Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii, analize si implementare proceduri optimizate in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?


Anunt de participare numarul 148682/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Botezatu, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Studii, analize si implementare proceduri optimizate in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: ISU Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studii, analize si implementare proceduri optimizate in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studii, analize si implementare proceduri optimizate in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?
Valoarea estimata fara TVA: 802, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 16.000 lei; Valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Modalitate constituire: OP si prin virament sau Instrument de garantare cf art. 86 din HG nr. 925/2006. In situatia in care contestatia formulata de un ofertant va fi respinsa de CNSC suma retinuta va fi calculata potrivit art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizata pentru fiecare lot in parte. Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel stabilit de BNR cu trei zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In cazul utilizarii OP, contul este RO70TREZ1665006XXX000351, Trezoreria Buzau. Instrumentul de constituire a garantiei de participare se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii, cu mentiunea ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a contractului de prestare servicii; Modalitate de constituire: unul din instrumentele prevazute la art. 90 alin. (1) din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CofinantareFEDR si Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate (Formular B1) .Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B1);Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B12);
- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor catre Bugetul general consolidat sau echivalent;in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor catre bugetul local sau echivalent;in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular B15).4 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B11).Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de catre subcontractant si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Marian-Cristinel BIGIU ? Presedinte; Nitulescu Mihaela? responsabil organizare procedura; Laurentiu Mihai GAVRILA - Secretarul judetului; Vicepresedinti: Cristinel ROMANESCU si Petre-Emanoil NEAGU, Consilieri judeteni: Gabriel Adrian Alexandrescu, Gabriel Paul BACIU, Dorin Valeriu BADULESCU, Gheorghe BODEA, Stefan DAVID, Cornel DIACONITA, Iulian ENA, Emilian DRAGOI, Eduard Calin DUMITRASCU, Raul Ioan FLORESCU, Constantin GHINIOIU, Adrian Iulian GHIVECIU, Ion MANTOIU, Constantin Doru MUZGOCI, Grigore NEDELCU, Danut PALE, Adrian Robert PETRE, Ion D. POPESCU, Ionut Robert PITIGOI, Florina STOIAN, Valentin TANASE, Toni Viorel LARY, Mariana Carmen TUDOR, Marius TARCAVU, Eduard ROTARU, Gheorghe VLASE, Claudiu CARPEN, Aurel Stanciuc, Viorel MOCANU, Mariana - Eliza PANAIT.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
- Tertul sustinator va prezenta declaratia privind eligibilitatea si pe cea de conformitate cu art. 181, respectiv Formularul B1 si B12 ? literele a), c^1) si d)- Declaratie conformitate art 181 din OUG nr 34/2006 (Formular B12); Cerinta: Sa aibe in obiectul sau de activitate exercitarea de fapte de comert aferente activitatilor descrise in caietul de sarcini al proceduriiDocumente doveditoare: - Constatator emis de ORC informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- Imputernicire legala (original/traducere autorizata si legalizata) ? in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul societatii prin care se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie de afaceri globala de cel putin: 1.600.000 lei;Indeplinirea cerintei minime se va verifica prin raportare la anii 2012, 2011 si 2010 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Completarea tabelului referitor la cifra medie de afaceri din Formularul B2 Informatii generale; Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.Documente doveditoare: - bilanturile contabilel la31.12.2012, 31.12.2011, 31.12.2010 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) litera a) se va prezenta o lista a principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prezentarea de documente care sa confirme, la nivelul a cel putin un contract sau a maxim 2 contracte, prestarea de servicii similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 800.000, 00 lei fara TVA Nota: Prin contracte/proiecte similare se intelege: contracte/proiecte care au vizat prestarea de servicii de analiza, optimizare si implementare proceduri de lucru/procese de lucru in domeniul managementului situatiilor de urgenta.
Cerinta: In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) literele c), e) se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune.
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Manager de proiect ? 1 persoana
Calificari si abilitati:
? Diploma de absolvire studii superioare;
? Cunostinte in domeniul managementului de proiecte dovedite prin certificate/diplome;
? Cunostinte in domeniul administrarii si controlului sistemelor (managementul riscurilor, managementul resurselor, planificare strategica, evaluarea performantelor si a cadrului de buna guvernare utilizand instrumente TIC), dovedita prin detinerea unei certificari? Cunostinte in domeniul metodologiei managementului serviciilor, dovedite printr-un certificat /diploma;
Experienta profesionala:
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta profesionala specifica in calitate de manager de proiect de minim 3 ani.
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert Management Situatii de Urgenta ? 3 persoane
Cerinte minime obligatorii:
Calificari si abilitati:
o Diploma de absolvire studii superioare in domeniul stiintelor militare / situatiilor de urgenta sau echivalent;
o Detinerea de cunostinte privind managementul situatiilor de urgenta, dovedite prin participarea la cel putin un curs national/international in domeniu;
Experienta profesionala:
o Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
o Participarea ca expert in minimum un proiect in domeniul managementului situatiilor de urgenta/criza
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert software Situatii de Urgenta ? 1 persoana
Cerinte minime obligatorii:
Calificari si abilitati:
Diploma de absolvire studii superioare;
Detinerea de cunostinte privind managementul situatiilor de urgenta, dovedite prin participarea la cel putin un curs national/international in domeniu;
Experienta profesionala:
Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
Participarea ca expert in minimum un proiect ce include o componenta de software specializat in domeniul managementului situatiilor
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert analist ? 1 persoana
Calificari si abilitati:
? Diploma de absolvire studii superioare;
? Certificare la nivel profesionalin domeniul analizei de business? Certificare privind participarea la cel putin un curs de instruire privind modelarea proceselor de businessExperienta profesionala
? Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in activitati de analiza.
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert in riscul si controlul sistemelor? 1 persoanaCalificari si abilitati:
? Diploma de absolvire studii superioare;
? Detinerea de cunostinte in ceea ce priveste riscul si controlul sistemelor dovedite prin diplome/certificate
? Cunostinte in domeniul metodologiei managementului serviciilor, dovedite printr-un certificat /diploma
Experienta profesionala
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Participarea ca expert in minimum un proiect in domeniul managementului riscurilor.
Cerinta: In conformitate cu prevederileart. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert statistica si colectare date ? 1 persoana
Calificari si abilitati:
? Diploma de absolvire studii superioare in domeniul sociologie/statistica publica sau echivalent.
Experienta profesionala
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta intr-un proiect ce a presupus culegerea, analiza si interpretarea de date de la nivelul unitatilor administrative teritoriale/nationale.
Cerinta: In conformitate cu prevederile
art. 188 alin (2) litera d)se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate:
Expert realizare prognoze si previziuni financiare- 1 persoana
Calificari si abilitati:
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
Calificari si abilitati:
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta in realizarea de prognoze si previziuni financiare;
? Participarea la minim un proiect in cadrul caruia sa fi desfasuratactivitati specifice de analiza cost-beneficiu/economico-financiara
Cerinta: Sa declare eventualii subcontractanti avuti in vedere pentru realizarea contractului. Documente doveditoare: - Declaratie privind subcontractantii.
Cerinta: sa fi implementat si sa mentina un sistem de asigurare a calitatii potrivit Standardului ISO 9001, care sa ofere premizele unui nivel ridicat al calitatii produselor furnizate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Formular B3 - Lista serviciilor similare efectuate in ultimii trei ani;Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7B - Personal ce va fi angajat in proiect si - Formular B7C- Curriculum vitae. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va completa de catre titular si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut in Formularul B7D. In plus se va prezenta si un Angajament al ofertantului privind resursele umane potrivit modelului inclus in Formularul B7E din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7C- Curriculum vitae-informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert- Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Documente doveditoare: Formular B4Documente doveditoare: - Certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 sau echivalent al acestuia raportat la specificul procedurii;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
40%
40
Descriere: Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. In cazul in care cerintele de calificare se demonstreaza prin invocarea sustinerii de catre o terta persona in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte conditiile prevazute la art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006. Tertul sustinator va prezenta declaratia privind eligibilitatea si pe cele de conformitate cu art. 69^1 si 181, respectiv Formularele B1, B11 si B12 ? literele a), c^1) si d). In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentata numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile/documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire in termenul prevazut in aceasta atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120640, Romania, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer