Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, BREBU-ALUNIS,VARBILAU-SLANIC, JUDET PRAHOVA, FAZE PROIECTARE SF+PT+PAC+DDE


Anunt de participare numarul 24186/19.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BREBU (PRIMARIA BREBU)
Adresa postala: BREBU, SAT MANASTIREI, NR. 802, Localitatea: Brebu, Cod postal: 107100, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Laurentiu Bogdan, Tel.0244357521, Email: [email protected], Fax: 0244358041
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 417, Directia Logistica, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: RUXANDA BUCUR, Tel.0244.514545 int 112, Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 420, Directia Logistica, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244.514545 int 250, Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, DIRECTIA LOGISTICA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII nr.2-4, INTRAREA D, PARTER, CAMERA 66, REGISTRATURA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/514545 int 167
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, BREBU-ALUNIS, VARBILAU-SLANIC, JUDET PRAHOVA, FAZE PROIECTARE SF+PT+PAC+DDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem microzonal de alimentare cu apa potabila Brebu-Alunis-Varbilau-Slanic, jud. Prahova, faza proiectare SF+PT+PAC+DDE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform temei de proiectare existenta in cadrul documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 5000 RON prin OP, casierieGarantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181;
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor eligibile catre bugetul de stat si bugetul local aferente trim. II/2007;
Certificat constatator ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al licitatiei de fata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006;
Informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate in domeniul proiectarii unor lucrari similare pentru anul 2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara, contract, recomandare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
80%
Descriere:
2.
Termen de predare proiect
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: La Consiliul Judetean Prahova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2007 11:00
Locul: La Consiliul Judetean Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.CNCT.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA, NR. 4., Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante, pe care aceasta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRAREA LOCALA
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.2-4, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2007 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer