Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Stingatoare si materiale PSI


Anunt de participare (utilitati) numarul 149276/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel. +40 372115082, In atentia: Cecilia Tapu, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Stingatoare si materiale PSI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EDM: Jud Ilfov, Nord-Est Logistic Parc, Sos. de centura, Nr. 220, EDD: Jud Ilfov, Nord-Est Logistic Parc, Sos. de centura, Nr. 220, EDB: Depozit Central Eurocooper, Calea Aradului DJ 216 Bifurcatia 4.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 669, 497.5 si 1, 095, 832.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite este prezentata in documentul atasat prezentului anunt de participare sub denumirea "Frecv. si val. ctr. subsecvente".
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de stingatoare si materiale PSI:
-Lot I-Stingatoare
-Lot II- Scule de mana si alte articole
-Lot III-Lazi metalice PSI si nisip
-Lot IV-Furtunuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35111300-8 - Extinctoare (Rev.2)
39224000-8-Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)
44165100-5-Furtunuri (Rev.2)
44511000-5-Scule de mana (Rev.2)
44614100-8-Lazi de stocare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Detalii prezentate pe fiecare lot in parte, in documentul atasat prezentului anunt de participare sub denumirea "Cantitate totala sau domeniul".
Valoarea estimata fara TVA: intre 669, 497.5 si 1, 095, 832.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1 Cuantum: LotI-13000lei(6500lei IMM);LotII-4000lei(2000lei IMM);LotIII-3500lei(1750lei IMM);LotIV-250lei(125lei IMM);Curs de ref.considerat pentru echiv. gar.de part.depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de particip. 2 Valabilitate: 90zile si se va raporta la term.limita de primire a ofertelor; 3 Mod de constit: a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, ?conditionat, resp.dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b) prin virament in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA: pentru moneda RON - RO33 CITI 0000 0007 6002 3019 sau pentru moneda euro-RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA; cod SWIFT : CITIROBU. Garantia de part.este irevocabila. In cazul unei contestatii, in situatia respingerii contest. de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre Autoritatea Contractanta a masurilor de remediere necesare, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conf.cu OUG 34/2006 (actualizata la zi)art. 278^1 alin. 1 lit. b).La proc online, doc care atesta constituirea gar de part va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cusemnatura electr ( in baza art.36 coroborat cu art. 17, alin 3) din HG 1660/2006). Dovada const gar de part va fi postata in SEAP semnata electronic pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, va avea ca termen de valab 90 zile de la data limita de primire a ofertelor si va fi prezentata si in original la sediul aut.contractante de catre toti operatorii economici. Neprezentarea gar de part conduce la respingerea of, cf HG 925/2006, art. 33, alin.(3), lit.b. 1.Cuantum: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.; 2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent; 3.Mod de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin. (2)?(4); 4.Restituirea de buna executie se face cf. HGR 925/2006 art.92 alin.(1).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular F1.1;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, Formular F2.1;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Formular F2.2;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare, Formular F2.3;Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General Enel Distributie Muntenia - Giuseppe Fanizzi;Director Achizitii/Director General Enel Servicii Comune ? Cosmin-Constantin Trofin;
Manager Achizitii- Ciprian Stefan;
Presedinte comisie evaluare -Cecilia Tapu
Membru comisie evaluare - Grigoruta Camelia;
Membru comisie evaluare ? Cosmin Dragomir.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F2.4;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale - original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care
ofertantul este rezident). Certificatele trebuie sa prezinte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertele. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul), Formular F2.5;
- Acord de asociere (daca este cazul), Formular F21. 1)Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sa fie
valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila
certificata ?conform cu originalul?.- Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din
tara in care ofertantul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc, va trebui sa prezinte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru
conformitate, documentul, in original/copie legalizata numai in situatia in care a prezentat acest document in copie "conform cu originalul".2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a
transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale in care se precizeaza cifra de afaceri. - se va specifica media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).Cerinta minima: Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin: lot I-800.000(400.000 IMM) lei, lot II-250.000(125.000 IMM) lei, lot III-200.000(100.000 IMM)lei, lot IV-15.000(7.500 IMM)lei.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR sianume: anul 2011? 1 Euro=4.2379 Lei, anul 2012? 1 Euro=4.4560 Lei si anul 2013? 1 Euro=4.4190 Lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru fiecare an ( pe site-ul www.bnro.ro) pentru moneda aleasa. Documente de confirmare: -Bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013 (pentru anul 2013 se vor admite si alte documente, la alegerea ofertantului, in sustinerea cifrei de afaceri).Se prezinta copiile respectivelor documente. -Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile(conf. art.185 alin.2 din OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3; Documentele de confirmare se depun in copie, conforme cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor). Cerinta minima: Lista va trebui sa contina cel putin 1 contract sau maxim 3 contracte, din care sa rezulte efectuarea de livrari produse similare in valoare cumulata de cel putin: Lot I- 250.000 lei fara TVA., Lot II-100.000 lei fara TVA, Lot-III 80.000 lei fara TVA, Lot IV-5.000 lei fara TVA.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se solicita prezentarea de certificate/documente emise de catre beneficiary din care sa reiasa furnizarea de produse cf. art. 188 alin. (1) lit.a) dinOUG34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5; Documente/certificate emise sau contrasemnate de catre beneficiari.
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic
de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
cf.art. 188, alin 1, lit.c).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F6.
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de
calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale (inreg.), la standardele de asigurare a
calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte pentru partea din
contract pe care o va realiza cf Art 6 si Anexa 2 din Ordinul Presedintelui
ANRMAP nr. 509/2011. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica
si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori
economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va
face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de
asociere prezentat la data depunerii ofertelor. In cazul in care ofertantul isi
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofert. a
resurselor tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare
de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul
asociatiei.
Se vor prezenta Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul
sustinator va prezenta un angajament incheiat prin care confirma ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care
ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand
sustinerea acordata. Tertul sustinator va prezenta un angajament incheiat
prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele
tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.Tertul sustinator va prezenta completat:
-Formularul F2.1. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se
incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006;
-Formularul F2.3. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se
incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament.
-Formular F2.1.
-Declaratie pe propria raspundere de neincadrare in situatiile
prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006;
-Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele
europene relevante -ISO 9001:2008.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta
respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008
sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si
raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii potvedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
C2013/03581
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Noile oferte prezentate nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti, in sensul ca noile oferte nu trebuie sa afectezeclasamentul. Astfel ofertele cu prĂȘt egal, prin reofertare pot fi imbunatatite pana la nivelul celui mai bun pret ofertat de operatorul clasat pelocul anterior. In cazul ofertelor aflate pe locul 2, se va reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 1. In cazul ofertelor aflate pe locul 3, seva reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 2. In cazul ofertelor egale clasate pe primul loc, reofertarea nu implica modificareaclasamentului, avand in vedere ca ofertele trebuie obligatoriu imbunatatite. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara arepretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zilelucratoare, urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate sistampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 3 op. economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1, et. 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 0212065045
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer