Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BREBU-ALUNIS-VARBILAU-SLANIC, JUDETUL PRAHOVA


Anunt de participare numarul 98646/27.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BREBU (PRIMARIA BREBU)
Adresa postala: BREBU, SAT MANASTIREI, NR. 802, Localitatea: Brebu, Cod postal: 107100, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Laurentiu Bogdan, Tel.0244357521, Email: [email protected], Fax: 0244358041, Adresa internet (URL): COMUNA BREBU, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BREBU-ALUNIS-VARBILAU-SLANIC, JUDETUL PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BREBU-ALUNIS-VARBILAU-SLANIC
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIRE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BREBU-ALUNIS-VARBILAU-SLANIC, JUDETUL PRAHOVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONSTRUIRE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BREBU-ALUNIS-VARBILAU-SLANIC, JUDETUL PRAHOVA
Valoarea estimata fara TVA: 19, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 380.000 LEIGARANTIE DE BUNA EXECUTIE 8% DIN VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA, BUGETELE LOCALITATILOR MEMBRE ALE ASOCIATIEI: COMUNA BREBU, COMUNA ALUNIS, COMUNA VARBILAU, ORASUL SLANIC, BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.181 DIN OUG 34/2006, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU SE AFLA IN NICI UNA DIN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.5 ALIN.1 DIN LEGEA NR.21/1996 PRIVIND CONCURENTA, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND ACHITAREA OBLIGATIILOR ELIGIBILE CATRE BUGETUL DE STAT SI CATRE BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT, ELIBERAT DE DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLUL FINANTELOR DE STAT, CERTIFICAT PRIVIND PLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE, ACORD DE ASOCIERE DACA ESTE CAZUL.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATII BANCARE-SCRISOARE DE BONITATE EMISA DE BANCA OPERATORULUI ECONOMIC, BILANTURILE CONTABILE PENTRU ANII 2007, 2008, 2009 VIZATE SI INREGISTRATE DE ORGANELE COMPETENTE, DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERE MEDIE PE ULTIMII 3 ANI, DOVADA CA OFERTANTUL ARE ACCES LA, SAU DEJA ARE O LINIE DE CREDIT CONFIRMATA DE O BANCA SAU ORICE ALTE MIJLOACE FINANCIARE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
SE VOR COMPLETA FORMULARELE CORESPUNZATOARE DIN SECTIUNEA FORMULARE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI (CEL PUTIN UN CONTRACT INCHEIAT SI FINALIZAT IN ULTIMII 5 ANI PE DOMENIUL ALIMENTARE CU APA SI/SAU CANALIZARE A CARUI VALOARE SA FIE DE 8.000.000 LEI INSOTIT DE DOCUMENTE DOVEDITOARE), DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA PERSONALUL/ ORGANISMUL TEHNIC DE SPECIALITATE DE CARE DISPUNE SAU AL CARUI ANGAJAMENT DE PARTICIPARE A FOST OBTINUT DE OFERTANT, IN SPECIAL PENTRU ASIGURAREA CONTROLULUI CALITATII (RTE ATESTAT MLPAT EDILITARE SI DRUMURI, RTC ATESTAT ISC, TOPOMETRIST AUTORIZAT ANCPI, INGINER SPECIALIST), DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA STUDIILE, PREGATIREA PROFESIONALA SI CALIFICAREA PERSONALULUI DE CONDUCERE, PRECUM SI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, , DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND SUDORII AUTORIZATI PROPUSI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND RESPONSABILUL TEHNIC CU SUDURA SI OMOLOGARILE DE PROCEDURA PENTRU SUDURA IN POLIETILENA PENTRU FIRMA OFERTANTA, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE A MEDIULUI, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALATIILE ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC (CONFORM FISEI DE DATE A ACHIZITIEI), DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND PROPORTIA IN CARE CONTRACTUL DE LUCRARI URMEAZA SA FIE INDEPLINIT DE CATRE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA, DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
SE VOR COMPLETA FORMULARELE CORESPUNZATOARE DIN SECTIUNEA FORMULARE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.05.2010 10:00
Locul: PRIMARIA BREBU, SAT BREBU MINASTIRII NR.802, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE LICITATIE, OFERTANTII SI SPECIALISTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
IN PRIMELE 5 LUNI DE LA DATA EMITERII ORDINULUI DE INCEPERE A LUCRARILOR, OFERTANTUL CASTIGATOR VA TREBUI SA EXECUTE LUCRAREA DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRII. RAMBURSAREA SE VA FACE IN FUNCTIE DE ALOCATIILE BUGETARE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI - SECTIA CONTENCIOS-ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. EMILE ZOLA NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522455, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART.256 DIN OUG NR.34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA BREBU - COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: SAT BREBU MINASTIRII NR.802, Localitatea: COMUNA BREBU, Cod postal: 107100, Romania, Tel.0244.357.521, Fax: 0244.358.041
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2010 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer