Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania? cod SMIS 39144


Anunt de participare numarul 141945/13.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: Costel Birsan, Tel. +40 213055998, In atentia: Costel Birsan, Email: [email protected], Fax: +40 213055990, Adresa internet (URL): http: //proiecte.pmu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania? cod SMIS 39144
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 1, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului vizeaza implementarea SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania) pentru a sustine dezvoltarea strategica a activitatilor legate de managementul educatiei prin dezvoltarea unui instrument unitar dedicat care sa raspunda atat nevoilor administrative si procesului decizional la nivel MECTS (legate in special de luarea de decizii pe baza analizei indicatorilor de performanta, dar si de asigurarea transparentei proceselor investitionale, gestiunea problematicii resurselor umane, alcatuirea si exploatarea SIIIR), dar si nevoilor identificate la nivel local.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72200000-7-Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 17, 713, 654RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de 354.000 lei. Pt. IMM, Gar. de part. poate fi redusa la jumatate, in conditiile legii. Ptr. dem. incadrarii ca IMM, ofertantii vor completa Formularul 18. Mod. const. gar. part.: OP in contul AC cu nr. RO29TREZ7005005XXX000224 deschis la A. T. C. P. M. B., CIF 4691235 sau instrument de gar. emis in cond. legii de o soc. banc. sau de o soc. de asig., cu urm. caract: gar. trebuie sa fie irevocabila. Instrum. de garant. prezentat de catre ofertant trebuie sa prevada daca plata gar. se va executa conditionat, resp. dupa const. culpei pers. garantate, in conform. cu contractul garantat sau necond., respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa pers. garantate. Instrum. de garant. prez. va putea fi emis de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari. Gar. de part. prez. de catre ofertant trebuie sa fie in original. Dovada const. gar. de part. trebuie sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertei. Per. de valab. a gar. de part.: cel putin 90 de zile de la data limita de dep. a ofertelor, inclusiv. Cond. de retinere a gar. de part.: AC are dreptul de a retine gar. de part., ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand se afla in oricare din sit. urm.: isi retrage oferta in perioada de valab. a acesteia;oferta sa fiind stabilita castig. refuza sa semneze contractul / acordul cadru in per. de valab. a ofertei;oferta sa fiind stabilita castig., nu constituie gar. de buna exec. in perioada de valab.a of.si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semn. contr. In cazul in care ofertantul face contestatie la CNSC si in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, AC va retine contest. din gar. de part. suma de 9.331, 37 lei.Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. GBE se va const. in conf. cu art. 90 din H.G. nr 925 / 2006, in termen de max. 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a ctr. printr-un instr. de gar. emis in cond. legii de o soc. banc. sau de o soc. de asig., care dev. anexa la contract. Cuantum GBE este de: 5% din val. contr. fara TVA (la IMM, se reduce cu 50%). Dur. GBE a contr. este egala cu per. dintre mom. semnarii contr. si mom. semn. PV de rec. a prod. Gar. de buna exec. este const. printr-un instr. de garant. emis de o soc. banc. cfm. Form. 16, ori de o soc. de asig., instr. de garant. irevocabil, care va fi prez. in original, cu o dur. de valab. cel putin = cu durata contr. la care se adauga o per. de 45 de zile sau prin ret. succ. si plata in cont garant. spec., aflat la disp. AC. Se restit. in term. de 14 zile de la data indepl. de catre contractant a oblig. asumate prin contr. respectiv, daca achiz. nu a ridicat pana la acea data pret. asupra ei, conf.art.91 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ult.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse: PODCA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.
2. Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006.
3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.
5. Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formularul va fi depus si de catre subcontractantii declarati.
6. Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? detalii in formular.
7. Formularul nr. 5 - Declaratie privind incompatibilitatea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului conform art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 ? formularul va fi depus si de catre subcontractantii declarati. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt: Remus PRICOPIE - Ministru, Gigel PARASCHIV - Secretar de Stat, Gabriel LEAHU - Secretar General, Mihai PAUNICA - Director General DGBP, Rodica CIOCOIU - Sef serviciu financiar - contabil, Tiberiu VELTER - Director, Tatiana STUPARU - Director Economic, Andrea DOBRICAN - Jurist, Daniel BOJTE - Consilier DLI, Costel BIRSAN - Expert Achizitii.
Note:
(1) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
(2) Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
(3) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.
(4) Formularele solicitate trebuie completate si prezentate, in original, in conformitate cu modelele din Sectiunea? Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.(5) Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(6) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
(7) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va trebui sa prezinte documentelesolicitate la punctul III.2.1.a).
(8) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 3, ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006?- Formularul 4 - numai punctele aferente art 181 lit. a), c1) si d) precum si ?Declaratie privind incompatibilitatea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului conform art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006? ? Formularul 6. Certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele:
- obiectul de activitate al ofertantului;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca operatorul economicse afla in incapacitate de plata. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? certificata prin stampila si semnatura reprezentantului legal/imputernicit. Ofertantul desemnat castigator va trebui sa prezinte in original Certificatul constatator inainte de data semnarii contractului.Nota:
(1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 35.000.000 Lei.
Ofertantul va completa Formularul 6 - Fisa de informatii generale.
Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, insotite de anexele explicative, vizate si inregistrate de organele competente (copie) sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei de afaceri poate fi redusa la jumatate, in conditiile legii.
Nota: In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru determinarea echivalentei leu / euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR. Cursul mediu de referinta al B.N.R. pentru conversia Leu/Euro este: 2009:4, 2373 2010:4, 2099 2011:4, 2379 2012:4, 4560. Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, insotite de anexele explicative, vizate si inregistrate de organelle competente (copie) sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei de afaceri poate fi redusa la jumatate, in conditiile legii.-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Expert baze de date ? 1 persoana
Absolvent studii superioareCertificare profesionala ca administrator pentru baza de date ofertata
Experienta specifica:
Experienta in rol de expert de baze de date in minim 1 contract care a vizat implementarea de sisteme de baze de date ofertate.
9. Expert Analist Senior ? 1 persoana
Absolvent studii superioareCertificare in analiza si modelarea proceselor de business
Experienta specifica:
Experienta in rol de analist in minim 1 contract ceare a vizat servicii de adaptare si implementare de sisteme informatice de management administrativ si analiza multidimensionala.
10. Expert coordonator instruire ? 1 persoana
Absolvent studii superioareCertificat de formator
Experienta specifica:
Experienta in rol de expert coordonator instruire in minim 1 contract care a vizat servicii de instruire.
5. Expert cheie Coordonator IT ? 1 persoanaAbsolvent studii superioare Experienta specifica: Minim 3 ani in managementul si monitorizarea proiectelor
6. Expert Arhitect de solutie IT ? 1 persoanaAbsolvent studii superioareCertificare ca arhitect pe platforma tehnologica ofertataCertificare ca expert pentru baza de date ofertataExperienta specifica: Experienta in rol de arhitect de solutie in contracte care au vizat serviciile de adaptare si implementare de sisteme informatice de management administrativ si analiza multidimensionala, care a utililizat tehnologiile ofertate.
7. Expert securitate informationala ? 1 persoanaAbsolvent studii superioare Certificare ca expert in arhitectura securitatii sistemelor informaticeCertificare ca expert in managementul securitatii sistemelor informaticeExperienta specifica: Experienta in rol de expert de securitate informationala in minim 1 contract.
Formularul 11 ? Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor ? in original, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Formularul 11 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem.
Informatii privind subcontractantii: Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, b) Formularul 5 - Declaratie privind incompatibilitatea ofertantului/candidatului/ subcontractantului conform art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, c) Formularul 6 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.Ofertantul (liderul, in cazul asocierii) va completa si prezenta Formularul 11 ? Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor ? in original, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Contractele de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului si vor constitui anexe la contract.
11. Experti Dezvoltatori software ? 5 persoaneAbsolvent studii superioare Certificat profesional in tehnologia software ofertataExperienta specifica: Experienta ca dezvoltator software in contracte care au avut ca obiect realizarea/implementarea unei aplicatii software.
12. Expert Coordonator Testare ? 1 persoana
Absolvent studii superioareCertificare in domeniul testarii software
Experienta specifica:
Experienta in rol de coordonator testare in minim 1 contract care a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic.
Nota: (1) In cazul in care of. isi dem. cap. tehn. si prof. invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers., atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angaj. ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie resursele tehn. si prof. invocate.
(2) In cazul in care specialistii nu sunt vorbitori de lb. romana, of. va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare in lb. romana pe toata durata ctr. Op. ec. va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
(3) Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de op. ec. depune oferta comuna, capacitatea tehn. si prof. se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Experienta similara. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinte documente justificative prin care sa
demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, urmatoarele:
- furnizarea unui sistem informatic de management administrativ (care a avut ca scop managementul si suportul procesului de administrare) si analiza multidimensionala, cu minim 7.000 de utilizatori, inclusiv servicii de
adaptare si implementare;
- servicii de asistenta tehnica pentru un sistem informatic de management administrativ (care a avut ca scop managementul si suportul procesului de administrare) si analiza multidimensionala, cu minim 7.000 de utilizatori;
- servicii de instruire pentru minim 500 de utilizatori.
Pentru fiecare contract de experienta similara trebuie completat cate un exemplar din Formularul 8 din Sectiunea Formulare -original. Valoarea contractului se prezinta in euro sau echivalentul in lei. Pentru determinarea echivalentei leu / euro invederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR.
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 ? Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Completarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade, beneficiari / cantitati, dupa caz (Formularul 7 din Sectiunea Formulare) ? original.
2. Expert cheie director financiar ? 1 persoanaAbsolvent studii superioareExperienta specifica: Experien?a minim 3 ani in management financiar
3. Expert cheie monitorizare ? 1 persoanaAbsolvent studii superioareExperienta specifica: Experienta minim 3 ani in managementul proiectelor - monitorizare de proiecte
4. Expert cheie educational ? 1 persoanaExperienta specifica: Minim 3 ani in managementul sectorului educational, la nivel central sau local
Informatii privind personalul Ofertantul va completa si prezenta, in original semnat si stampilat: - Formularul 9 ? Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 10 pentru fiecare expert cheie solicitat;b) Formularul 10A ? daca ofertantul nu are angajata astfel de persoana - in original, semnat de expert;c) Copii "conform cu originalul" ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru cerin?a in cauza. Toate diplomele/certificarile vor fi prezentate in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari din care sa rezulte ca expertii prezentati indeplinesc cerintele de experienta specifica.
1. Expert cheie Manager de proiect ? 1 persoana
Absolvent studii superioare
Documente care sa ateste specializarea in management de proiect
Experienta specifica:
Experien?a minim 3 ani in managementul proiectelor.
Depunerea Certificatului privind managementul sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie conforma cu originalul. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele solicitate se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii, protectiei mediului si securitatea informatiei vor fi indeplinite cumulativ de membrii asocierii. In cazul in care certificarile vor fi indeplinite cumulativ, e necesar ca fiecare membru al asocierii sa fie certificat pe activitatile contractuale mentionate in acordul de asociere. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele / documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de traducator autorizat.
Prezentarea Certificatului ISO 9001 sau a unui certificat echivalent, care confirma ca operatorul economic are implementat un sistem de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-----------Cursul mediu de referinta al B.N.R. pentru conversia Leu/Euro este: 2009:4, 23732010:4, 20992011:4, 23792012:4, 4560-Completarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade, beneficiari / cantitati, dupa caz (Formularul 7 din Sectiunea Formulare) ? original.-------Depunerea Certificatului privind managementul sistemuluicalitatii ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita dedepunere a ofertelor, in copie conforma cu originalul. Pentrudemonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele solicitatese vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedescca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese caofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea. In cazul asocieriiunui grup de operatori economici, cerintele privind standardelede asigurare a calitatii, protectiei mediului si securitateainformatiei vor fi indeplinite cumulativ de membrii asocierii. Incazul in care certificarile vor fi indeplinite cumulativ, e necesar cafiecare membru al asocierii sa fie certificat pe activitatilecontractuale mentionate in acordul de asociere. Operatoriieconomici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele /documentele relevante insotite de traduceri in limba romana detraducator autorizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factor tehnic 1: Sistemul va trebui sa ofere o interfata publica extinsa
12%
Descriere: Sistemul propus ofera o interfata publica extinsa, care: Subcriteriu 1. Se va adresa publicului larg, interesat de starea sistemului national de educatie, va permite publicarea datelor relevante la orice nivel al sistemului educational (4 puncte); Subcriteriu 2. Va oferi posibilitatea de a prezenta datele si in functie de localizarea geografica, prin integrarea cu un sistem informatic geografic (4 puncte); Subcriteriu 3. Va prezenta datele prin intermediul unei navigari de tip detaliere (drill-down), de la statistici si informatii generale la nivel national, la statistici si informatii regionale, pana la statistici si informatii specifice la nivelul fiecarei unitati de invatamant (4 puncte). Punctajul se va acorda pentru dovedirea indeplinirii fiecarui subcriteriu prin descrieri narative, fluxuri de lucru si capturi de ecran. Se vor acorda 0 puncte pentru neindeplinirea subcriteriului.
3.
Factor tehnic 2: Functionalitati suplimentare privind gestionarea nomenclatoarelor
12%
Descriere: Modulul de gestiune a nomenclatoarelor sistemului permite: Subcriteriu 1. Identificarea unica a unui element de nomenclator prin intermediul unui cod unic (3 puncte); Subcriteriu 2. Gestionarea elementelor de nomenclator in limba romana, cu diacritice (3 puncte); Subcriteriu 3. Definirea de perioade de valabilitate pentru fiecare element de nomenclator (3 puncte); Subcriteriu 4. Arhivarea elementelor de nomenclator care nu mai sunt valabile, fara stergerea acestora. Elementele de nomenclator arhivate trebuie sa fie automat disponibile pentru vizualizare in cazul interogarii informatiilor arhivate (3 puncte). Punctajul se va acorda pentru dovedirea indeplinirii fiecarui subcriteriu prin descrieri narative, fluxuri de lucru si capturi de ecran. Se vor acorda 0 puncte pentru neindeplinirea subcriteriului.
4.
Factor tehnic 3: Functionalitati suplimentare privind accesareanomenclatoarelor
12%
Descriere: Modulul de gestiune a nomenclatoarelor sistemului va trebui sa expuna un serviciu de preluare nomenclatoare care sa permita altor aplicatii sa utilizeze nomenclatoarele oficiale prin protocoale precum Web-Services si REST/JSON. Serviciul trebuie sa permita atat preluarea securizata de nomenclatoare (pentru acele nomenclatoare care nu sunt publice) cat si preluarea neautentificata, pentru nomenclatoarele publice, de interes general. Punctajul se va acorda integral pentru dovedirea indeplinirii criteriului prin descrieri narative, fluxuri de lucru si capturi de ecran. Se vor acorda 0 puncte pentru neindeplinirea criteriului.
5.
Factor tehnic 4: Functionalitati suplimentare privind modul de lucru offline ? Gestiunea mai multor unitati de invatamant
12%
Descriere: In modul de lucru offline, sistemul permite gestiunea simultana a unui numar nelimitat de unitati de invatamant, fiecare utilizator avand acces strict la datele unitatii proprii. Punctajul se va acorda integral pentru dovedirea indeplinirii criteriului prin descrieri narative, fluxuri de lucru si capturi de ecran. Se vor acorda 0 puncte pentru neindeplinirea in totalitate a criteriului.
6.
Factor tehnic 5: Functionalitati suplimentare privind modul de lucru offline ? Lucrul in regim multiutilizator
12%
Descriere: In modul de lucru offline, sistemul permite lucrul in regim multiutilizator, prin care un numar nelimitat de utilizatori opereaza in acelasi timp in aplicatia locala conectandu-se la aceeasi aplicatie de la mai multe calculatoare din reteaua locala. Punctajul se va acorda integral pentru dovedirea indeplinirii criteriului prin prin descrieri narative, fluxuri de lucru si capturi de ecran. Se vor acorda 0 puncte pentru neindeplinirea in totalitate a criteriului.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2013 11:00
Locul: MECTS - UMPFE, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, camera 7 (Consiliu), 010176
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatorii UCVAP, membrii comisiei de evaluare si imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA PRIORITARA: 1. Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publiceDOMENIUL DE INTERVENTIE1.2. Cresterea responsabilizarii administratiei publice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi punctaj total clasate pe locul 1, oferta desemnata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut. In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 cu acelasi punctaj total si cu acelasi pret, se va solicita transmiterea de noi oferte de pret de catre operatorii economici respectivi, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala: Strada General Berthelot 28-30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056200, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2013 17:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer