Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sistemul de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie de pe autostrada A2, Bucuresti-Cernavoda?


Anunt de participare numarul 137320/11.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213486662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR/IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR/IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR/IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Registratura CNADNR Poarta A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR/IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Sistemul de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie de pe autostrada A2, Bucuresti-Cernavoda?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi, Ialomita si Constanta
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Sistemul de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie de pe autostrada A2, Bucuresti-Cernavoda?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34970000-7 - Echipament de monitorizare a traficului (Rev.2)
45316210-0-Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71600000-4-Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul de monitorizare si informare este compus din urmatoarele subsisteme: Subsistem de monitorizare a traficului; Subsistem de monitorizare conditii meteo; Subsistem de monitorizare video; Subsistem de cantarire in miscare; Subsistem de informare cu panouri VMS; Puncte de concentrare; Subsistem de securitate; Subsistem de comunicatii; Centrul de Monitorizare si Informare. Acestea vor fi plasate de-a lungul autostrazii A2 Bucuresti-Cernavoda, locatiile exacte fiind mentionate in Caietul de Sarcini, punctul 2.3 Amplasarea echipamentelor, Sectiunea 3 a Documentatiei de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 837, 694EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
I.Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de: 75.000 Euro. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Lei, in cuantum de 326.902, 50 Lei, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent perioadei 01.01.2012- 30.04.2012de 1 Euro = 4, 3587 Lei.II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 25A/25B Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, emisa conform art 90 din HG 925/2006 si completata conform Formularului nr. 27 din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este prevazut a fi finantat de Comisia Europeana prin Programul TEN-T si din fonduri de la Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare: 1. Situatia personala a ofertantului2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale3. Capacitatea economica si financiara4. Capacitatea tehnica5. Capacitatea profesionala6. Standardele de Asigurare a CalitatiiOfertantul va prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare?a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca
Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul A din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General - Mihail Basulescu, dl. Director General Adjunct Proiecte cu Finantare Externa - Mircea Pop, Director Achizitii cu Finantare Externa - Stefan Scorus, dl. Horia Nicolae - Sef Serviciu Licitatii Coeziune/IFI, dna. Nicoleta Margarit - Sef Serviciu Licitatii FEDR/IFI, dna.Anca Bobalca - Sef Serviciu Contractare Fonduri Externe, dl. Andrei Filipescu - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte, dl. Emil Rusoiu - Serviciul CFP si Avizare contracte, dl. Ionut Masala - Director General Adjunct Economic, dl. Marius Pistea - Director Proiecte Autostrazi Fonduri Externe, dna. Daniela Vovec - Director Proiecte DN Fonduri Externe Nerambursabile, dna. Nicoleta Davidescu - Director Directia Investitii, dl. Baruta Radu Ilie - Director PFBS, dna Ecaterina Munteanu -Director Adjunct DISC, dl. Cristian Andrei - Director Adjunct DISC, dna Gherghina Ristea- sef birou BIST
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleOfertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim 3.800.000 EuroNote:
Ofertantul va prezenta: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 4 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractorul/rii va/vor prezenta Formularul A din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuireprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul trebuie sa prezinte:
1. Formularul nr. 5 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
2.Formularul nr. 6 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 1 : Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizatin ultimii 3 ani*) produse aferente domeniului tehnologiei informatiilor si /sau comunicatiilor si /sau Sistemelor Inteligente de Transport, in valoare de minim 2.500.000 Euro fara TVA.Ofertantul tb sa prezinte :
a) Proces/e verbal/e de livrare a produselor prin care sa se demonstreze furnizarea produselorb) Facturile emise prin care sa se confirme valoarea produselor furnizate necesare pentru indeplinirea cerintei nr.1.c) Certificari de buna executie. In acest
sens se va prezenta ca document justificativ Formularul nr. 8 ?Certificat privind experienta Furnizorului? din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al Beneficiarului pe fiecare pagina a acestuia.
Cap prof - Cer nr. 1exp cheie : Manag Proiect: Studii: a)dipl abs st univ de lunga dur in electronica/telecom/ telecomenzi/electronica in transp/ tehn informatiei/calc/ intret si expl dr/sist intelig de transp/ cibernet/ electrotehn/ mecatronica/ intelig artif/ automatica.
b)dipl abs st postuniv in manag dectr /proiect sau dipl/certif de abs de curs de pregat profes in manag de ctr/prc)cunost bune de lb rom si/sau englExp gen: min 5 ani exp in dom tehnologiei informatiilor.Exp specif: min 3 ani exp in manag dectr/pr in dom Sist Intelig de Transp si/sau comunicatiilor pe poz de Coor de Pr/Manag de Pr/Team Leader /Dir Pr/Manag Pr sau Adj Dir Pr/Adj Manag Pr sau Sef Pr.
Exp tb sa prez decl pr rasp exp, F 9, F 10 si 11, CV (F12) si doc just relev pt. indepl. crit/rec emise de Benef/Angajcare dem indepl specializ si exp prof prez in CV, copii acte ident, atestate si autoriz din CV
Cap prof - Cerinta nr. 2 Expert cheie: Ing proiectant -Studii: a) dipl de abs a stud univ de lunga durata in dom: infr de transp rutier/electronic/ telecomunic/ telecomenzi/electronic in transp/ tehn informatiei /calculatoare/ intret si exploat dr
b) cunostinte bune de lb rom si/sau engl*Exp gen: Minim 5 ani experienta in domeniul drumurilor (autostrazi/drumuri expres/ DN/DJ/ strazi in localitati urbane).Exp specif: Min 3 ani exp prof in proiectarea lucr de constr noua si/sau reabilit si/sau moderniz si/sau largire de DN si/sauautostrazi si/sau DE si/sauDJ si/sau strazi in locali urbin calit de Ing Proiectant
Exp tb sa prez declaratie pe propria rasp priv exp, Lista pers cheie (Form 9), Decl. dispon.(Form 10 si 11), CV (Form 12) si doc justif relevante pt. indepl. crit./recom emise de Beneficiar/Angajatorcare dem indepl specializ si exp prof prez in CV, copii acte ident, atestate si autorizatiile mentionate in CV
Cap prof - Cerinta nr. 3: Expert cheie: Specialist management infrastructura si servicii ITStudii: a. dipl de absolv a stud univ de lunga durata in dom Tehn informatiilor/ Comunicatii /calculatoarecibernetica/ electronica/electrotehnica/ mecatronica/ inteligenta artificala/ automatica/ tehnicb. cunostinte bune de lb rom si/sau engl*Exp profe gen: minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul tehnologiei
informatiilor.Exp prof specif: min 3 ani exp prof specif pe poz de Specialist manag infrastr si servicii IT sau echiv care sunt: consultant de securitate, analist de business, programator
Exp tb sa prez declaratie pe propria rasp priv exp, Lista pers cheie (Form 9), Decl. dispon.(Form 10 si 11), CV (Form 12) si doc justif relevante pt. indepl. crit./recom emise de Beneficiar/Angajatorcare dem indepl specializ si exp prof prez in CV, copii acte ident, atestate si autoriz mentionate in CV
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul tb sa prezinte : Formularul nr. 13 Standardele de Asigurare a Calitatii si Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: PF cu cel mai mic pret = 80 puncte; pt celelalte oferte, Punctajfinanciar = (valoarea celei mai bune PF/valoarea PF in cauza) x 80
2.
Perioada de garantie oferita
12%
Descriere: Algoritmul de calcul - a se vedea pct. IV de mai jos
3.
b) Durata de realizare a contractului
8%
Descriere: Algoritmul de calcul - a se vedea pct. IV de mai jos
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2012 10:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2012 13:00
Locul: CNADNR SA, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens, insotita de o copie a actului de identitate, observatorii UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a) Durata contractului este de 180 de zile incepand de la data atribuirii contractului, la care se adauga o perioada de minim24 luni de garantie si mentenantab) Eventualele clarificari la Documentatia de Atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnadnr.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR/IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643292, Email: h[email protected], Fax: +40 23186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer