Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Strat bituminos foarte subtire(slurry seal) si covor asfaltic pe DJ 296 km 12+132-14+172 si km 15+263-23+282, Roma-Podeni


Anunt de participare numarul 55851/16.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6800, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Gheorghian, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Strat bituminos foarte subtire(slurry seal) si covor asfaltic pe DJ 296 km 12+132-14+172 si km 15+263-23+282, Roma-Podeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 296 km 12+132-14+172 si km 15+263-23+282, Roma-Podeni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in executia unui strat bituminos foarte subtire(slurry seal) si covor asfaltic pe DJ 296 km 12+132-14+172 si km 15+263-23+282, Roma-Podeni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata totala a stratului bituminos foarte subtire(slurry seal) si covorului asfaltic pe DJ 296 km 12+132-14+172 si km 15+263-23+282 care va fi executata este de 63500 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 149, 140RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 80000 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare formular 12A , completare formular 12B, confirmarea platii taxelor si impozitelor catre stat la data licitatiei, respectiv certificate de la DGFP si Primarie, completare formular 12C ( calitatea in care participa la procedura de achizitie), certificat constatator emis de Oficiul pentru Registrul Comertului , documente care dovedesc o forma de inregistrare/apartenenta la un grup din punct de vedere profesional si care sa ateste ca ofertantul nu este in stare de faliment ori lichidare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, conform anexei nr. 2-informatii generale. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani(2005, 2006 si 2007) trebuie sa fie minim 12447420lei; rezultatul exercitiilor financiare din anii 2005, 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, in care sa se regaseasca cel putin un contract de lucrari similar ca natura si complexitate cu obiectivul supus licitatiei deschise. Se vor prezenta contractele de executie si procesele verbale de receptie finala. Se completeaza formularul 12F. Se solicita si completarea anexei nr. 3 - experienta similara.Obligatoriu ofertantul va avea in dotare utilajele prevazute in fisa de date a achizitiei ( formular 12H si lista cantitatilor de utilaje, instalatii si echipamente tehnice).Informatii cu privire la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului ( responsabil tehnic cu executia lucrarii, responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor ce vor fi executate). Obligatoriu ofertantul va avea personal de specialitate pentru indeplinirea contractului : responsabil tehnic cu executia lucrarii, responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor ce vor fi executate . Se vor atasa CV -urile personalului de conducere, responsabililor tehnici si cu asigurarea calitatii. Se completeaza formularul 12I.Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma raspunderea respectarii regulilor referitoare la conditiile de munca (formular 12J).Prezentarea dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurarea calitatii pentru lucrarea supusa licitatiei, certificate emise de organisme independente prin care se atesta ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv standardele de protectie a mediului.Completarea formularului D1- informatii privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de asociati
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2229/16.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata in numerar la casieria DJDP Botosani sau prin virament bancar
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.07.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2008 10:00
Locul: DJDP Botosani, str. Victoriei nr. 2, Botosani.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite sa reprezinte operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0230216321
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJDP Botosani, compartimentul achizitiei publice
Adresa postala: str. Victoriei nr. 2 , Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710335, Romania, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2008 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer