Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Spectrometru de masa tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme (bacterii, fungi)


Anunt de participare numarul 131379/03.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - ICSI RM. VALCEA
Adresa postala: Str. Uzinei, nr. 4, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: Floarea Pop, Tel. 0250/732744, int. 110, Email: [email protected], Fax: 0250/732746, Adresa internet (URL): www.icsi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National de Cercetare-Dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: Institut National de Cercetare-Dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Spectrometru de masa tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme (bacterii, fungi)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INC-DTCI-ICSI RM. VALCEA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spectrometru de masa tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme (bacterii, fungi)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433100-0 - Spectrometre de masa (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Spectrometru de masa tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme (bacterii, fungi) = 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 806, 452RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 27.12.2011 pana la 28.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Garantie de participare: 14.000, 00 lei /echivalentul in euro pentru persoanele juridice straine.b) Garantie de buna executie acontractului: 7% din pretul fara TVA al contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta 34/2006-se va prezenta declaratia privind eligibilitatea - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69(1) din OUG nr. 34/2006, evitarea conflictului de interese conform Ordinului nr.509/2011 Declaratie privind neincadrarea in prevederire art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006-declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; confirmarea privind plata contributiilor, impozitelor si taxelor la bugetul consolidat al statului si bugetul local - formular tip emis de organismele competente, care sa certifice lipsa restantelor sau a datoriilor la data emiterii ? original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul; Ofertantul trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care depune oferta. Persoane juridice romane-certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata). Certificatul trebuie sa fie emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor. Persoane juridice straine- se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare.Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Criteriu de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: -bilantul contabil aferent ultimului an incheiat (31.12.2010)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra afaceri a ultimului an trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: - experienta similara : experienta in furnizarea de instrumentatie de laborator, in special din gama spectrometrelor de masa, si oferirea de servicii de consultanta si service; Cerinte obligatorii ? se vor prezenta urmatoarele: declaratie cu principalele produse livrate in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
10%
10
Descriere:
3.
Perioada de garantie
20%
20
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.12.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4/021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4/021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INC-DTCI -ICSI RM. VALCEA - BIROU TEHNIC
Adresa postala: Str. Uzinei, nr. 4, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +4/0250 / 732744, Email: [email protected], Fax: +4/0250 / 732746, Adresa internet (URL): www.icsi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2011 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer