Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sistem integrat pentru suport decizional in bazinul hidrografic Bahlui? al proiectului ?Lucrari pentru reducerea riscului la inunda?ii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?


Anunt de participare numarul 147932/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Alina Pirvu, Tel. +40 214089612, In atentia: Cristina Dumitrescu, Email: [email protected], Fax: +40 213117163, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Sistem integrat pentru suport decizional in bazinul hidrografic Bahlui? al proiectului ?Lucrari pentru reducerea riscului la inunda?ii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii ?Sistem integrat pentru suport decizionalin bazinul hidrografic Bahlui? pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
Scopul contractului de servicii consta in asigurarea suportului informatic bazat pe tehnologia DSS (DSS ? Decision Support System) pentru ansamblul masurilor si ac?iunilor dedicate prognozei, prevenirii, avertizarii si managementului inunda?iilor, precum si adoptarii celor mai eficiente masuri post inunda?ii in bazinul hidrografic Bahlui.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71350000-6 - Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)
39300000-5-Diverse echipamente (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
80500000-9-Servicii de formare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 335, 664.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garan?ia de participare este 46.000 lei.Cuantumula fost stabilit in baza art. art. 85 lit. a)dinHG 925/2006.Perioada de valabilitate a GP este 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor, conf prev art. 85 lit. b)dinHG 925/2006.GP se const in conf cu art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 siart. 18 din H.G. nr. 1660/2006, cu mod si compl ult, respectiv: - OP emis in favoarea autoritatii contractante in contul ptr garan?ii de participare, RO56TREZ7005005XXX000223, deschis la Trez Mun Bucuresti, benef Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444, cu cond confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana ladata limita stabilita ptr depunerea ofertelor, in original sau copie legaliz sau conf cu originalul.-Instr de garantare emis in cond legii de o soc bancara-Scrisoare de garan?ie bancara(F nr. 15) sau de o soc de asigurari, in original.Documentul care atesta const GP va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica, in baza art. 36 coroborat cu art. 17, alin 3) din HG 1660/2006.In orice situa?ie, dovada const GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stab pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul AC din Bucure?ti, Bld. Libertatii nr. 12. Daca GP se va const in alta valuta, val acesteia se va determina prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anun?at de B.N.R. in data publicarii anuntului/invitatiei de participare in SEAP.Garan?ia trebuie sa fie irevocabila.GP se va restitui in conf cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006.In cazul in care oferta nu este inso?ita de documentul ce face dovada constituirii GP oferta respectiva va fi respinsa, conform art.33 alin (3) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, cu modif si complet ult. AC are dreptul de a retine GP in conf cu art. 87 din H.G. 925/2006.In cazul depunerii unei contesta?ii, daca CNSC respinge pe fond contesta?ia depusa, AC va retine din GP in conf cu art. 278^1 lit. b) din OUG. 34/2006, suma de 6.115, 66lei. Cuantumul garan?iei de buna execu?ie va fi de 10 % din valoarea contractului (fara T.V.A.). Garan?ia de buna execu?ie se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garan?ia de buna execu?ie conform prevederilor art. 92 alin. (2) din H.G. 925/2006. Garan?ia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 va prezenta, anexat Formularului pentru garan?ie (Formularul nr. 19), declara?ia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat si Fondul de Coeziune POS Mediu, Axa Prioritara 5 ? Domeniul major de interventii ? Protectia impotriva inunda?iilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006 semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului (Formularul nr.1);
-Declara?ie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului (Formularul nr.2);
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc?ia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situa?ie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obliga?iilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situa?ie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.Cerin?ele referitoare la obliga?iile de plata a impozitelor, taxelor si contribu?iilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri de plata de genul e?alonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilita?ii. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.- Declara?ie privind calitatea de participant la procedura semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului (Formularul nr.3);
- Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP (Formularul nr. 4);
-Declara?ie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului (Formularul nr. 5). ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006? ? F5 va fi prezentata si de catre subcontractantul nominalizat in oferta.
Persoanele cu functie de decizie, in ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Din cadrulMMSC:
Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct ? Dragos Ionut BANESCU, Director - Speranta Georgeta MUNTEANU, Director ? Loredana HRISTODORESCU, Director ? Carmen Florentina TINTA, Sef serviciu ? Sebastian TANASE, Consilier superior- Gheorghe TULUC, Consilier superior- Cristina Elena DUMITRESCU
ANAR: Director General -Vasile PINTILIE, Director General Adjunct- Ovidiu GABOR, Director General Adjunct -Ioan OPREAN, Director Departament Planuri de Management- Elena TUCHIU, Director Departament Dezvoltare Investitii- Cristina PERSINARU, Director Departament economic ? financiar -Florin COJOCARU, Sef Serviciu juridic ? contencios- Catalin CALUIAN, Manager proiect- Vasile OFIMIAS, Manager UMP ? Laurentiu CAZAN,
Din cadrul ABA Prut Barlad: Cretu Corneliu ? Director, Be?leaga Gabriel ? Director Tehnic, Dutu Dorin ? Director Tehnic, Musteata Gabi - Director Tehnic, Musteata Olga ? Director Economic, Blidaru Tudor Viorel - Manager UIP, Pavel Mihaela DeMirela - Consilier Juridic, Condurat Mihaela ? Economist, Popoiu Loredana Andreea ? Inginer - Responsabil Achizi?ii PubliceIn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obliga?ia de a prezenta F1, F2 si F5.
In cazul ter?ului sus?inator se vor prezenta: Declara?ie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr. 34/2006 - F1, Declara?ie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 - F2 si ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - F5.NOTA: Toate documentele, vor fi transmise in SEAP in format electronic, vor fi semnate cu semnatura electronica, conform art. 16 si 17 din Hotararea de Guvern nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare. - Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe langa instan?a competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informa?iile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizi?ie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice sau juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale, operatoruleconomic va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu men?iunea "conform cu originalul", inso?ite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obliga?ia de a prezenta aceste documente.NOTA: Toate documentele, vor fi transmise in SEAP in format electronic, vor fi semnate cu semnatura electronica, conform art. 16 si 17 din Hotararea de Guvern nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani( 2010, 2011, 2012 ) care sa fie cel putin egala cu:
-4.671.000 lei.
-Bilan?urile sau documentele edificatoare (pentru ultimii 3 ani financiari incheia?i 2010, 2011, 2012) pentru demonstrarea situa?iei economice si financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.6.Pentru calculul echivalentei valorii in alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru demonstrarea situa?iei economice si financiare se vor prezenta Bilan?urile sau documentele edificatoare (pentru ultimii 3 ani financiari incheia?i 2010, 2011, 2012) in original sau copie, semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare pagina si avand men?iunea ?conform cu originalul?. In cazul depunerii unei oferte comune, cerin?a minima poate fi indeplinita de oricare dintre asocia?i sau prin cumularea resurselor de?inute de to?i asocia?ii.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Valoarea in alta valuta se va determina aplicand cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declara?ia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, con?inand valori, perioade de prestare, beneficiari.
Cerin?a minima de calificare: in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor) ofertantul a dus la bun sfar?it:
- contracte al caror obiect a fost prestarea unor servicii similare: asigurarea unui sistem eficient de prognoza al inunda?iilor care sa fie bazat pe prognoza precipita?iilor si care ofera un timp de avertizare de cel pu?in 3-4 ore in fiecare localitate intr-un sub-bazin hidrografic de dimensiuni similare, iar suma serviciilor prestate incluse in contractele prezentate ca dovada a experien?ei similare sa fie cel pu?in egala cu valoarea de 2.335.664, 64 lei (fara TVA).
Fisa de experienta similara, pentru contractele de servicii similare prestate in ultimii 3 ani (prezentate pentru dovedirea experientei similare).
Efectivele medii anuale ale persoanelor angajate si al cadrelor de conducere.
Expert cheie/principal1. Lider de echipa / Manager de proiectCalificari: ? Absolvent studii universitare absolvite cu diploma de licenta
? Abilita?i bune de folosire a calculatorului
? Experienta generala de cel putin 5 ani in domeniul studiilor? Experienta in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Lider de echipa / Coordonator / Manager de proiect
? Experien?a in cel pu?in 1 proiect similar.
Expert cheie/principal2. Adjunctul Liderului de echipa / Managerului de proiect
Calificari: ? Absolvent studii superioare? Experienta generala de cel putin 3 ani in domeniul studiilor
? Abilita?i bune de folosire a calculatorului
? Experien?a in cel pu?in 1 proiect similar
Expert cheie/principal3. Expert software
Calificari: ? Absolvent studii universitare profil IT
? Cuno?tin?e avansate in domeniul gospodaririi apelor si hidrologiei dovedite prin documente relevante (experienta, certificat, atestat, etc.)
?Experien?a in domeniul managementului proiectelor software
? Experien?a in cel pu?in 1 proiect similar
Expert cheie/principal4. Expert modelare hidrologica si hidraulica
Calificari: ? Absolvent studii superioare de profil
? Abilita?i bune de folosire a calculatorului
? Experienta in cel putin 1 proiect de modelare a bazinului hidrografic de natura si complexitate similare acestui proiect
Expert cheie/principal5. Expert in sisteme de avertizare de inunda?ii
Calificari: ? Absolvent studii superioare de profil? Abilita?i bune de folosire a calculatorului
? Abilita?i bune in folosirea echipamentelor IT si de telecomunica?ii
? Experienta in cel putin 1 proiect de sisteme de avertizare de inunda?ii la nivel de bazin de rau, similare ca natura si complexitate cu acest proiect (inclusiv componenta de instruire a personalului Beneficiarului)
Expert cheie/principal6. Expert GIS
Calificari: ? Absolvent studii superioare de profil
? Specializare GIS (certificat de absolvire emis de o institu?ie abilitata)
? Experien?a in domeniul gospodaririi apelor si aparare impotriva inunda?iilor
? Experien?a in cel putin 1 proiect de concepere, proiectare, realizare si analiza GIS - similar ca natura si complexitate cu acest proiect
Expert cheie/principal7. Expert in sisteme si telecomunica?ii
Calificari: ? Absolvent studii universitare tehnice
? Abilita?i bune de folosire a calculatorului
? Abilita?i bune in folosirea echipamentelor IT si de telecomunica?ii? Experien?a in cel putin 1 proiect de sisteme de avertizare de inunda?ii la nivel de bazin de rau, similar ca natura si complexitate cu acest proiect
Operatorul economic va selecta ?personalul principal si secundar? in baza profilurilor identificate in Caietul de sarcini.Ace?ti exper?i trebuie sa fie independen?i si sa nu se afle in conflict de interese in exercitarea activita?ilor.Operatorul economic trebuie sa identifice exper?ii ce vor lucra pe perioada limitata si a caror experien?a va acoperi domeniile de activitate descrise in Caietul de sarcini.
Declara?ie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerin?elor din Caietul de Sarcini.
? Ofertantul trebuie sa demonstreze ca de?ine sau ca are acces nelimitat la cel pu?in la urmatoarele dotari specifice:
? Soft specializat pentru modelare hidraulica si hidrologica
? Soft specializat pentru prelucrare date in sistem GIS
? Echipamente specifice pentru masuratori topografice
? Soft specializat pentru managementul si planificarea proiectelor
Informa?ii privind subcontractan?ii
Subcontractan?ii vor depune o declara?ie pe proprie raspundere, conf. art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formular 5).Autoritatea contractanta are obliga?ia de a solicita, la incheierea contractului de achizi?ie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractan?ii nominaliza?i in oferta.
Certificat ISO 9001 sau echivalentIn cazul unei asocieri, aceasta condi?ie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat ISO 14001 sau echivalentIn cazul unei asocieri, aceasta condi?ie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 7Prestarile de servicii men?ionate in lista se confirma prin prezentarea unor certificate/documente/ procese verbale recep?ie emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta respectiva sau de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob?inerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declara?ie a operatorului economic.Pentru calculul echivalentei valorii in alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se va completa Formularul nr. 8Se va completa Formularul nr. 9Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se vor prezenta in mod obligatoriu pentru to?i exper?ii principali: - Curriculum vitae (Formularul nr. 10). Este recomandabil ca fiecare CV sa con?ina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozi?ii din cele identificate in Caietul de sarcini.- Declara?ii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal (Formularul nr. 11).-Copii ale documentelor de absolvire si/sauspecializare/atestare/autorizare ob?inute men?ionate in CV;
-Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV-uri.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va prezenta o lista cu personalul secundar (model propriu in care se va detalia experien?a similara).Documente suport pentru fiecare expert secundar propus: - Curriculum vitae (Formularul nr. 10). Este recomandabil ca fiecare CV sa con?ina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozi?ii din cele identificate in Caietul de sarcini.- Declara?ii de disponibilitate semnate in original (Formularul nr. 11).-Copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare ob?inute men?ionate in CV;Se va completa Formularul nr. 12.Pentru toate dotarile si echipamentele de mai sus se va face dovada prin copiile facturilor fiscale sau a contractelor de vanzare-cumparare sau a contractelor de inchiriere.Se va completa Formularul nr. 13.Se va completa Formularul nr. 5.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizi?ie publica.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, aceasta condi?ie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, aceasta condi?ie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectintitulat - ? Lucrari pentru reducerea riscului la inunda?ii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informa?ii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confiden?iale, in ceea ce prive?te secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confiden?iale.IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garan?ia de participare si de garan?ia de buna execu?ie. Societa?ile ofertante care se incadreaza in categoria IMM conform Lg 346/2004 vor prezenta o declara?ie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Sus?inerea tehnica si/sau financiara: in conformitate cu art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul i?i poate demonstra situa?ia economica si/sau financiara si situa?ia tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sus?inere din partea unui ter?. In acest sens se va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozi?ia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sus?inerea tehnica si/sau financiara, va completa Formularul nr.1 (prev. art. 180) , Formularul nr.2 (art. 181 lit. a, c^1, d) si Formularul nr. 5 (Declara?ie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1). Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara pe care o vor depune in SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata ca?tigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului (Formularul nr.14).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 256^2, termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cuno?tin?a.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINISTERUL MEDIULUI ?I SCHIMBARILOR CLIMATICE
Adresa postala: Bulevardul Liberta?ii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 214089612, Email: [email protected], Fax: +04 213117163, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 11:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer