Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale in anul 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 142822/01.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201948, In atentia: Daniela Pamfilie, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studii de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale in anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La Sediul Romgaz, str. CI Motas nr.4 Medias
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studii de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale in anul 2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4 Studii de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale in anul 2013 si anume: Hurezani-Piscu Stejari , Garbovi , Slatina Nord , Caragele .
Valoarea estimata fara TVA: 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP : Lotul 1 Hurezani-Piscu Stejari ?1.400 lei; Lotul 2 Garbovi ? 1.000 lei; Lotul 3 Slatina Nord ? 800 lei; Lotul4 Caragele ? 800 lei.Echiv.pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de dep.a ofertelor.Perioada de valab.a GP: 90 de zile de la data limita de dep.a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de oarticipare conform art. 86 din HG 925/2006. In cazul in care se constituie prin ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, banii se vor depune in contul Romgaz RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In masura in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestat. din GP in raport cu VE a contr. o suma in conf. cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, respectiv va retine din GP cuantumul de : pentru lotul 1 ? 700 lei. Intrucat valoarea estimata pentru loturile 2, 3 si 4 este sub 63.000 lei, nu se va retine contestatorului o cota parte din GP la licitatie, conform art. 2781 alin (1) din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este de 9 luni.Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata,
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.3 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.4 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.5 din Cap.III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Corin Cindrea ? Director General SNGN Romgaz SA
dl. Lucian Birsan ? Director Departament Tehnic Achizitii
dl. Horea Bodogae -Director Directia Achizitii
dl. Marin Cismaru ? Sef Serviciu Perimetre
dl. Moga Ioan ? Sef Serviciu Evaluare Rezerve
dl. Negoescu Stefan ? Sef Birou Expertizare
d-na Cecilia Bolchis ? Sef Serviciu Licitatiid-na Cristina Crisan ? Economist Serviciul Contabilitate
Cerinta nr.4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.6 din Cap.III Modele de Formulare Cerinta nr.1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Ofertantul trebuie sa prezinte: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, sau:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Bilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente.Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim : Pentru Lotul nr.1 Hurezani-Piscu Stejari ?140.000 lei
Pentru Lotul nr. 2 Garbovi ? 100.000 lei
Pentru Lotul nr. 3 Slatina Nord ? 80.000 lei
Pentru Lotul nr. 4 Caragele ? 80.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr.7 din cap.III Modele de Formulare
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experienta similara
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari deservicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestari servicii, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a 3(trei) certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar a caror valoare insumatasa fie de cel putin :
Pentru Lotul nr.1 Hurezani-Piscu Stejari ?70.000 lei
Pentru Lotul nr. 2 Garbovi ? 50.000 lei
Pentru Lotul nr. 3 Slatina Nord ? 40.000 lei
Pentru Lotul nr. 4 Caragele ? 40.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularul nr.8. din Cap.III Modele de FormularePentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Cerinta nr.2Atestat ANRM pentru elaborare/expertizare a documentatiilor geologice si tehnico economice pentru petrol .Actul normativ ? Ordinul 122/14.06.2006 privind metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanei juridice si fizice care intocmeste documentatii, completat cu Ordinul 15/2010 ANRM.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea atestatului ANRM
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, P-ta C.I. Motas nr. 4 - Sala de Licitatii (P14)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Se va prezenta : a)lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;b)partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006.(Prezentarea Formularulul nr.12 din Cap.III Modele de Formulare Modele de Formulare).In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritate contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data solicitarii autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA Medias - Serviciul Licitatii
Adresa postala: Str. CI Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201940, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer