Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STATII DE REGLARE MASURARE GAZE - furnizare + montaj


Anunt de participare (utilitati) numarul 148073/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata C.I. Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Hadambas, Tel. +40 269803198, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
STATII DE REGLARE MASURARE GAZE - furnizare + montaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sistemul national de transport gaze naturale din Romania
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 14, 996, 250RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: minim estimat 1 contract subsecvent/6luni, maxim estimat 1 contract subsecvent/an. Valoare maxima estimata contract susbecvent 14.975.000, 00lei, valoare mimima estimata contract subsecvent 3.355.000, 00lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STATII DE REGLARE MASURARE GAZE - furnizare, punere in functiune in componenta detaliata in anexa 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38420000-5 - Instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiunii lichidelor si gazelor (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATE MAXIMA estimata /ACORD CADRU 36 bucati SRM-uri in configuratia detaliata in anexa 1
CANTITATE MINIMA estimata /ACORD CADRU 1 bucata SRM din fiecare categorie mentionata in anexa 1
CANTITATE MAXIMA estimata /CONTRACT SUBSECVENT 36 bucati SRM-uri in configuratia detaliata in anexa 1
CANTITATE MINIMA estimata /CONTRACT SUBSECVENT 1 bucata SRM din fiecare categorie mentionata in anexa 1
Valoarea estimata fara TVA: 14, 996, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantum: 299.925, 00lei - Mod de constituire: virament bancar (OP) in cont RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original la deschiderea ofertelor -valabilitate: 90 zile de la data limita pentru primirea ofertelor; -Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.In situatia prevazuta de art.278A1 din OUG 34/2006, modificata, se va retine suma de 9.060, 00lei - Cuantum 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA; - Modul de constituire a garantiei de buna executie: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din facturile partiale (sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRI. Nu se acorda avans. Plata se face in lei intr-o perioada cuprinsa intre 30-90 zile de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.1. - Declaratie de eligibilitate, conform art 180 din O.U.G. 34/2006 modificataCompletare Formularul 12A din Sectiunea III Formulare - in original
1.2. - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006 modificata.
Completare Formularul 12B din Sectiunea III Formulare. ? in original
1.3. - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCompletare Formular 12C din Sectiunea III Formulare - in original
1.4. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ord. ANRMAP 314/2010Formular 12D din Sectiunea III Formulare - in original
1.5. - Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din O.U.G. 34/2006 modificata.Completare Formular 12E din Sectiunea Formulare - in original
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : VADUVA PETRU ION Director General
GHEORGHE HA?EGAN Director General Adj.
STEFANESCU IOAN Director DepartamentTATARU ION Director DepartamentLUPEAN MARIUS Director Directie
NOVAC MIRCEA Inginer Sef
VASILE MEDE?AN ?ef Serviciu
LIVIU ANCA? ?ef Atelier
MARIO LUP ?ef Colectiv
MARIUS IUGA ?ef Serviciu
PINZAR ADELA Director Directie
FILIPAS LAURASef Birou
HADAMBAS OVIDIU GHEORGHE Economist
ION ANDI MARIAN Inginer
TATOMIR MIHAELA Inginer
HENTEA MIHAELA LUMINITA Economist
SZABO ALEXANDRA Consilier Juridic
SIMESCU VIORICA Tehnician
PETRARIU IOAN Sef Serviciu
POPOVICI OVIDIU Sertviciul Licitatii-Contractari
BACIU ELENA MARIOARA Consilier Juridic
GOAGE MIHAI Consilier Juridic
Prezentarea declaratiei este obligatorie pentru toti participantii la procedura (ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori).
1.6. - Certificate constatatoare in original sau copie conform cu originalul privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contribu?iei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autorita?ile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadene la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 2.1. - Persoane juridice / fizice romane (Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ Autorizatie de functionare / altele echivalente); -documentele in original/copie legalizata se prezinta numai de ofertantul clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii.
2.2. - Persoane juridice / fizice straine (Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Bilant contabil vizat de organele in drept
Modalitatea de indeplinire
? Bilant contabil vizat de organele in drept
- Declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimi 3 aniCompletare Formularul IV.3 din Sectiunea III Formulare - in original
Cifra de afaceri de minim solicitata 28.000.000, 00 lei;Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu lei/valuta comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul IV.3 din Sectiunea III Formulare - in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu personalul.Se vor prezenta obligatoriu documente care sa ateste pregatirea / specializarea personalului propriuconform specificului de activitate.
Listaprivind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului.Ex dotare : Masina de prelucrat, stand de proba, laborator de incercari mecanice si analize nedistructive.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularuldin Sectiunea III Formulare - in original
- Agrement tehnic sau certificat de conformitate CE.
- Lista a principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Un contract sau mai multe a caror valoare cumulata este egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Furnizarea produselor similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Completare Formular 12F din Sectiunea III Formulare - in originalExperienta minima impusa 14.975.000, 00 lei.
Modalitatea de indeplinire
Agrement tehnic sau certificat de conformitate CE.
Completare Formular 12F din Sectiunea III Formulare - in original
? Operatorul economic vor prezenta obligatoriu certficatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001 sau documenteechivalente -domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
Operatorul economic va prezenta obligatoriu sistemului integrat calitate mediu: SR EN ISO 14.001 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
Modalitatea de indeplinire
? Prezentare certficate sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza faza finala de licitatie electronica; Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretul total. Se va indica nr. de ofertanti si valoarea ofertelor.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact; Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 11:00
Locul: sediul SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS, DIRECTIA ACHIZITII BUBLICE SI CONTRACTARI - Serviciul Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia depunerii a doua mai multe oferte cu acelasi pret ( cel mai scazut- dupa licitatia electronica), acestea se vor departaja prin reofertare in plic inchis.( in termen de 24 de ore de la solicitare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: P-TA C.I.MOTAS, NR. 1, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 0269803333, Email: [email protected], Fax: +40 0269839029, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer