Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem radiotransmisie-receptie pentru voce si apel numeric selectiv in unde medii si scurte (Sistem MF si HF A2 GMDSS)


Anunt de participare numarul 82389/15.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII NAVALERADIONAV S.A.
Adresa postala: Str.Ecluzei Nr.3, Localitatea: Agigea, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii publice, Tel.0241 602 784, In atentia: Alexandru Vacarescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241 602 789, Adresa internet (URL): www.radionav.ro ; www.constanta-radio.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Radiocomunicatii navale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem radiotransmisie-receptie pentru voce si apel numeric selectiv in unde medii si scurte (SistemMF siHF A2 GMDSS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: C.N.R.N. Radionav S.A.
1.Centrul deRadioemisie: Agigea Str. Ecluzei Nr3, 900900 Jud Constanta2.Centrul de Radioreceptie: Cumpana, Str.Antenelor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente sistem Radiotransmisie-receptie pentru voce si apelul selectiv numeric (DSC) in unde medii si scurte - MF/HF, la Centrul de Radio-receptie Cumpana si Centrul de Radio-emisie Agigea, pentru modernizarea sistemului integrat de comunicatii GMDSS la Statia Romana de Coasta RADIONAV S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)
32230000-4-Aparate de emisie radio cu aparate de receptie (Rev.2)
32573000-0-Sistem de control al comunicatiilor (Rev.2)
48510000-6-Pachete software de comunicatii (Rev.2)
51321000-8-Servicii de instalare de emitatoare radio (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Detaliat in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 478, 992RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.Garantie de participare: 4500 ron: scrisoare de garantie bancara.2.Garantie de buna executie: scrisoare de garantie bancara pentru 9% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din alocatii bugetare pe anul 2009 conform poz.1, "Dotari independente", din Anexa.1b "LISTA pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", repartizate pentru Companie in 2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul ofertei comune castigatoare, grupul de operatori economici va prezenta, inainte de incheierea contractului, dovada legalizarii asocierii.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru persoane juridice romane:
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in a carei raza isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte activitatea de producere/ comercializare si prestare servicii pentru obiectul contractului. Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.Pentru persoane juridice/fizice straine:
2. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. Documentul se va prezenta in original sau copie si trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale prezentarea Formularul 3 din sectiunea III;
2.Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile Art 186. alin.(1)/OUG34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie trienala >= echivalentul a 100.000 eur.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind subcontractantii/asociatii prezentarea Formularelor 4, 5, 6, din sectiunea III.2. Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani prezentarea Formularului 7 din sectiunea III.Ofertantii vor face dovada indepliniriiin ultimii 3 ani, a cel putin doua contracte similare.Se vor prezenta Fise distincte pentru fiecare contract declarat, completateconform Formularului 8 din sectiunea III .Neprezentarea documentelor la sedinta de deschidere a ofertelor atrage descalificarea ofertantului.
Certificarea sistemului calitatii: Prezentarea documentelor din care sa rezulte ca :
- Furnizorulestecertificat ISO 9001 sau echivalent, pentru comercializarea principalelor produse ofertate, valabil la data deschiderii ofertei;
- Furnizorul este certificat ISO 27001 sau echivalent, privind implementarea si mentinerea sistemului de management al securitatii informatiilor pentru distributie de produse software, valabil la data deschiderii ofertei.
Nu se accepta operatorii economici aflati in curs de certificare la data deschiderii ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim doua contracte similare atribuite in ultimii 3 ani, cu valoare >= echivalentul a 100.000 eur.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar 4 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2009 18:00
Locul: S.E.A.P. - http: //www.e-licitatie.ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3118090, Email: [email protected], Fax: 021-3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. Traian 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/616003, Email: [email protected], Fax: 0241/616003, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=36
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str Ecluzei Nr.3, Localitatea: Agigea, Cod postal: 900900, Romania, Tel.0241 602 785, Email: [email protected], Fax: 0241 602 789, Adresa internet (URL): www.constanta-radio.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2009 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer