Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem video digital administrat de un dispecerat utilizand tehnologia IT


Anunt de participare numarul 147926/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Adam Bezsnei Petru Stelian, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Informatica, Tel. +40 257283312-117, In atentia: Gavrea Cristian, Fax: +40 257281049, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Informatica, Tel. +40 257283312-117, In atentia: Gavrea Cristian, Fax: +40 257281049, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: registratura generala, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Gavrea Cristian, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem video digital administrat de un dispecerat utilizand tehnologia IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem video digital administrat de un dispecerat utilizand tehnologia IT?.
Primaria Municipiului Arad beneficiaza de un sistem video digital in cateva din locatiile importante ale Municipiului, sistem achizitionat prin Programul HU-RO 2007-2013 si care prin functionalitatile IT ofera imagini live in oras (30 locatii); Prin sistemul mentionat mai sus este acoperita doar aproape jumatate din multitudinea punctelor de interes din Municipiu, puncte de interes cultural, turistic, economic, social si nu in ultimul rand de interes pentru siguranta cetateanului si siguranta in trafic lucruri de care o comunitate precum cea din Municipiul Arad nu se poate lipsi, cetatenii Aradului fiind sensibili la toate activitatiile mentionate mai sus (cultural, turistic, economic, social), precum si pentru siguranta persoanelor vulnerabile la comportamente antisociale ale unor indivizi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32333200-8 - Camere video (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
48823000-3-Servere de fisiere (Rev.2)
51610000-1-Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
40 bucati - camere video rotative, de exterior;
1 bucata ? solutie server distributie continut, compusa din: 1 server quad socket, 1 bucata extensie unitate de stocare, 1 bucata rack montat cu accesorii, 1 UPS;
2 bucati ? echipamente dispecerat, la fiecare echipament se vor conecta 4 monitoare
Valoarea estimata fara TVA: 754, 032.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de Participare este de 15.000 lei. Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie de min. 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Constituirea GP: instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in favoarea AC (art. 86 din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009), prin virament bancar, sau ordin de plata vizat de banca. Contul pentru GPal Mun. Arad deschis la Trez. mun. Arad este: RO40TREZ0215006XXX 006669. In cazul in care ofertantul va depune, in cf. cu art. 86/HG 925/2006, o scrisoare de garantie, aceasta va fi eliberata, de preferat, de o banca/soc. de asig. cu sediul in Romania si se va depune in original; in cazul scr. de garantie emise de o banca/soc. de asig. din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia. Cf. art. 86 alin.(4)/HG 925/2006, Echivalenta lei/valuta este la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?. AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Dovada constit. GP trebuie prezentata astfel incat comisia de evaluare sa poata constata indeplinirea acestei cerinte fara a deschide plicurile continand prop. tehnica si prop. financiara. Ofertantii care vor constit. GP cf art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM vor completa formularul anexat. In cazul in care o eventuala contestatie va fi respinsa de CNSC canefondata, AC va retine contestatorului o parte din GP, cf. art. 278?1 alin (1)/OUG 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie prin: - Instrument de garantare emis de o societate bancara sau societate de asigurari(anexa la contract), sau- prin retineri din facturile inaintate la plata.In cazul constituirii garantiei prin retineri succesive din facturile inaintate la plata, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Persoanele cu functie de decizie in organizarea si desfasurarea prezentei proceduri de achizitie, sunt: dl Gheorghe Falca, Primar, dl. Catalin Titiriga, Viceprimar, dl. Levente Bognar, Viceprimar, dna. Claudia Macra, Administrator Public, dna. Ardelean Lia, consilier local, dl. Balcea Ovidiu, consilier local, dna. Cismasiu Mariana, consilier local, dl. Ciupe Ionel, consilier local, dl. Cziszter Kalman, consilier local, dl. Dolha Ioan, consilier local, dl. Farcas Ioan, consilier local, dl. Galis Florin, consilier local, dl. Ghilinta Gheorghe, consilier local, dl. Gligor Teodor, consilier local, dl. Lazurca Adrian, consilier local, dl. Lupas Marin, consilier local, dl. Maris Florin, consilier local, dl. Mihuta Tristan, consilier local, dl. Mosneag Ovidiu, consilier local, dna. Nicsanu Marcela, consilier local, dna Pistru Popa Simona Geanina, consilier local, dna. Rotaru Viorica, consilier local, dl. Rus Eugen, consilier local, dl. Varga Glad, consilier local, dl. Vlaicu ? Hergane Traian, consilier local, dl. Puie Ciprian, consilier juridic, dl. Szuchanszki Stefan - presedinte de comisie cu drept de vot, dl. Gavrea Cristian membru, dl. Trinc Fabian membru, d-na. Babusanu Iuliana membru, dl. Adam Bezsnei Petru Stelian, membru, dl. Morar Iulian, membru de rezerva.
In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert, acesta va trebui sa prezinte aceasta declaratie. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006;
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;4. Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
6. Declaratie privind incadrarea in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii IMM: Ofertantii vor completa si prezenta declaratia privind incadrarea in categoria IMM-urilor, conform formularului atasat (daca este cazul) 1. Persoane juridice romane:
Pentru persoane juridice: Ofertantii vor depune Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie ?conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in unul dintre codurile CAEN din certificatul emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Persoane juridice straine
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor demonstra ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (ani 2010, 20111, 2012)este de minim 1.000.000 LEI.Ofertantii vor completa si depune fisa de informatii generale.
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro =4, 2099 RON;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 RON;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 RON.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si depune fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse.
Ofertantii vor depune o lista a principalelor livrari de produsesimilarelivrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Experienta similara.
Se va completa cel putin o fisa de informatii privind experienta similara conform formularului anexat.
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani de activitate (calculati de la data depunerii ofertei) au furnizat produse similare celor solicitate prin completarea unei liste cu principalele livrari de produse compusa din cel mult 3 contracte pentru echipamente ce fac obiectul procedurii cu o valoare cumulata de cel putin 700.000 lei.
Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta /candidatura comuna, capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care ofertantul/candidatul beneficiaza isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69?1
Informatii privind asociatii/subcontractantii
Ofertantul ? liderul Asociatiei va completa:
Lista cuprinzand asociatii / subcontractantii.
Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare.
In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si subcontractantii .
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea , iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tututror asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului
Personalulcheie.
Ofertantii trebuie sa faca dovada existentei unor relatii de serviciu / colaborare / prestare servicii cu cel putin doi tehnicieni autorizati de catre producatori sau alte organisme abilitate pentru servicii de instalare, configurare si service in perioada de garantie pentru toate produseleofertate.
Vor fi nominalizati cel putin doi tehnicieni.
Se vor prezenta certificate, diplome, inregistrari pe site-urile producatorilor, autorizari sau alte documente prin care se poate dovedi calificarea tehnicienilor nominalizati
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau echivalentpentrugamadeprodusesolicitate.Certificat ISO 9001/2008 ? copie simpla semnata pentru conformitate
Neprezentarea acestor certificate sau prezentarea unor certificate care se refera la alte domenii decat cele solicitate de autoritatea contractanta va duce la stabilirea ca oferta inacceptabila conform prevederilor art.36 alin.1 din HG 925/2006. Pentru ofertantii in curs de certificare se accepta prezentarea raportului final de audit din care sa reiasa faptul ca ofertantul va primi respectiva certificare.
In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor depune o lista a principalelor livrari de produseSe va completa cel putin o fisa de informatii privind experienta similara conform formularului anexat.Fisa de informatii privind experienta similara va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acesstia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiOfertantul ? liderul Asociatiei va completa: Lista cuprinzand asociatii / subcontractantii.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractareSe vor prezenta contracte de munca, sau contracte de colaborare, sau contracte de prestari servicii cu terti, sau angajamente ferme de colaborare cu tehnicienii nominalizatiCertificat ISO 9001/2008 ? copie simpla semnata pentru conformitateNeprezentarea acestor certificate sau prezentarea unor certificate care se refera la alte domenii decat cele solicitate de autoritatea contractanta va duce la stabilirea ca oferta inacceptabila conform prevederilor art.36 alin.1 din HG 925/2006.Pentru ofertantii in curs de certificare se accepta prezentarea raportului final de audit din care sa reiasa faptul ca ofertantul va primi respectiva certificare.In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
85
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 10:00
Locul: Arad, B-dul. Revolutiei nr. 75, camera 22
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc avand aceeasi valoare ofertata, departajarea acestora se va face in urma reofertarii preturilor de catre operatorii economici aflati in aceasta situatie, in plicuri inchise si sigilate, ce vor fi deschise simultan la o data stabilita
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer