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC SI CRESTERE A SIGURANTEI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRASOV? - cod SMIS 40846, Mun.Brasov.VALOAREA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 10%= 155.349, 4 LEI fara TVAVALOAREA ESTIMATA ESTE7.941.984, 4 LEIfara TVA
VALOAREA ESTIMATA FURNIZARE / LUCRARI DE INSTALARE SI MONTARE SI ORGANIZARE DE SANTIER =VAL. ESTIMATA - VAL. DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 7.941.984, 4 LEI - 155.349, 4 LEI =7.786.635, 00 LEIfara TVA.
VALOARE ESTIMATA LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI SI TELECOMUNICATII SI ORGANIZARE DE SANTIER =1.073.766 LEI fara TVA.
VALOARE ESTIMATA MONTAJ SISTEM INTEGRAT DE TELEGESTIUNE SI SECURITATE= 499.146LEI fara TVA.
VALOARE ESTIMATA FURNIZARE SISTEM INTEGRAT DE TELEGESTIUNE SI SECURITATE = 6.213.723 LEI fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928500-3 - Echipament de iluminat stradal (Rev.2)
45232332-8-Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)
45312200-9-Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
48730000-4-Pachete software de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala-conform caiet de sarcini si proiect tehnic
Furnizarea sistemelor de telegestiune (Sistemul de gestiune iluminat stradal si Sistemul de siguranta publica) si lucrarile de modernizare integrata a sistemelor de iluminat public si cresterea sigurantei publice din Municipiul Brasov, reprezinta activitatea de baza a proiectului, care va avea ca rezultat implementarea unor sisteme moderne de telegestiune a iluminatului public si de siguranta pe domeniul public in municipiul Brasov.Aceasta activitate va implica lucrarile de executie a unui sistem de telegestiune in care vor fi integrati toti cei 10.481 de stalpi de iluminat public din municipiul Brasov. Sistemul va fi constituit din module universale de control Pornit/Oprit [MUCP/O] si module universale de control Pornit/Oprit si dimming [MUCP/OD] ? 150W si 400W, montate pe stalpii de iluminat stradal din proprietatea UAT Brasov, concentratoare de date [CD] si analizoare parametrii retea electrica [APREl], care vor fimontate in cutiile de automatizare amplasate in exteriorul posturilor de alimentare a retelei de iluminat.VALOAREA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 10% = 155.349, 4 LEI fara TVAVALOAREA ESTIMATA ESTE 7.941.984, 4 LEI fara TVAVALOAREA ESTIMATA FURNIZARE / LUCRARI DE INSTALARE SI MONTARE SI ORGANIZARE DE SANTIER =VAL. ESTIMATA - VAL. DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 7.941.984, 4 LEI - 155.349, 4 LEI = 7.786.635, 00 LEI fara TVA.VALOARE ESTIMATA LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI SI TELECOMUNICATII SI ORGANIZARE DE SANTIER = 1.073.766 LEI fara TVA.VALOARE ESTIMATA MONTAJ SISTEM INTEGRAT DE TELEGESTIUNE SI SECURITATE = 499.146 LEI fara TVA.VALOARE ESTIMATA FURNIZARE SISTEM INTEGRAT DE TELEGESTIUNE SI SECURITATE = 6.213.723 LEI fara TVA. .Furnizarea echipamentelor si lucrarile de montare si punere in functiune ce se vor executa sunt cele prevazute in Proiectul Tehnic intocmit de S.C. ICEBERG CONSULTING SRL, anexat la caietul de sarcini in documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 941, 984.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat: 155.700 LEI (77.850 LEI pentru IMM-prin completarea Formularului 4 ).Echivalenta pentru GP depusa in euro se va face la cursul BNR comunicat cu 5 zile anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006: virament bancar in contuldeschis la Trezoreria Brasov , sau prin Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera b) din OUG nr.34/2006 (8338, 66 lei).Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/alta valuta, la cursul comunicat de BNR, este data cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei.Ofertantul va face dovada constituirii garantiei de participare prin depunerea in SEAP a acesteia , sub forma unui fisier electronic, in format PDF.Ofertantul va depune garantia de participare in original si la sediul autoritatii contractante, alaturi de mostre, pana la data si ora stabilite ca limita pt depunerea ofertelor;Neprezentarea pana la data limita pentru depunerea ofertelor, in original , la sediul autoritatii contractante a garantiei de participare si a dovezii din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004(DACA ESTE CAZUL), atasata la garantia de participare, duce la respingerea ofertei acestuia . Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% din valoarea contractului fara TVA, daca furnizorul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM). Garantia se va constitui conform prevederilor art.90, alin. (1) din H.G.925/2006 printr-un instrument de garantare emis in condtiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare nerambursabila in cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Domeniul de interventie 1.1 Sub-domeniul ?Poli de crestere?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 1; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular. Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului 1.a; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular . Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 va fi prezentata si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.-Prezentare cazier fiscal pentru ofertantul persoana juridica, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, pentru punctul /punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
Mentionam faptulca in masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, pentru punctul /punctele de lucru implicate in derularea contractului , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Mentionam faptulca in masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - completarea si prezentarea Formularului 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 2.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: George Scripcaru , Isabella Marasescu , Vlad Gabriela , Mavrodin Valeria, Adina Corsatea , Radu Claudia , Rogoz Gabriela , Daniela Rotbasan , Paula Pitis, Anna Maria Godri, Arisanu Loredana, Marilena Petcu , Stroe Agurita , Petcu Liliana, Zamora Anda Maria , Barbu Radu, Budu Diana . -prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, informatile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
-prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
- ofertantul va face dovada detinerii Licentei eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice(pentru punerea in functiune a echipamentelor si lucrarile de executie instalatii electrice si de curenti slabi ce fac obiectul achizitiei). Ofertantul va prezenta Licenta ANRSC clasa 1 pentru serviciul deiluminatul public , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabilala data limita de depunere a ofertelor.
- Pentru entitati juridice, in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul , daca este cazul-detine licenta si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata aceasta licenta.Tertul nu poate sustine , prin prezentarea acestei licente , un operator economic ofertant .
Temeiul legal al solicitarii acestei cerinte: este LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 (*actualizata*) a serviciului de iluminat public.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie din care sa rezulte ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) este de minim 15.000.000 lei fara TVA, pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a furnizarilor/ lucrarilor care vor fi livrate/executate. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2010:1 euro= 4, 2099 lei; 2011:1 euro=4, 2379 lei; 2012:1 1euro = 4, 4560 lei;Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNRpentru fiecare an in parte. Conform art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 , IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia de participare si de garantia de buna executie.
Ofertantul are obligatia de a prezenta autoritatii contractante acces/ disponibil de resurse prin care ofertantul isi poatedovedi capacitatea economico-financiara, existenta resurselor reale negrevate de datorii. Accesul la disponibilitati, in valoareminima de 450.000 lei, sa solicitape o perioada de 6 luni.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Fisei de informatii generale-Formularul 5 din sectiunea Formulare. Operatorul va depune ce documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta angajament de sustinere financiara se completeaza formularul 18-daca este cazul;Se vor prezenta declaratii bancare confirmate de emitent, sau alte documente carecare sa ateste ca la momentulsemnarii contractului ofertantul va avea acces la sau are resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci orialte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie pe perioada de 6 luniin valoare de minim 450.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani /prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani / executari de lucrari efectuate in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei , care va contine valori, perioade de livrare, prestare, executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2.Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara, in domeniul obiectului contractului prin prezentarea acel putin un contract , maxim 2 contracte/ certificari de buna executie care presupun atat :
1.FURNIZARI de sisteme integrate de telegestiune iluminat public si siguranta prin care sa confirme executarea unor contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 6.213.723 LEI fara TVA,
2.cat siservicii de MONTARI care sa confirme executarea unor contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin499.146 LEI fara TVA , precum si3.executie de LUCRARI a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.073.766 LEI fara TVA.
Se permite si prezentarea unor contracte distincte astfel:
-cel putin un contract , maxim 2 contracte/ certificari de buna executie pentru cele mai importante FURNIZARI de sisteme integrate de telegestiune iluminat public si siguranta care sa confirme executarea unor contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 6.213.723 LEI fara TVA,
- cel putin un contract , maxim 2 contracte/ certificari de buna executie pentru cele mai importante MONTARI (prestari servicii) care sa confirme executarea unor contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin499.146 LEI fara TVA
- cel putin un contract , maxim 2 contracte/ certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari care sa confirme executarea unor contracte similare de LUCRARI a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.073.766 LEI fara TVA, Ofertantii vor putea prezenta contracte in orice combinatie posibila.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte .
Pentru echivalenta leu/euro se va folosi cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2010: -1 euro=4, 2099 lei; 2011-: 1 euro=4, 2379 lei; 2012 -1 1euro = 4, 4560 lei;
3.Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a componentei de montare si de lucrari din cadrul contractului de achizitie publica ( detinere in proprietate si / sau chirie, angajament sau alte forme de punere la dispozitie ). Mijloacele fixe ce sunt minim necesare in vederea realizarii in bune conditii a componentei de lucrari din cadrul contractului de achizitie publica sunt urmatoarele : Mijloace de transport : autospeciala cu platforma ridicatoare ? 2 buc autoutilitara cu platforma ? 1 buc autolaborator PRAM ? 1 buc autovehicol transport echipamente si personal ? 2 buc Utilaje de mica mecanizare: Polizor unghiular ? 2 bucati; Masina de gaurit si insurubat portabila ? 2 buc; Generator electric ? 1 bucata; Generator sudura ? 1 buc Analizor comunicatii PLC ? 1 bucata; Analizor spectru 9KHz - 3GHz, intrare analogica ? 1 bucata; Analizor calitate energie electrica ? 1 bucata;
4. Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
5. Informatii referitoare la personalul minim / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertant. Informatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului (pentru montarea si punerea in functiune a echipamentelor ce fac obiectul achizitiei): - un manager de proiect (persoana cu studii superioare; certificare profesionala in domeniul managementului de proiect), - un responsabil tehnic cu executia RTE in domeniul instalatii electrice, atestat MDRP- un responsabil CQ, in domeniul instalatiilor electrice, - o persoana autorizata ANRE gradul III B- 2 persoane autorizate ANRE gradul II B;
- 4 electricieni autorizati ANRE gradul II B; (in conformitate cu Legea 123/2012 si a Ord. ANRE nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice )-un inspector protectia muncii;
6.Prezentarea de mostre ale produselor ofertatepentru urmatoarele produse :
Pentru Concentrator de date [CD] ofertantul va prezenta 1 buc./esantion .Pentru Analizor parametri retea electrica [APREl] ofertantul va prezenta 1 buc./esantion .Pentru Modul universal de control pornit/oprit [MUCP/O] ? 400W ofertantul va prezenta 1 buc./esantion .Pentru Modul universal de control pornit/oprit cu dimming [MUCP/OD] ? 150W ofertantul va prezenta 1 buc./esantion .Pentru Modul universal de control pornit/oprit cu dimming [MUCP/OD] ? 400W ofertantul va prezenta 1 buc./esantion .
Prezentarea acestor mostre reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.. Neprezentarea unei mostre pentru produsele solicitate conform listei de mai sus duce la declararea ofertei ca inacceptabila.Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se vorpastra ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
7.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
8.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul /subcontractantii nominalizati in oferta , in original. Pe parcursul derularii contractului ofertantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/echivalent pentru sistemul propriu de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 6 si 6a din sectiunea Formulare. Convertirea in lei si euro/alta valuta pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul furnizarii produselor/prestarii serviciilor/executarii lucrarilor. CURS leu /Euro :2010 :4, 2122 ; 2011 :4, 2391; 2012 :4, 4593 Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romanaPrezentarea oricaror certificate / documente /certificari de buna executie pentru cele mai importante livrari/lucrari si montari , emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?care sa confirme livrarea produselor, prestarea serviciilor /executia lucrarilor respective.. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicSe va completa Formularul 12 cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa prezinte inscrisuri in copie certificata ?conform cu originalul? (contractul, conventia, facturi de achizitie, etc) care sa ateste faptul ca echipamentele solicitate de autoritatea contractanta se afla in dotarea sa, si/sau la dispozitia acestuia prin orice forma , pe perioada de implicare efectiva a acestora in executia lucrarilor /contractului.Se va completa formularul 8 din sectiunea FormulareSe va completa formularul 9 din sectiunea FormulareSe vor anexa, in copie, toate certificatele si atestarile profesionale , care vor fi valabile la data LIMITA DE DEPUNERE a ofertelor.- Se vor prezenta contracte de munca/de colaborare /declaratii de disponibilitate (formular 7) pentru toti specialistii declarati , pe toata durata de realizare a contractului.- Se vor prezenta copii ale documentelor /diplomelor de studii/de absolvire si/sau specializare/ atestare/ autorizare in domeniile impuse.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular, semna si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate.- In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. -Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant pot fi inlocuiti doar cu acordul achizitorului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.Se vor prezenta mostre din fiecare produs cerut.Mostrele prezentate vor fi etichetate, iar pe eticheta vor fi specificate : - denumirea produsului, numele firmei producatoare, numele firmei care le distribuie, numele ofertantului.. Etichetele vor fi semnate si stampilate.Toate mostrele vor fi stampilate cu stampila ofertantuluiPersoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta angajament de sustinere dupa caz- se completeaza formularele 19, 20, 21, 22-dupa cazSe va completa Formularul 13 din Sectiunea Formulare.Prezentarea certificatului/documentului echivalent care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document, individual pentru partea de contract pe care o va realiza.Depunerea documentului in original, copie legalizata / copie "conform cu originalul", valabila la data limita de depunere ofertelor, conform Art. 176 din OUG 34 / 2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul Informatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.ro.Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propunerii tehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibile. In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. ce au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice .In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronicaDurata unei runde: 1 (una) zi .Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr.1660/2006, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantilor sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta si formularele Centralizatoare de preturi, completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA, pentru intreaga cantitate de produse, servicii si lucrari. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, invederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - , ,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul ?Poli de crestere?.Tipul de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional ? POR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.La nivelul propunerii financiare , fiecare operator economic va cuprinde , ca element constitutiv si distinct al acesteia , valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite /depuse (fara diverse si neprevazute)ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, invederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire.Acordurile de subcontractare si de asociere vor purta obligatoriu un numar de inregistrare si vor fi stampilate si semnateCapacitatea economica, financiara, tehnica si sau profesionala a ofertantului/ candidatului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractuluisi de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Persoana care asigura sustinerea economica, financiara, tehnica si/ sau profesionala va completa formularele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 (doar pentru lit. a), c1) si d) ?potrivit ar. 190, alin 2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify ? Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/ shellsafe-verify .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.8, ,Localitatea: Brasov, ,Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268474260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2013 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer