Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Statie de pompare noua, extindere aductiune si retea canalizare si bazin nou de egalizare, localitatea Cernavoda, jud. Constanta.


Anunt de participare (utilitati) numarul 136267/07.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare cu Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Stelian Budes, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Statie de pompare noua, extindere aductiune si retea canalizare si bazin nou de egalizare, localitatea Cernavoda, jud. Constanta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Cernavoda, jud. Constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiect 1: Conducta de aductiune care va asigura suplimentarea debitului de apa necesar pentru localitatea Cernavoda si alimentarea cu apa a localitatilor: Satu Nou, Mircea Voda, Faclia, Anghel Saligny si Stefan cel Mare de la sursa Medgidia pana la gospodaria de apa din localitatea Stefan cel Mare
Obiect 2: Gospodaria de apa din localitatea Stefan cel Mare
Obiect 3: Extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea Cernavoda
Obiect 4: Bazin de egalizare nou in localitatea Cernavoda.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiect 1: Conducta de aductiune: 20.389 m lungime;Dn 500 mm
Obiect 2: Gospodaria de apa din localitatea Stefan cel Mare: pavilion de exploatare, statie de pompare, cabina grup electrogen , rezervor de inmagazinare de 1000 mc si amenajari exterioare
Obiect 3: Extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea CernavodaL= 5.004 m, Dn 250 mm
Obiect 4: Bazin de egalizare nou in localitatea Cernavoda, volum util ? 300 m3.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 382, 398RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 480.000 lei.Valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie conform prevederilor Art. 86 alin 1)din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuireUn model de Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura de atribuie a contractului de achizitie publica este prezentat in Formularul 1.In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate pentru un numar anume de zile.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei. Operatorii economici incadrati conform Legii nr.346/14.07.2004 in categoria IMM, beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriilor legate de cifra de afaceri, cuantumul garantiei de participare si garantiei de buna executie.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Garantie de participare la licitatie va fi inclusa in Oferta sau va fi depusa personal la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 10% din Suma Contractuala Acceptata, exclusiv TVA.Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor Art. 90 alin 1) din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Un model de Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie este prezentat inFormularul 2.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene =75, 20 %-Co-finantare nationala =24, 80 %.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 4: Informatii generale despre ofertantFormular 5: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular 6: Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Formular 7: Imputernicirea privind autorizarea semnaturii ofertei, daca este cazul
Formularul 8: Date despre societatea mixta/consortiu
Formularul 9: Acordul de asociere se va prezenta numai de liderul de asociere.
Acest Acord de asociere va fi legalizat de catre ofertantul castigator inainte de semnarea contractului cu Autoritatea contractanta
Formularul 10: Declaratie privind eligibilitatea
Formularul 11: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181.
Formularul 12: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.Se va atasa:
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Neindeplinirea cerintei va conduce automat la excluderea operatorului economic.
- Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Neindeplinirea cerintei va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota:
1. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Felix STROE- Director General
- Aurel PRESURA- Director General Adj.- Tereza BARANESCU- Director Economic
- Elena SFRIJA- Director Juridic
- Niculae MUSAT- Director R.U.A.I.
- Ion PREDA- DirectorD.F.E.
- Stelian BUDES- Sef UIPD
2. In cazul in care a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in original, copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea, , conform cu originalul"
3. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea, , conform cu originalul". Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
Pentru persoane juridice/fizice romane- cerinta obligatorie: Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/imputernicite, administratori, obiect de activitate, etc., eliberat cu cel mult 30 zile inaintea deschiderii ofertelor.
Acesta trebuie sa dovedeasca ca operatorul are in obiectul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract.
Forma de prezentare: document original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane juridice /fizice straine- cerinta obligatorie:
Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/imputernicite, administratori, obiect de activitate, etc.Acesta trebuie sa dovedeasca ca operatorul are in obiectul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract.
Forma de prezentare: document original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Documentele echivalente cu cele solicitate emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, vor fi prezentate in copii traduse. Operatorul economic va face dovada traducerii legalizate a documentelor oricand acest lucru este solicitat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Cifra medie anuala de afaceri, globala, realizata pe ultimii 3 ani, sa fie mai mare decat: 48.000.000 lei.
Lichiditatea generala in ultimul an financiar sa fie de cel putin 100%.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
-Formular 13- Declaratie financiara recapitulativa.
Situatiile financiare din ultimii 3 ani incheiati, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (sau autoritati similare competente in tarile de origine) sau documentele echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Se vor prezenta Bilanturile contabile /extrase de bilant (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul) /Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati /Rapoartele cenzorilor, incheiate in ultimii 3 ani .
Documentelor solicitate se vor prezenta in copii.
Documentele originale emise in alta limba decat limba romana vor fi traduse si legalizate.
Operatorii economici romani vor face dovada existenteidocumentelor originale oricand acest lucru este solicitat.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv:
ANUL CURS EURO
2008 3, 6826
2009 4, 2399
2010 4, 2122
2011 4, 2391
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int).
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se incategoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Cerinta nr. 2.Cerinte valabile pentru sustinator.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fiindeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Persoana care asigura sustinerea financiaranu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 ? va completa Formularul nr. 10- Declaratie privind eligibilitatea.
Persoana care asigura sustinerea financiarava prezenta toate documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare pentru care acorda sustinerea.
Angajamentul trebuie sa precizeze concret pentru ce se acorda sustinerea ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Experienta similara.
Din Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani prezentata, ofertantul trebuie sa faca dovada executarii, cel putin a unui contract de executie lucrari similare cu lucrarile ce fac obiectul contractului , cu o valoarea lucrarilor similare executate de ofertant din cadrul contractului, de minim 21.000.000 lei.
Se va prezentaFormularul 14 -Lista principalelor contracte delucrari executate in ultimii 5 ani ( la data depunerii ofertei).
Pentru contractul invocat in sustinerea experientei similare se va completa Formular 14.1 ? Fise experienta similara, la care se vor anexa urmatoarele documente:
- copie dupa partile din Contractul invocat, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului.
- Certificatul de buna executie/ PV receptie la terminare lucrari sau document echivalent.
- Recomandare de la Beneficiarul investitiei, care sa contina datele de identificare a contractului declarat, datele de incepere si de finalizare a contractului, valoarea initiala a contractului, valoarea finala a contractului (valoarea platilor).
* Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Central europeana (info: www.ecb.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Experientasimilarase dovedeste cu contracte incheiate si finalizate. Nu vor fi asimilate contractelor Note de comanda/Comenzi, iar in cazul Acordurilor cadru vor fi luate in considerare numai acordurile cadru finalizate.
Cerinta nr. 2.Dotarea cu personal.
Personalul cheie angajat in contract trebuie sa dovedeasca indeplinirea urmatoarelor cerinte si experienta adecvata functiei pentru perioada solicitata.PERSONAL EXECUTIE
- Manager de Proiect5ani-Responsabil tehnic cu executia lucrari hidrotehnice/edilitare-
- Inginer electrice3 ani
- Manager de Santier3 ani- Manager pentru asigurarea calitatii (AQ)-Ofertantulvapropunepentrufiecarepozitie, un specialist, faracaacestasafie nominalizat lamaimultepozitiidinlistademaisus.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Formular 15: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
- Formular 16: Personalul cheie angajat in contract
- Formular 17: Experienta profesionala a personalului cheie, pentru fiecare persoana declarata in Formularul 16, la care se vor anexa, in copie, documentele doveditoare privindstudiile si calificarile solicitate (documente studii, atestate, autorizari, etc)
Forma de prezentare: documente originale/copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru pozitiile solicitate se vor prezenta CV-uri .
Operatorii economici pot prezenta , pe langa contracte de colaborare cu pers. de specialitate care nu suntangajati permanenti ai ofertantului, si angajamente.
In cazul prezentarii unui angajament, doar daca este declarat castigator, operatorul economic va incheia contract/contracte individuale de munca cu expertul/ expertii propusi.
Cerinta nr. 3.Dotarea tehnica
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat la minim echipamentele si utilajele de mai jos:
- Macarale1 buc
- Excavatoare1 buc
- Mini excavatoare (sapatoare)1 buc
- Camioane > 20 tone1 buc
Camioane intre 5 si 20 tone1 buc
Echipament de pozare a conductelor1 buc
Incarcator frontal1 buc
Pompe de turnare beton montate pe sasiu 1 buc
Autobasculanta 16 tone1 bucForeza pentru foraj orizontal conducte 1 bucCompactor vibrator ? 10 tone1 buc
Se va prezenta Formular 18: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Forma de prezentare: document original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/ echipament etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/ precontract de inchiriere, se poate prezenta un angajament.
Cerinta nr. 4.Informatii privind subcontractantii
Ofertantul trebuie sa indice in ofertele lor partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere alesubcontractantilor propusi;
Se va prezenta Formularul 19: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Forma de prezentare: document original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 5.Cerinte valabile pentru sustinator.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse / servicii/ lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara , angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Persoana care asigura sustinerea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 ? va completa Formularul nr. 10- Declaratie privind eligibilitatea.
Persoana care asigura sustinerea tehnico-profesionala va prezenta toate documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare pentru care acorda sustinerea.
Angajamentul trebuie sa precizeze concret pentru ce se acorda sustinerea ofertantului.
Standarde de asigurarea calitatii
Certificat ISO 9001/2001 sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului.
Standarde privind sistemele de management de mediu
Certificat ISO 14001/2005 sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2012 13:00
Locul: Casa de Cultura a Sindicatelor, B-dul Alexandru Lapusneanu nr. 1, Constanta, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici, presa, invitati ai Autoritatii Contractante, observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc avand preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, , asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2.3. Cand ofertantii se prevaleaza deart. 11 alin 4 din HG 925/2006-vor prezenta, in mod obligatoriu, Formularele 4, 5 si 6.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor Art. 256 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): http: //www.rajac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2012 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer