Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU si dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si AMPOSDRU


Anunt de participare numarul 144758/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Adresa postala: Bd. Carol I nr.34-36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020922, Romania, Punct(e) de contact: DG AMPOSDRU, Tel. +40 213150207, In atentia: Cristian ABABEI, Email: [email protected], Fax: +40 213150206, Adresa internet (URL): www.fseromania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU si dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si AMPOSDRU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul ?Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU si dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si AMPOSDRU? are ca obiectiv general dezvoltarea mecanismelor, procedurilor si instrumentelor necesare pentru inva?are ?i colaborare mutuala intre organismele intermediare si autoritatea de management responsabile pentru implementarea axelor prioritare ale POSDRU, de coordonare ?i consolidare a capacita?ii acestora pentru gestionarea operatiunilor cofinantate din Fondul Social European. Rezultatele de atins in cadrul contractului sunt detaliate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71700000-5-Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)
79412000-5-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita oferta pentru servicii necesare implementari proiectului ?Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU si dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si AMPOSDRU?
Valoarea estimata fara TVA: 40, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de: 450.000, 00 LEI (pentru alta moneda ? cursul BNR pt. data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor (egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Garantia de participare se constituie in conf. cu art.86 alin.(1)din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (model orientativ ? Formular 17) prezentat in original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in contul cod IBAN RO90TREZ70054010603XXXXX (TREZROBU)deschis la Trezoreria Operativa Mun. Bucuresti.In cazul ofertei prezentate de un grup de operatori economici asociati, instrumentul de garantare va fi emis in numele s¸i pentru unul din operatorii economici (liderul grupului, asociati). Se accepta? un singur instrument de garantare care sa? acopere integral suma mentionata? mai sus. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 3% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract, respectiv printr-o Scrisoare de garantie financiara de buna executie prezentata pana la data semnarii contractului (model orientativ ? Formular 18).Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.Prezentata in original si in traducere autorizata, in limba romana (daca este emisa in ata limba decat romana).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 finantat din Fondul Social European
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informa?ii ?i formalita?i necesare pentru evaluarea respectarii cerin?elorCerinta nr.1:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 ? Formularul nr.3.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.3.
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr.3.
Cerinta nr.2:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 ? Formularul nr.4.Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate:
- certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Precizari:
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.4, precum si certificatele de atestare fiscala solicitate.
- In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), lit. c)1 si lit.d) din OUG nr.34/2006 ? Formularul nr.4.
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau, dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr.3:
Certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010 ? Formularul nr.5.
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.5.
Cerinta nr.4:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG nr.34/2006 ? Formularul nr.6.Persoanele cu putere de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt: Cristian Ababei ? Director general
Daniela Manuc ? Director general adjunct
Daniela Badea ? Director Directia selectie si contractare
Ovidiu Mihaescu - Director Directia Monitorizare si Raportare
Daniel Chitoi ? Director adjunct Directia selectie si contractare
Ion Daniel Popa ? Coordonator Compartiment selectie operatiuni
Ana Zamfir - Ofiter selectie operatiuni
Veronica Taran-Baciu - Ofiter ex-antePrecizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.6.
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr.6.
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr.6.
NOTA: Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana. Persoane juridice/fizice romane
Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
Documentele solicitate se pot depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana (in cazul in care sunt emise in alta limba decat romana).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus din care sa rezulte ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel putin 40.000.000 lei, echivalentul in moneda nationala a ofertantului.
Cifra de afaceri se prezinta in moneda nationala a operatorului economic si echivalentul in euro.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare pe anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul nr. 7 si bilanturile contabile, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr.346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va depune Formularul nr.7 ? Informatii generale.- In vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul mediu anual al Bancii Centrale Europene (www.ecb.int) pentru fiecare dintre cei trei ani pentru care s-a cerut cifra de afaceri, respectiv: ANUL CURS RON/EURO: 2010 - 4, 2122; 2011 ? 4, 2391; 2012 ? 4, 4593
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 ? Experienta similara
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta in prestarea de servicii similare ce fac obiectul contractului, prin prezentarea a maxim 5 contracte a caror valoare cumulata este de minim 20.000.000 lei, fara TVA. Contractele prezentate, indiferent de sursa finantarii acestora, trebuie sa fi avut ca obiect prestarea de:
? Servicii de dezvoltare a capacitatii institutionale pentru organizatii care gestioneaza fonduri europene;
si
? Servicii de consultanta in management si/sau consultanta in domeniul achizitiilor si/sau consultanta in gestiune financiara pentru institutii care gestioneaza fonduri europene;
si
? Servicii de realizare analize socio-economice la nivel regional si/sau national;
si
? Servicii de organizare evenimente cu participare internationala;
si
? Servicii de consultanta pentru dezvoltarea si/sau mentinerea functionarii unei retele europene intre entitati publice si private.Serviciile trebuie sa fi fost prestate in ultimii 5 ani calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Serviciile similare prezentate trebuie sa acopere toate domeniile mentionate in cerinta.
Prin serviciu similar se intelege acel contract al carui obiect si complexitate este de aceeasi natura cu caracteristicile serviciilor contractului pentru care se organizeaza prezenta procedura de achizitie publica.Se vor atasa documente suport care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat in procent de 100% se vor atasa documente suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta si faptul ca serviciile prestate de ofertant au fost in domeniul solicitat); calitatea serviciilor prestate.Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de reprezentantul legal. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Cerinta nr.2Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Lista expertilor cheie propusi pentru implementarea contractului.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa dispuna de personalul de specialitate, enumerat in cadrul cerintelor urmatoare, considerat de Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesar indeplinirii in bune conditii a contractului (expertii-cheie, care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului).
CV-urile trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa rezulte cel putin indeplinirea calificarilor si experientei profesionale solicitate fiecarui expert. Astfel, CV-urile si documentele suport trebuie sa contina in mod obligatoriu titlul si obiectul proiectului la care expertul a participat, descrierea sarcinilor indeplinite de expertul respectiv si pozitia acestuia in cadrul proiectului.
Cerinta nr.3 Liderul de echipa (1 expert)
Calificare si abilitati:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;
Experienta profesionala:
- minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experien?a in domeniul managementului de proiect, demonstrand ca a participat la implementarea a cel pu?in 1 contract de prestari servicii in calitate de expert cu rol de coordonator/manager de proiect/lider de proiect/lider de echipa.
Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr.4 Adjunct lider de echipa (1 expert)Calificare si abilitati: - studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;Experienta profesionala: - minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experien?a in domeniul managementului de proiect, demonstrand ca a participat la implementarea a cel pu?in 1 contract de prestari servicii in calitate de expert cu rol de coordonator/manager de proiect/lider de proiect/lider de echipa.Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr.5 Expert FSE (2 experti)Calificare si abilitati: - studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;Experienta profesionala: - minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experienta similara dovedita prin participarea la implementarea a cel pu?in 1 contract de prestari servicii similar, implicarea sa in calitate de expert fiind in domeniul dezvoltarii/ imbunata?irii/ actualizarii procedurilor opera?ionale pentru gestionarea Fondului Social European (indiferent de sursa de finantare a contractului).Experienta specifica in domeniul Fondului Social European este necesara deoarece managementul si implementarea POSDRU, precum si administrarea operatiunilor cofinantate din Fondul Social European prin POSDRU trebuie sa respecte conditiile specifice prevazute de Regulamentul CE nr.1081/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr.6 Expert ajutor de stat (1 expert)Calificare si abilitati: - studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;Experienta profesionala: - minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experienta similara dovedita prin participarea la implementarea a cel pu?in 1 contract de prestari servicii similar, implicarea sa in calitate de expert fiind in domeniul dezvoltarii si monitorizarii schemelor de ajutor de stat/ajutor de minimis (indiferent de sursa de finantare a contractului).Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr.7 Expert in domeniul juridic (2 experti)
Calificare si abilitati:
- studii superioare in stiinte juridice absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;
Experienta profesionala:
- minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experienta profesionala similara dovedita prin participarea la cel putin 1 contract de prestari servicii, prin implicarea sa in calitate de expert asigurand suport juridic unei organizatii (indiferent de sursa de finantare a contractului).
Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr.8 Expert comunicare institutionala (2 experti)
Calificare si abilitati:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- limba engleza scris si vorbit, se va verifica pe baza informatiilor din CV;
Experienta profesionala:
- minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor superioare cu diploma de licenta;
- experienta profesionala similara dovedita prin participarea la implementarea a cel pu?in 1 contract de prestari servicii similar, implicarea sa in calitate de expert fiind in domeniul dezvoltarii/implementarii/monitorizarii de campanie/program/plan de comunicare institutionala.Se va prezenta CV-ul expertului si declaratia de disponibilitate.
Informatii privind subcontractantiiIn cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractorilor, precum si partea lor de implicare in contract.
In cazul unei asocieri, Formularul nr.10 va fi depus de liderul asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va depune Formularul nr.8 ? Declaratie privind lista principalelor servicii similare realizate in ultimii 5 ani.- Se va depune Formularul nr.9 pentru contractele care se doresc a fi luate in considerare ca experienta similara (detalierea contractelor incluse in Formularul nr.8). Serviciile similare prezentate trebuie sa acopere toate domeniile mentionate in cerinta.- In vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul mediu anual al Bancii Centrale Europene (www.ecb.int) pentru fiecare dintre cei cinci ani inclusi in cerinta, respectiv: ANUL CURS RON/EURO: 2008 ? 3, 6826; 2009 ? 4, 2399; 2010 - 4, 2122; 2011 ? 4, 2391; 2012 ? 4, 4593.- Se va depune Formularul nr.11 ? Lista expertilor-cheie propusi pentru implementarea contractului.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.
- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.
- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.
- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.- Se va depune Formularul nr.12 ? Curriculum Vitae pentru fiecare expert.- Se va depune Formularul nr.13 ? Declaratie de disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.Se va depune Formularul nr.10 ? Lista cuprinzand subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: Componenta financiara
2.
. Nivelul de intelegere de catre ofertant a obiectivelor proiectului si rezultatelor asteptate
15%
Descriere: . Nivelul de intelegere de catre ofertant a obiectivelor proiectului si rezultatelor asteptate
3.
Completitudinea, efectivitatea si calitatea metodologiei propuse de prestare a serviciilor
35%
Descriere: Completitudinea, efectivitatea si calitatea metodologiei propuse de prestare a serviciilor
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
15%
Descriere: Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
Punctaj maxim componenta tehnica: 65
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): da
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
Oferta desemnata castigatoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj general obtinut. In cazul a doua sau mai multe oferte cu punctaj general egal, ierarhizarea ofertelor se va realiza in ordine descrescatoare in functie de punctajul obtinut pentru factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare (?Completitudinea, efectivitatea si calitatea metodologiei propuse de prestare a serviciilor?). In cazul unui punctaj egal pentru acest factor, departajarea ofertelor se va face crescator in functie de oferta financiara (in cazul ofertelor cu pret egal: ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis ? in acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut).La incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contractele incheiate cu asociatii/subcontractantii (daca este cazul) si scrisoare de garantie financiara de buna executie.Orice operator economic care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta/beneficiarul in legatura cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedura.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul de servicii cu operatorul economic castigator in limitele fondurilor disponibile.Daca procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de Autoritatea Contractanta. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi returnata nedeschisa ofertantului la solicitarea acestuia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Adresa postala: B-dul Carol I nr.34-36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020922, Romania, Tel. +40 213150207, Email: [email protected], Fax: +40 213150206, Adresa internet (URL): www.fseromania.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer