Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Strat bituminos foarte subtire (slurry seal) si covor pe DJ 296 km 4+600 -11+950, Cismea - Roma


Anunt de participare numarul 7991/29.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6800, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Gheorghian, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Strat bituminos foarte subtire (slurry seal) si covor pe DJ 296 km 4+600 -11+950, Cismea - Roma
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 296, km 4+600 -11+950, Cismea - Roma
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Covor asfaltic pe DJ 296 km 4+600-11+950 =7, 35 km, tratament bituminos (strat bituminos foarte subtire slurry seal)pe DJ 296 km 4+600-11+950 =7, 35 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
46.200mp - covor asfaltic si tratament bituminos (strat bituminos foarte subtire slurry seal), grosime 6 cm.
Valoarea estimata fara TVA: 638, 522EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare=6000 lei, garantia de buna executie in cuantum de 5%din valoarea estimata a contractului, constituite conform fisei de date a achizitiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare formular A si cazier judiciar/certificat echivalent, declaratie privind eligibilitatea, documente constatatoare privind plata taxelor si impozitelor catre stat, documente care dovedesc forma de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani;
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, obligatoriu, minim 800.000lei/an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii cu lucrari similare executate in ultimii 3 ani - formular C3;
Lista cu utilaje, in dotare proprie sau inchiriate(contract de colaborare), conform fisei de date a achizitiei;Ofertantul va avea personal autorizat in lucrari de drumuri - formular F
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Conform Ordinului nr. 704/2006 al Inspectoratului General de Stat in Constructii care aproba Procedurile de autorizare a personalului de specialitate in constructii din 29.11.2006.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1014 din 28.03.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria unitatii, conditie obligatorie pentru participarea la licitatia deschisa.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2007 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2007 11:00
Locul: Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, str. Victoriei nr. 2, Botosani, cod postal 710335
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Tel.0230216321, Fax: 0230216321
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani - compartimentul achizitii publice
Adresa postala: str. Victoriei nr. 2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710335, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2007 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer