Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem supraveghere si management al traficului in municipiul Timisoara pentru proiect ? Trafic management si supraveghere video, cod SMIS 40398


Anunt de participare numarul 147038/05.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ec. Corina Radu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300060, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii - camera 12, In atentia: In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem supraveghere si management al traficului in municipiul Timisoara pentru proiect ? Trafic management si supraveghere video, cod SMIS 40398
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: pe raza municipiului Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului se va realiza un sistem de supraveghere si management al traficului, respectiv se vor furniza echipamente care vor fi montate si instalate. Se vor executa lucrari necesare pentru punerea in functiune a sistemului, se vor realiza probe tehnologicesi teste, va fi Instruit personalul in vederea exploatarii sistemului, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica.Valoarea totala estimata a contractului, este de 34.414.883, 38 lei fara TVAAceasta cuprinde:
- 34.087.147, 50 lei fara TVA - reprezintand valoarea sistemului (Cap.2 ? Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, pct.2.1 ? Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrica, telefonie, radio-tv, etc; Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, Cap. 5 ? Organizare de santier, pct.5.1.2 ? Cheltuieli conexe organizarii de santier din devizul general).
-- 327.735, 88 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 0, 97%, aplicat la Cap.4 -Cheltuieli pentru investitia de baza .
In cazul in care se intampina dificultati la
descarcarea documentelor, va invitam la sediul autoritatii contractnte, B-dul C. D. Loga nr.1, etajul II, cam. 223, Serviciul Achizitii Publice, luni
? joi ? orele 08:00-15:00 si vineri ? 08:00 ? 13:00, pentru a ridica CD-ul care contine doar documentatia tehnica, fara eventualele raspunsuri la
clarificari. Persoana care se va prezenta pentru ridicare CD, va avea o imputernicire din partea operatorului economic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
45316210-0-Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)
63712700-0-Servicii de control al traficului (Rev.2)
63712710-3-Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In baza contractului se va realiza un sistem de supraveghere si management al traficului, respectiv se vor furniza echipamente care vor fi montate si instalate. Se vor executa lucrari necesare pentru punerea in functiune a sistemului, se vor realiza probe tehnologicesi teste, va fi Instruit personalul in vederea exploatarii sistemului, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica.Valoarea totala estimata a contractului, este de 34.414.883, 38 lei fara TVAAceasta cuprinde:
- 34.087.147, 50 lei fara TVA - reprezintand valoarea sistemului (Cap.2 ? Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, pct.2.1 ? Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrica, telefonie, radio-tv, etc; Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, Cap. 5 ? Organizare de santier, pct.5.1.2 ? Cheltuieli conexe organizarii de santier din devizul general).
- 327.735, 88 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 0, 97%, aplicat la Cap.4 -Cheltuieli pentru investitia de baza .
In cazul in care se intampina dificultati la
descarcarea documentelor, va invitam la sediul autoritatii contractnte, B-dul C. D. Loga nr.1, etajul II, cam. 223, Serviciul Achizitii Publice, luni
? joi ? orele 08:00-15:00 si vineri ? 08:00 ? 13:00, pentru a ridica CD-ul care contine doar documentatia tehnica, fara eventualele raspunsuri la
clarificari. Persoana care se va prezenta pentru ridicare CD, va avea o imputernicire din partea operatorului economic.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 414, 883.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 600.000 lei, perioada de valabilitate minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006. Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR in data de 20.10.2013.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local , buget stat si fonduri FEDR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 (aliniat 1), din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006 - Formular 12BS;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Primar?Nicolae Robu,
Viceprimari: Dan Aurel Diaconu care are si calitatea de presedinte al comisiei de evaluare cu drept de votTraian-Constantin Stoia, Administrator public - Dragoi Sorin;Director economic-Smaranda Haracicu;consilieri locali: Birsasteanu Florica;Grigoroiu Grigore; Dorel Boglut; George?Flavius Boncea; Stoian Florian; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca; Geana Nistor Pavel; Bogdan Radu Herzog; Ciprian-Corneliu Jichici; Romanita?Adina?Delia Jumanca; Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu; Adrian Romita Orza; Andrei?Romulus Petrisor; Florica Petrica; Vasile Ruset; Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan; Alfred?Robert Simonis; Lucian Dorel Taropa; Adelina-Larissa Tirziu; Radu-Daniel Toanca; Vasile-Teodor Vesa; Elena Wolf;Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: TITULARI: Membrii: Culita ChisDirector Directia TehnicaDanut Olimpiu PobegaConsilier Compartiment Iluminat PublicNastasia MirceaConsilier Birou TransportSteliana StanciuSefServiciul BugetCorina RaduConsilier Serviciul Achizitii PubliceAdina BaloghConsilier JuridicMEMBRII DE REZERVA:
Presedinte: Cristina GavraSef Birou TransportMembrii: Laura Loredana SibianConsilier Birou TransportLidia Maria VilceanuConsilier Birou TransportAdrian Vasile GhineaConsilier Compartiment Siguranta CirculatieiRamona RaduConsilier Serviciul BugetPetricescu CalinConsilier Serviciul Achizitii PubliceTeodora Olimpia GentimirConsilier JuridicExpeti cooptati:
TITULARI: -Cezar Sandu- Serviciul deTelecomunicatii Speciale TimisIoan Silea - Universitatea : Politehnica Timisoara
Ioan Goia - Regia Autonoma de Transport Timisoara
Valentin Alexandru Stan - S.C. SMART TELECOM CONSULTING S.R.L.
Marius Grigore - SC AM PROJECT DESIGN&CONSULTING S.R.L.
MEMBII DE REZERVA: Radu Dragomir ? Serviciul deTelecomunicatii Speciale TimisAtila Gonezi - Universitatea : Politehnica Timisoara
Ovidiu Andrei Radulescu - Regia Autonoma de Transport Timisoara
Andrei Sanmarghitan - S.C. SMART TELECOM CONSULTING S.R.L.
Radu Serban Timnea - SC AM PROJECT DESIGN&CONSULTING S.R.L.
5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?- semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Produsele similaredin prezenta procedura, sa aiba corespondent in domeniile de activitate din certificatul constatator emis de ONRC?(document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta poate fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice/fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Produsele similare din prezenta procedura, sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in datele/informatiile precizate in aceste documente, care trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.3. Operatorii economici au obligatia de a prezenta:
- atestatul ANRE? pentru minim executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4 kV ( conform Ordin nr.23 din 2013);
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), punctele 1, 2(dupa caz) si 3 - se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care orealizeaza..In cazul subcontractarii, cand operatorul economic opteaza pentru executia in totalitate a lucrarilor pentru care se solicita atestarea, subcontractantul nominalizat in oferta are obligatia de a prezenta atestatul solicitat la punctul 3, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.509/2011.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012), sa fie cel putin egala cu 68.000.000 lei. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari, ofertantul va completa formularul de informatii generale (Formular B1), luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani si aplicand media la suma acestora. In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Daca este cazul, cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator. Echivalenta in euro/alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei. (http: //www.bnr.ro).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta si completa formularul de informatii generale- Formular B1. Pentru tert sustinator (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 34.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Resurse umane 1.a) Se vor prezenta informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitatede care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant - Formular 12J. Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (formular 35+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
1.b) Ofertantul va dispune de minim:
Lider echipa care va raspunde de buna desfasurare a contractului, pentru care se va prezente:
- CV document semnat de titular, in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca a prticipat la cel putin un proiect similar(proiect de management al traficului rutier care sa aiba in componenta subsintem control trafic, subsistem comunicatii fibra optica, subsistem dispecerat care sa functioneze in sistem adaptiv).
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)
- Declaratie de disponibilitate semnata in original de titular.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (formular 35anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
1.c) Ofertantul va asigura un sau mai multiresponsabili tehniic cu executia, in conformitate cu L10/1995, atestat cf. Ord.777/2003, pt. domeniul:
- Constructii civile, industriale, energetice, telecomunicatii
- Constructii rutiere, drumuri;
- Constructii edilitare si de gospodarire comunala
Pentru acesta/acestia se vor anexa:
- Copia legitimatiei RTE/certificat de atestare RTE, valabila/valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, acord colaborare, etc.)
- Declaratie de disponibilitate semnata in original de titular.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (formular 35anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
1.d ) Responsabil SSM, in conformitate cu L 319/2006, pentru care se vor prezenta urmatoarele documente: -dovezi care sa ateste calificarea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, conform legislatiei in vigoare (in copie semnata in conf.cu originalul) -declaratie de disponibilitate semnata in original de titular. Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulate pt. toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006 (formular 35 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
1 e) Expertcomunicatii, pentru care se vor prezenta urmatoarele documente:
-CV document semnat de titular, in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca a prticipat la cel putin un proiect similar(proiect de management al traficului rutier care sa aiba in componenta subsintem control trafic, subsistem comunicatii fibra optica, subsistem dispecerat care sa functioneze in sistem adaptive).
- Copie diploma studii superioare inginerie electronica si/sau telecomunicatii- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)
- Declaratie de disponibilitate semnata in original de titular.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulate pt. toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006(formular 35 +anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
1.f) Specialist in organizarea si dirijarea sistemelor de circulatie rutiera, pentru care se vor prezenta urmatoarele documente:
- CV document semnat de titular, in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca a prticipat la cel putin un proiect similar(proiect de management al traficului rutier care sa aiba in componenta subsintem control trafic, subsistem comunicatii fibra optica, subsistem dispecerat care sa functioneze in sistem adaptive).
- Copie diploma studii superioare in domeniul transporturilor rutiere si competente pentru utilizarea de aplicatii software de management si/sau simulare a traficului rutier
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)
- Declaratie de disponibilitate semnata in original de titular.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulate pt. toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006(formular 35 +anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
2) Experienta similara 2.a)-Se va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Formular 12E.2.b) Pentru una sau mai multe din livrarile de produse similare din lista , a caror valoare insumata este de min.34.000.000 lei fara TVA, se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurs.tuturor membrilor grup.(cumul.pt.toti op.ec.semnatari ai acord. de asociere).Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustin., cf.art.190 din OUG 34/2006 (formular 35+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator).
3) Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul): 3.a) Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; 3.b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent si a standardelor de protectia mediului ISO 14001/echivalent, corespunzator obiectului contractului, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta copiile certificatelor ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de securitate a informatiilor , conform ISO 27001/echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta copia certificatului. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.) Se va prezenta si completa- Formular 12J.Pentru tert sustinator (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.1.b) Pentru Lider echipa se va prezenta: - CV -ul;
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)- Declaratie de disponibilitatePentru tert sustinator (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.1.c) Pentru personalul RTE, se vor prezenta: - Copia legitimatiei RTE/certificat de atestare RTE;
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, acord colaborare, etc.)- Declaratie de disponibilitate Pentru tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.1.d ) Pentru Responsabil SSM, se vor anexa: -dovezi care sa ateste calificarea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
-declaratie de disponibilitate Pentru tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.1 e) Pentru expertcomunicatiiSe vor anexa: -CV; - Copie diploma studii superioare ;
- Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)- Declaratie de disponibilitate Pentru tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.1.f) Pentru specialist in organizarea si dirijarea sistemelor de circulatie rutiera, se vor prezenta: - CV ;
- Copie diploma studii superioare - Documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant ( copii CIM, contract servicii, accord colaborare, etc.)- Declaratie de disponibilitate Pentru tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (daca este cazul) se va prezenta si completa formular 35 + anexele aferente acestuia.2) Se va completa si prezenta - Formular 12E. Daca este cazul formular 35+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator.2.b) Pentru una sau mai multe din livrarile de produse similare din lista , a caror valoare insumata este de min.34.000.000 lei fara TVA, se vor anexa se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Se vor prezenta: 3.a)Formular 12G, si Formular 15; 3.b) Formular 14.Se vor prezenta copiile certificatelor ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent -documente valabile la data limita a depunerii ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Se vor prezenta copia certificatuluiISO 27001/echivalent -document valabil la data limita a depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie a sistemului si pentru fiecare dintre componente
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Facilitati tehnice relevante, suplimentare fata de prevederile Caietului de sarcini, oferite pentru implementare in cadrul sistemului integrat
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de LE doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (HG 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica, prin intermediul SEAP, cf.art. 165 alin.(2) din OUG 34/2006.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.Autoritatea contractanta nu impune limite pana la care poate fi imbunatatit pretul total ofertat. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi. .In pretul total al ofertei, supus reofertarii, va fi inclusa si contravaloarea lucrarilor diverse si neprevazute, in procent de 0, 97%, aplicat la valoarea ofertata a Cap.4 -Cheltuieli pentru investitia de baza
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S181-311856 din 18.09.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2013 11:00
Locul: Bv. C. D. Loga nr. 1, parter sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, axa prioritara 1-sprimjinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani decrestere , domeniul major de interventie 1.1-planuri integrate de dezvoltare urbana sub-domeniul Poli de crestere, contract de finantare3620/29.01.2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 2. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 3. In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au acelasi punctaj situati pe primul loc ca urmare a desfasurarii licitatiei electronice, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara obtine punctajul cel mai mare; 4. In cadrul contractului care se va incheia, din contravaloarea procentului de0, 97 % pentru lucrari diverse si neprevazute, vor fi decontate doar lucrari care pot interveni pe parcursul derularii contractului (conform HG 28/2008), in baza preturilor unitare ofertate, daca este cazul. 5. Contravaloarea lucrarilor diverse si neprevazute, (parte componenta a pretului total ofertat), va fi prezentata separat, atat in NOTA din cadrul formularului de oferta, cat si intr-o linie distincta a Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, calculata prin aplicarea procentului de 0, 97 %, aplicat la Cap.4 -Cheltuieli pentru investitia de baza. In cazul in care se intampina dificultati ladescarcarea documentelor, va invitam la sediul autoritatii contractnte, B-dul C. D. Loga nr.1, etajul II, cam. 223, Serviciul Achizitii Publice, luni ? joi ? orele 08:00-15:00 si vineri ? 08:00 ? 13:00, pentru a ridica CD-ul care contine doar documentatia tehnica, fara eventualele raspunsuri la clarificari. Persoana care se va prezenta pentru ridicare CD, va avea o imputernicire din partea operatorului economic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer