Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Spectrometru DC-Arc


Anunt de participare (utilitati) numarul 145446/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Anda Pistol, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213185258, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Spectrometru DC-Arc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spectrometru DC-Arc livrat impreuna cu echipamantele auxiliare necesare instalarii, punerii in functiune si exploatarii ulterioare precum si materialele necesare punerii in functiune, dezvoltarii de metoda si instruirii personalului: calculator si imprimanta (cu configuratia minima din caietul de sarcini), instalatie de conditionare termica laborator, instalatie de exhaust, UPS, echipamante pentru pregatirea probelor; sistem de racire apa; consumabile pentru1300 analize; pachet soft pentru achizitia si prelucrarea datelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33114000-2 - Aparate de spectroscopie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Spectrometru DC-Arc - 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 892, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 9.000 lei;Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere oferte; Mod constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (pentru cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 1) - depus in original, laregistratura Companiei Nationale a Uraniului S.A., Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 68 pana la termenul limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare, in zilele lucratoare luni-joi, orele 08.00รท 16:30 si vineri orele 08.00-14.00, fiind totodata transmisa si in SEAP sub forma de document scanat, alaturi de celelate documente aferente criteriilor de calificare si propunerii tehnice, conform art. 18 din HG 1660/2006b)ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA(CUI 10254529, J40/1271/1998) cod IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la BRD GSG Agentia Vitan ? depus in copie cu mentiunea "conform cu originalul" prin intermediul SEAP, sub forma de document scanat, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare si cu documentele componente ale propunerii tehnice, pana la data si ora limita de depunere afertelor prevazute in anuntul de participare, conform art. 18 din HG 1660/2006.Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. In situatia in care ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma de 4.672 lei conform prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006.In cazul depunerii garantiei in alta valuta, se va lua in considerare cursul de schimb publicat de BNR pentru ziua de vineri anterioara datei limita de depunere a ofertelor Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, va fi constitutita de catre furnizor in conformitate cu art. 90 al. (1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri din surse proprii destinate investitiilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitate ? in original
2.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original
3. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Ofertantul va completa Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt: Ioan Moraru; Alexandru Tiberiu Decany, Aurelian Voicu; Stefi Clarisa Musat; Daniela Motataianu, Alina Gabriela Gajer; Gheorghe Socu; Ada Cecilia Ionescu, Adriana Vintilescu; Catalina Ferchiu, Bianca Patrascu; Anda Roxana Pistol; Eugen Adrian Cretu, Laurentiu Cristian Georgescu; Dragos Ionut Puia, Cosmin Craciun, Cosmin Toderas; Tudor Lavric; Florin Mardare; Ferenc Darvas; Adriana Francu; Ileana Otel
4. "Certificatul de participare cu oferta independenta" conform Ordinului 314/2010 - Ofertantul va completa Formularul C 3 din Sectiunea Formulare ? in original5. Alte documente care insotesc oferta:
5.1.Date de identificare si contact despre ofertant - Formularul C5 din Sectiunea Formulare ? in original 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana , va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 ? in original, copie leganizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul"
Datele cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? in original, copie leganizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul"
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, documentele din cadrul acestui punct in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii despre personalul specializat pe care il va utiliza furnizorul pentru instalarea, punerea in functiune, dezvoltarea de metoda a impuritatilor oxizilor de uraniu si instruirea personalului beneficiarului, astfel: -Declaratie pe propria raspundere privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in vederea asigurarii instalarii si punerii in functiune a spectrometrului, dezvoltarea metodei de cuantificare a impuritatilor oxizilor de uraniusi instruirea personalului desemnat de beneficiar pentru intretinerea si exploatarea spectrometrului
- Curriculum vitae al respectivei/respectivelor persoane sau alte documente care confirma/probeaza calificarea si experienta personalului in acest domeniu
Modalitatea de indeplinire
-Declaratie pe propria raspundere privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in vederea asigurarii instalarii si punerii in functiune a spectrometrului, dezvoltarea metodei de cuantificare a impuritatilor oxizilor de uraniusi instruirea personalului desemnat de beneficiar pentru intretinerea si exploatarea spectrometrului
- Curriculum vitae al respectivei/respectivelor persoane sau alte documente care confirma/probeaza calificarea si experienta personalului in acest domeniu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loccontin, in cadrul propunerii financiare criptate in SEAP, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 36 al. (1) ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cu respectarea prevederilor art. 256 al. (2) din OUG 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68 sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer