Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Statii de lucru (desktop) si calculatoare portabile (laptop)


Anunt de participare numarul 146036/24.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Adresa postala: bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Adrian Stefanescu, Tel. +40 374930814, In atentia: MIHAI GHEORGHITOIU, Email: [email protected], Fax: +40 213116680, Adresa internet (URL): www.isctr-mt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica pentru controlul in transportul rutier
Activitate (activitati)
Altele: controlul in transportul rutier
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Statii de lucru (desktop) si calculatoare portabile (laptop)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de statii de lucru si calculatoare portabile necesare desfasurarii activitatilor interne de birou si a activitatii de control in trafic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 ? 65 buc. Statii de lucruValoare estimata fara TVA: 263250 RON
Lotul 2 ? 320 buc. Calculatoare portabile
Valoare estimata fara TVA: 1249200 RON
Valoarea estimata fara TVA: 1, 512, 450RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lotul 1 - Garantia de participare va fi in cuantum de 5.000 leiLotul 2 - Garantia de participare va fi in cuantum de 24.000 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare pentru toate loturile - 90 de zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: ordin de plata in contul autoritatii contractante nr. RO38TREZ7015005XXX013386 Trezoreria sector 1, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, scrisoare de garantie bancara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Neprezentarea in documentele de inscriere la procedura a garantiei de participare in cuantumul, forma si termenul de valabilitate solicitate, atrage respingerea ofertei. Ofertantul care solicita reducerea garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.- urilor. In cazul contestatiilor, se vor respecta prevederile art. 278ยน din O.U.G. nr.34/2006. In situatia in care garantia de participare se va constitui in valuta, pentru echivalenta se va avea in vedere cursul lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu), avand ca data de referinta 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cuantum de 10% din valoarea fara TVA aferenta contractului. Se va constitui pana la semnarea contractului in conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1) - (3) Instrumentul de garantare trebuie prezentat in original, sa contina in clar denumirea autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica, valabilitatea pentru care a fost constituita, parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Completarea Formularului nr. 1 anexa la fisa de date a achizitiei in Sectiunea formulare, din care sa reiasa ca operatorii economici nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Formularul nr. 1 va trebui prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Completarea Formularului nr. 2 anexa la fisa de date a achizitiei in Sectiunea formulare, din care sa reiasa ca operatorii economici nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 cu completarile si modificarilor ulterioare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006
Completarea Formularului nr. 3 anexa la fisa de date a achizitiei in Sectiunea formulare. Formularul nr. 3 va trebui prezentat si de tertul sustinator si de subcontractanti, daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractului de prestari sevicii sunt:
Inspector de stat ?ef ?Gabriel Adrian STEFANESCU,
Director Directia Achizitii Publice si Administrativ ?Valeru RADUCA, Sef Serviciul Financiar Contabilitate ? Petruta MANOLE
Sef Serviciul Achizitii Publice ?Mihai GHEORGHITOIU
Expert Compartiment Informatizare ? Carmen DUCACerinta nr. 4
Declaratii privind calitatea de participant la procedura
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatia deschisa cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 - Formularul nr. 5 Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane
a) Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, care trebuie sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si din care sa rezulte adresa actuala, numele complet, sediul si persoanele autorizate/administrator. De asemenea obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata in cazul in care s-a prezentat "copie conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
Persoana juridica straina beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si prestatorul roman in tara in care prestatorul strain este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lotul 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu 500.000 lei.
Lotul 2
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu2.000.000 lei.
Se va prezenta Formularul nr. 6 - Fisa de informatii generale.
Modalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr. 6Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 6Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare in ultimii 3 ani: - maxim 3 contracte de furnizarea de produse similare cu cele care constituie obiectul achizitiei, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin: 200.000 lei fara TVA pentru lotul 1 si 1.000.000 lei fara TVA pentru lotul 2.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Documentele pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata notarial sau copie lizibila semnata si stampilata pe fiecare pagina.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7
Ofertantul trebuie sa fie atestat conform grupei de standardizare ISO 9001:2008 ? pentru Sistemul Managementul al Calitatii sau echivalent.Se accepta doar documente in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, documente ce constituie o dovada in sensul prevederilor art.193 din O.U.G. nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate doveditoare copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pe fiecare pagina pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 7 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).Se vor prezenta certificate doveditoare copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pe fiecare pagina pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP ca sa poata participa la etapa finala de licitatie electronica. Invitatiile de participare la faza finala de licitatie electronica vor fi trimise operatorilor economici care au avut oferte admisibile, prin intermediul SEAP, inainte cu 2 zile lucratoare de data cand va avea loc licitatia electronica. Faza finala a licitatiei: o singura runda de una zi. Elementul ofertei ce face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic: valoarea totala in lei fara TVA a fiecarui lot in parte.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 12:00
Locul: BD. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Parter, Poarta G
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma clasamentului intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica conform criteriului de atribuire ?oferta cu pretul cel mai scazut?, se constata existenta a doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe locul I (respectiv cu pretul cel mai scazut), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Adresa postala: Bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 374930814, Email: [email protected], Fax: +40 213116680, Adresa internet (URL): www.isctr-mt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer