Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila - SIIEASC


Anunt de participare numarul 145642/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul pentru Societatea Informationala
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN FRANTZ KALAPIS, Tel. +40 0213112070, Email: [email protected], Fax: +40 0213114103, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Ministerul pentru Societatea Informationala
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, Nr. 14, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Punct(e) de contact: Victor Druga, Tel. +40 213114102, Email: [email protected], Fax: +40 213114154
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila - SIIEASC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Nodul central va fi executat si livrat la sediul DEPABD din Bucuresti, restul echipamentelor TIC vor fi livrate la sediile celor 3188 de unitati administrativ teritoriale (UAT) din Romania.
Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de dezvoltare si implementare si servicii de scanare si stocare arhiva istorica pentru Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila, furnizare echipamente hardware inclusiv dotare datacenter, software de baza, birotica si echipamente pentru management pentru Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila, inclusiv prestare servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect, audit, informare si publicitate pentru implementarea proiectului - COD SMIS 48018 precum si remedierea oricarui defect in perioada de garantie a bunurilor si/sau echipamentelor furnizate pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila.
Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va livra urmatoarele produse:
1.Infrastructura hardware si software a SIIEASC.
2.Platforma de dezvoltare de aplicatii pentru emitere/eliberare si eliberarea efectiva a documentelor de stare civila pentru SIIEASC.
3.Dotare DataCenter pentru SIIEASC.
4.Dezv/config/inst sistemului integrat conform cerintelor specifice structurilor beneficiare.
5.Servicii de suport tehnic pt asigurarea versiunilor noi de software si rezolvarea problemelor de natura tehnica pt perioada de garantie.
6.Documentatii de instalare/configurare/adminstrare si utilizare SIIEASC.
7.Servicii de instruire a personalului structurilor beneficiare.8.Servicii de management de proiect.
9.Activitati de informare si publicitate.
10.Servicii de scanare, digitizare si organizare a arhivei documentelor de stare civila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51610000-1-Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
72223000-4-Servicii de analiza a cerintelor tehnologiei informatiilor (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Implementarea SIIEASC se va realiza prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila si presupune o serie de activitati ce se vor materializa prin livrabile si produse, functie de activitatile de mai jos care au stat ca baza la calculul valorii estimate: Nr. Activitatea Valoare totala (lei fara TVA)IMPLEMENTARE SIIEASC1 Software de baza SIIEASC1.1 Software portal intern / intranet , aplicatii, management fluxuri si procese de emitere / validare / notificare acte de stare civila si Software portal extern si control acces consultare date de stare civila (licente, 1 buc)
1.2 Software stocare, indexare si gestiune acontinutui digital (licente, 1 buc)
1.3 Software platforma servicii web, integrare aplicatii (licente, 1 buc)1.4 Software securitate si management utilizatori emitere / validare / notificare acte stare civila (licente, 1 buc)
1.5 Software analiza si raportare (business intelligence) (licente, 1 buc)
1.6 Software constituire depozite de date (SGBD) (licente, 1 buc)
1.7 Software platforma integrare, consolidare si replicare date (licente, 1 buc)
1.8 Software administrare, virtualizare, back-up si monitorizare (licente, 1 buc)
1.9 Software platformaasistenta tehnica (help desk) instruire utilizatori si server email (licente, 1 buc)
2 Hardware nivel central SIIEASC2.1 Sistem central servere aplicatie (o ferma servere cu minim 200 core-uri fizice / virtualizabile / partitionabile, 1 buc)
2.2 Sistem central servere baze de date (2 servere / sau minim 32 core ?uri)
2.3 Sistem stocare centralizata (stocare servere aplicatii , servere baze de date si arhiva documente) (3 buc.)
2.4 Rack, UPS si accesorii (5 buc.)
2.5 Dotare datacenter
2.5.1 Pardosela tehnologica din sala de calculatoare (1 sistem)
2.5.2 Sistemul electric de backup si distributie electrica pentru subsistemele de suport ale Centrului de date (UPS, generator etc) (1 sistem)
2.5.3 Sistemul mecanic incluzand sistemele de aer conditionat (1 sistem)
2.5.4 Sistemul de monitorizarea a mediului (1 sistem)
2.5.5 Sistemul de securitate fizica (1 sistem)
2.5.6 Sistemul de cablare structurata (1 sistem)
2.6 Firewall + IPS (2 buc.)
2.7 Switch-uri interconectare servere (2 buc.)
2.8 Echipamente retea de mare viteza (4 buc.)
2.9 Router (2 buc.)
2.10 Switch pt SAN (2 buc.)
3 Hardware nivel local
3.1 PC + monitor+UPS (3188 buc.)
3.2 Imprimanta (3188 buc.)
3.3 Servicii livrare si instalare (3188 buc.)
3.4 Echipament de comunicatii (3188 buc.)
3.5 Cerficate digitale calificate (6.376 buc.)
4 Servicii de devoltare si implementare proiect SIIEASC
4.1 Serviciile de dezvoltare sistem SIIEASC (servicii)
4.2 Training utilizatori(train the trainers) (servicii)
4.3 Training administratori sistem (servicii)
4.4 Serviciile de livrare, instalare si punere in functiune echipamente HW (servicii)
4.5 Serviciile de instalare si configurare software de baza (servicii)
5 Servicii de scanare si stocare arhiva istorica
5.1 Serviciile de scanare, digitizare si organizare a documentelor- 100 ani (servicii)
6 TOTAL Cheltuieli pentru servicii de consultanta, audit, informare si publicitate
6.1 Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect (servicii)
6.2 Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect (servicii)
6.2.1 Anunt/comunicat de presa inceput proiect (1 buc)
6.2.2 Anunt/comunicat de presa finalizare proiect ( 1 buc)
6.2.3 Conferinta lansare proiect (50 persoane) ( 1 buc)
6.2.4 Realizarea de etichete autocolante pt echipamentele achizitionate prin proiect (19.000 buc)
6.2.5 Realizarea de panouri de informare (2 buc)
6.2.6 Conferinta finalizare proiect (Eveniment final diseminare 100 participanti) ( 1 buc)
7 TOTAL Cheltuieli aferente managementului de proiect intern
7.1 Birotica
7.2 Cheltuieli cu echipamente TIC pt management (10 buc)
Valoarea estimata fara TVA: 122, 209, 460RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 2.444.189 lei sau echivalentul in alta valuta calculat la cursul leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei cu zece zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: -prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in conformitate cu Formularul nr. 1.-in cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: RO87TREZ7005005XXX000150, Cont deschis la Directia de Trezorerie a municipiului Bucuresti, Cod Fiscal 4220947.Garantia de participare va fi retinuta/restituitain conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G.R. nr. 925/2006. Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art. 278^1 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 este de 12.562, 09 lei.Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor si returnate nedeschise. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 10% din pretul contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1) si (2), art. 90 alin. (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care se va prezenta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE, Axa prioritara III, Domeniul Major de Interventie 2, ?Operatiunea 2 ? Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice?, Apel 4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Note: -toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor;
-se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
-in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
-in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos;
-in cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (ofertant, ofertant asociat, subcontractant), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 2.
Cerinta nr. 1: Declaratie neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G.nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(ofertant, ofertant asociat, tert sustinator).
Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularul nr. 3.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator).
Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularulnr. 4.
Nota: in cazul tertului sustinator Formularul nr. 4 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.
Cerin?a nr. 3: Certificat de atestare fiscala sau echivalent (ofertant, ofertant asociat).
Ofertantul trebuie sa depuna Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 4: Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent (ofertant, ofertant asociat).
Ofertantul trebuie sa depuna Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile.
Cerinta nr. 5: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (ofertant, ofertant asociat).
Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularulnr. 5.
Cerinta nr. 6: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G.nr. 34/2006 (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator).
Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularulnr. 6.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul M.S.I.: Bebe Viorel Ionica ? secretar de stat, Sorin Vicol ? secretar de stat, Adrian Franz Kalapis ? secretar general, Mihaela Danet ? director general, Carmen Elian ? director general adjunct, Mirela Tudose ? sef serviciu, Marielissa Diana Voicu ? director de proiect, Victor Druga ? manager de proiect, Viorel Nicolae Gaftea ? manager operational.
Cerinta nr. 7 - Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, conforma cu Formularul nr. 7 prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni:
a) ca, in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, sa prezinte dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania;
b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare. Note: -toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
-in cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
-a nu se folosi prescurtari;
-documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
-in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
-ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 1 - Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind cifra globala de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati.
Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012).
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri, astfel: Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani financiaritrebuie sa fie de cel putin 240.000.000 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Din aceste formulare trebuie sa rezulte in mod cumulativ suma de cel putin 240.000.000lei fara T.V.A.
In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. (conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), cifra medie de afaceri se considera indeplinita daca reprezinta 50% din cuantumul precizat.
Cerinta nr. 2Bilanturile contabile aferente anilor2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea , ,conformcu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal imputernicit sa semneze oferta.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Cerinta nr. 3
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (in cazul asocierii toti asociatii inclusiv liderul) trebuie sa completeze Formularul 8.Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor fi exprimate in lei, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).Bilanturile contabile aferente anilor2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea , ,conformcu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal imputernicit sa semneze oferta.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 9
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 (experienta similara):
Lista principalelor prestari de servicii similare celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.(ofertant, ofertant asociat)
1.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita pentru depunerea ofertelor urmatoarele:
-Servicii de implementare (analiza, instalare, configurare conform fluxurilor interne de business, testare si instruire utilizatori) a unui sistem informatic cu arhitectura centralizata cu acces web-based, cu minim 3.000 utilizatori
-Livrare si instalare infrastructura hardware intr-un proiect cu intindere nationala/regionala
-Implementare portal web, sistem de gestiune a bazelor de date, solutie de analiza si raportare, software de securitate, backup date, sisteme si aplicatii, monitorizare date, asistenta on-site implementate intr-un singur sistem
-Servicii de management de proiect
-Servicii de informare si publicitate pentru un proiect-Servicii de scanare si digitizare de documente distribuite geografic in mai multe locatii
Demonstrarea experientei se va realiza prin prezentarea a min. 1 si maxim 5 contracte sau alte documente suport din care sa rezulte indeplinirea acestor cerinte.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Documentele prezentate in referire la aceste contracte vor confirma in mod cumulativ, prin orice combinatie a obiectelor contractelor, indeplinirea cerintelor de mai sus.2.Pentru candidatii de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in romana
Cerinta nr. 2
Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului, Echipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti:
Nota:
a.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
b.In cazul in care specialistii prezentati nu vorbesc romana, ofertantul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana pe toata durata contractului. Ofertantul vaprezenta un nr. suficient de traducatori pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens va prezenta CV-urile traducatorilor, autorizarile, atestatele si diplomele acestora.
c.In cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai ofertantului, fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original Declaratia de disponibilitate.d.In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
e.Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii abilitate conform legislatiei in vigoare;
f.Pentru fiecare expert se vor prezenta:
-Curriculum vitae (CV) format EUROPASS, din care sa reiasa pregatirea profesionala si experienta similara
-Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
-g.Operatorului economic clasat pe primul loc i se vor solicita copii ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/proiectele/contractele solicitate
1. Expert cheie ? Manager de proiect:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Cunostinte in domeniul managementului de proiecte dovedite prin certificate/diplome;
-Cunostinte avansate in metodologia managementului serviciilor in IT, dovedite printr-un certificat /diploma;
-Experienta in calitate de manager de proiect in realizarea a minim 1 proiect.
-Experienta intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului (Prin proiect / contract cu obiect similar se intelege implementarea unui sistem informatic web-based ce a inclus: servicii de analiza, implementare, configurare conform fluxurilor interne de business, testare si instruire utilizatori a unui sistem informatic cu arhitectura centralizata, livrare de solutie hardware si servicii de asistenta on-site).
2. Expert cheie ? Manager operational:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Cunostinte in domeniul managementului de proiecte dovedite prin certificate/ diplome emise de o autoritate recunoscuta la nivel national/international;
-Experienta in calitate de manager de proiect in realizarea a minim 1 proiect.
3. Expert cheie ? Arhitect de sistem:
-Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Cunostinte in arhitectura sistemelorinformatice dovedite prin diplome /certificate;
-Experienta in realizarea a minim 1 proiect similar in calitate de arhitect de sistem (Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus in componen?a: BI, Portal Web, componenta de securitate (managementul si accesul utilizatorilor), infrastructura hardware, sistem de gestiune a bazelor de date, cumulativ, si a urmat cel pu?in fazele de analiza a cerin?elor, proiectare, dezvoltare, testare, si servicii de asistenta on-site).
4. Expert cheie ? Expert securitate informatica:
-Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Certificat de expert in managementul securitatii informatiei;
-Experienta in calitate de expert securitate informatica in realizarea a minim 1 proiectsimilar (Prin proiect similar se intelege implementarea unui sistem ce a inclus: servicii de analiza, implementare si testare de tip Portal Web; implementare componenta de securitate (management si acces utilizatori), integrare cu infrastructura de chei publice si servicii de asistenta on-site pentru utilizatori.
5. Expert cheie ? Expert analist de business:
-Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Detinerea de cunostinte privind analiza de business in contextul sistemelor informatice;
-Participarea in calitate de analist sistem la cel putin 1 proiect similar (Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus in componenta: Portal Web, fluxuri de lucru, solutie BI, sistem de gestiune a bazelor de date si a urmat cel pu?in fazele de analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare si testare date).
6. Expert cheie ? Team leader software:
-Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta;
-Detinerea de cunostinte privind administrarea si configurarea serverelor de aplicatii, dovedite printr-un certificat /diploma in domeniu;
-Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea platformelor web de tip enterprise, dovedite printr-un certificat /diploma in domeniu;
-Cunostinte avansate in metodologia managementului serviciilor in IT, dovedite printr-un certificat /diploma in domeniu;
-Experienta in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic integrat cu componenta de tip portal in care platforma serverelor de aplicatie sa fi fost aceeasi cu cea ofertata.
7. Expert cheie ? Expert management fluxuri si procese:
-Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta;
-Detinerea de competente avansate privind instalarea si implementarea solutiilor de gestiune electronica a fluxurilor de informatii (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Participarea in cadrul unui proiect similar (Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus si o solutie de gestiune electronica a fluxurilor.)
8. Expert cheie ? Expert implementare aplicatie BI:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea modelelor de date/metadate pentru analiza tip business intelligence (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu BI);
-Detinerea de competente avansate privind proiectarea si implementarea solutiilor de raportare tip business intelligence (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Experienta in calitate de consultant in implementarea BI, in cadrul a minim 1 proiectsimilar.(Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus si componenta de tip BI).
9. Expert cheie ? Expert sistem de gestiune a bazelor de date:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Certificare profesionala care sa demonstreze specializarea in domeniul administrarii si configurarii sistemului de gestiune a bazelor de date, conform cu solutia tehnica ofertata;
-Experienta in calitate de expert sistem de gestiune a bazelor de date, in cadrul a minim 1 proiectsimilar (Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus si componenta de sistem de gestiune a bazelor de date).
10. Expert cheie ? Expert backup date, sisteme si aplicatii:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Certificare profesionala care sa demonstreze specializarea in solutia de backup date, conform solutiei tehnice ofertate;
-Experienta in calitate deexpert implementare solutie de backup in cel putin un proiect similar (Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a incluscomponenta de backup).
11. Expert cheie ? Expert monitorizare date, sisteme si aplicatii:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Experienta in calitate de expert administrare si implementare solutie de monitorizare date in cel putin un proiect similar (un proiect de implementare a unor solutii software cu componenta de monitorizare);
-Certificare profesionala care sa demonstreze specializarea in domeniul monitorizare date si sisteme de aplicatii.
12. Expert cheie ? Expert solutia de asistenta tehnica:
-Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Competente privind managementul serviciilor IT, dovedita prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;
-Experienta privind administrare si implementare solutie de asigurarea asistentei tehnice in cel putin un proiect similar in care s-au prestat servicii de tip Help Desk.
13 Expert cheie ? Expert hardware ? 4 persoane: 13.1 Expert cheie ? Expert securitate comunicatii de date: (1 persoana)
-Diploma de absolvire a studiilor universitare;
-Certificat de expert in domeniul securitatii retelelor de comunicatii IT, pe tehnologia ofertata;
-Certificat de expert pentru instalari si configurari de solutii de infrastructura si identificare a utilizatorilor printr-un singur punct de acces.
13.2 Expert cheie ? Experti echipamente hardware: (3 persoane)
-Absolventi de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Cel putin cate o persoana certificata pe urmatoarele tipuri de produse, conforme cu solutia tehnica ofertata:
otehnologii de stocare
otehnologii de tip server
otehnologii de virtualizare;
-Experienta in calitate de expert implementare infrastructura echipamente hardware, in cadrul a minim 1 proiectsimilar.(Prin proiect similar se intelege un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus implementare si configurare redundanta a infrastructurii HW, constand in echipamente tip server, echipamente de stocare tip SAN, echipamente aferente solutiei de stocare -switch-uri SAN, solutie de virtualizare).
14. Expert cheie ? Expert instruire utilizatori:
-Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Certificare de Formator;
-Participarea in calitate de expert de instruire la cel putin 1 proiect similar (Prin proiect similar se intelege implementarea unui sistem ce a inclus: servicii de analiza, implementare si testare a unui sistem integrat care a inclus in componen?a; fluxuri de lucru, solu?ie de BI si Portal Web, integrare cu infrastructura de securitate si servicii de asistenta on-site).
15. Expert cheie ? Expert in fonduri nerambursabile:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Absolvent al unui curs autorizat si acreditat de specializare in domeniul finantarilor din Fonduri structurale si de coeziune europene;
-Experienta in calitate de expert in fonduri nerambursabile sau expert financiar pe fonduri nerambursabile in cadrul a cel putin unui proiect.
16. Expert cheie ? Expert informare si publicitate:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Absolvent al unui curs autorizat si acreditat de specializare in domeniul finantarilor din Fonduri structurale si de coeziune europene;
-Experienta in calitate de expert informare si publicitate in cadrul cel putin unui proiect.
17. Expert cheie ? Experti pentru asigurarea sistemului testarii sistemului informatic la cerintele proiectului:
-Diploma de absolvire a studiilor superioare;
-Cunostinte privind testarea sistemelor informatice, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniul analizei de test de nivel avansat;
-articiparea in calitate de specialist testare in cadrul a cel putin unui proiect similar, respectiv un proiect in care s-au realizat activitati de dezvoltare, instalare, configurare si integrare a unui sistem informatic centralizat.
18. Expert cheie ? Expert procese de stare civila:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Experienta de minim 3 ani in domeniul evidentei persoanelor si al starii civile.
19. Expert cheie ? Coordonator tehnic echipa scanare/indexare:
-Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-Detinerea de cunostinte privind utilizarea/configurarea/mentenanta solutiei de management documente si indexare ofertata (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari);
-Detinerea de cunostinte de baza privind o metodologie de management a serviciilor de tehnologie a informatiei (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Participarea in cadrul a cel putin unui proiect similar, respectiv un proiect in care s-au realizat activitati de scanare/arhivare digitala.
20. Expert cheie ? Expert in asigurarea calitatii:
-Absolvent de studii superioarefinalizate cu diploma de licenta;
-Certificat de absolvire a unui curs de managementul calitatii;
-Certificat de auditor in domeniul calita?ii;
-Participarea in calitate de responsabil calitate la cel putin 1 proiect similar (un proiect/contract de implementare a unui sistem integrat care a inclus Portal Web, solu?ie BI, fluxuri de lucru, infrastructura hard, sistem de gestiune a bazelor de date, integrare cu infrastructura de securitate si a urmat cel pu?in fazele de analiza a cerin?elor, proiectare, dezvoltare, testare si servicii de asistenta on-site).
Cerinta nr. 3
Informatii privind asocierea. Se vor prezenta: -Lista cuprinzand asociatii, conform Formularuluinr. 13.
-Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr. 14.
-Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii ontractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantiiIn cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr. 15.
Cerinta nr. 5In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii, sau echivalent.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu, sau echivalent.
Cerinta nr. 3
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001, un sistem de management alsecuritatii informatiei, sau echivalent.
Cerinta nr. 4
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 20000-1, un sistem de management al Serviciilor IT, sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa Formularul nr. 102. Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor fi exprimate in lei, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www. ecb.eu)Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru anul prestarii serviciului.ANUL CURS leu / Euro2012 4.45932011 4.23912010 4.2122Se va prezenta Formularul nr. 11 - Lista expertilor cheie.Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).Nota: Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul nr. 12Curriculum vitae (CV) format EUROPASS se va completa in conformitate cu modelul atasatCopii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor si experientei solicitate simentionate in Curriculum vitae (CV).- Formularulnr. 13.- Formularul nr. 14.- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Formularul nr. 15.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 16Original sau copie conform cu originalulOriginal sau copie conform cu originalulOriginal sau copie conform cu originalulOriginal sau copie conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 11:00
Locul: Sediul MSI, bd. Libertatii, nr.14, sect.5, Bucuresti- sala 1, etaj 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati la comisia de evaluare, numiti prin decizia ordonatorului de credite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila?- SIIEASC este finantat, in baza OMSI nr. 323/23.05.2013, prin POSCCE, Axa prioritara III, Domeniul Major de Interventie 2, ?Operatiunea 2 ? Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice?, Apel 4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant in Formularul nr. 11 pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazuti in documentatia de atribuire.Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de asigurarea finantarii de catre Ministerul Finantelor Publice (MFP), respectiv aprobarea creditelor de angajament/creditelor bugetare solicitate in bugetul Autoritatii Contractante (AC), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, AC precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate de catre MFP.In cazul in care, indiferent de motive, MFP nu va asigura finantarea, AC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC si/sau MFP nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC si/sau MFP au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.Pentru operatorul economic declarat castigator al procedurii de atribuire se solicita inregistrarea acestuia in Registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, im conformitate cu prevederile Legii nr.677/2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Termenul legal de inregistrare in Registrul sus mentionat este de pana la 30 de zile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul pentru Societatea Informationala
Adresa postala: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Tel. +40 213114119, Email: [email protected], Fax: +40 213114119
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer