Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Software fotogrammetric


Anunt de participare numarul 67588/30.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL NATIONAL DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE
Adresa postala: B-dul Expozitiei nr.1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Antigona Cioveie, Tel.0212241621, Email: [email protected], Fax: 0212241996, Adresa internet (URL): www.cngcft.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Software fotogrammetric
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: C.N.G.C.F.T.-B-dul Expozitiei nr.1 A, sector 1, BUCURESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Software fotogrammetric de prelucrare a imaginilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48328000-3 - Pachete software de prelucrare a imaginilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate = 4 buc
Valoarea estimata fara TVA: 552, 941.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare = 5000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii, plata cu ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44, alin. (2) din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a candidatului / ofertantuluio Declaratie privind eligibilitatea - cerinta obligatorie, declaratie pe propria raspundere completare Formular 3, Capitolul IVo Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 completare Formular 4, Capitolul IV, plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la data de 31.06.2008Nota: operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit, numai atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu mai tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire.Persoane juridice/fizice romane : Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului ca persoana fizica sau juridica (copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila) ;Pentru persoane juridice/fizice straine : Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional( traducere legalizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular5 din Capitolul IV-Informatii generale (denumire, cod fiscal, adresa, certificat de inmatriculare, obiectul de activitate)Nota: Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2005, 2006, 2007)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri-minim 200000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista cu principalele livrari similare- Minim 2 recomandari din partea unor beneficiari distincti- Certificat ISO 9001-9002- Certificat calitate ISO 900x- Autorizare tip MANUFACTURER AUTHORIZATION FORM din partea producatorilor (sau a distribuitorului/reprezentantului autorizat oficial al acestora in Romania)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2008 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2008 13:00
Locul: Sediul C.N.G.C.F.T., B-dul Expozitiei nr.1A, sector 1, Bucuresti, etaj 1, camera 1 (sala de consiliu)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici, care sa posede imputernicire scrisa si copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare si se poate accesa la adresa www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.0213195180 , ,Email: [email protected], Fax: 0213321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNGCFT-Consilier juridic
Adresa postala: B-dul Expozitiei nr.1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Tel.0212241621, Email: [email protected], Fax: 0212241996, Adresa internet (URL): www.cngcft.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2008 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer