Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Stivuitor electric pentru CPPAS


Anunt de participare numarul 143660/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: George Ratoiu, Tel. +40 311323227, In atentia: George Ratoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323227, In atentia: George Ratoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323227, In atentia: George Ratoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323227, In atentia: REGISTRATURA: in attn George Ratoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca centrala
Activitate (activitati)
Altele: politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Stivuitor electric pentru CPPAS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Dr. N. Staicovici, Nr. 42-48 Sector 5 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Stivuitor electric, 1(una) buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42415100-9 - Autoincarcatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1(una) buc. Stivuitor electric
Valoarea estimata fara TVA: 160, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3.200lei. Cuantumul care se va retine, in cond art. 278, indice 1, din OUG 34/2006:1.600, 00 leiValab: 100 zile de la data limita stabilita pentru depofertelor.? Garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau cont bancar RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala (in toate cazurile se aplica prevederile art. 86 (1), (2), (3) b, (4), (5), (6), 87 din HG. 925/2006).Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 2781 lit. b din OUG 34/2006.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in L 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum.Echivalen?a Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anun?uluide participare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractata, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui si se va depune de operatorul economic la sediul autoritatii contractante, pana la data semnarii contractului sau cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii acestuia.? Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (in toate cazurile se aplica prevederile art. 89 (1) si (2), 90 (1), 91, 92 (1) din HG. 925/2006).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii.Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termenul convenit de la primirea facturii din partea acestuia.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Completarea Formularului A.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Completarea Formularului B.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 (1) din OUG 34/2006
Completarea Formularului D
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publicaa fost numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator - Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin GeorgescuViceguvernator - Bogdan Olteanu
Viceguvernator - Dr. Cristian Popa
Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru - Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru - Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru - Dr. Napoleon Pop
Ion Paduraru ? director, Directia Buget si Analiza Financiara
Iulia Stanciu ? director, Directia Contabilitate
Daniela Ilie ? director adjunct, Directia Contabilitate
Nicolae Paunescu - director adjunct, Directia Juridica
Vasile Ifrim - director, Directia Achizitii
Niculae Dumitrache - director adjunct, Directia Achizitii
Mihai Dascalescu ? Director ? Directia Patrimoniu
Catalin Belghiru ? Director adjunct - Directia Patrimoniu
Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta
Completarea Formularului C. Persoane juridice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, marcat ?conform cu originalul?.Din acesta trebuie sa reiasa ca activitatea care va constitui obiectul contractului este inclusa in obiectul de activitate al ofertantului.Persoane juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
Persoana juridica straina beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si executantul roman in tara in care executantul strain este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2013 10:00
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conf cu art.256 indice 2 din OUG NR.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2013 16:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer