Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii de fezabilitate si avizele aferente, pentru obiectivele situate in: Bucuresti (6 locatii), Brasov, Miercurea Ciuc, Buzau si Otopeni


Anunt de participare numarul 27505/09.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare
Adresa postala: Str. Drumul Taberei , Nr. 7-9 , sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Florescu, Tel.0213154857, 0213137153, In atentia: Compartiment achizitii, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213198157
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Studii de fezabilitate si avizele aferente, pentru obiectivele situate in: Bucuresti (6 locatii), Brasov, Miercurea Ciuc, Buzau si Otopeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare de servicii avand ca obiect elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza S.F. si a documentatiilor anexe la cererile de avize (inclusiv obtinerea acestora), pentru zece obiective de investitii si reparatii capitale cu profil de constructii-montaj, nominalizate la punctul 2.1 din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studii de fezabilitate si avize/acorduri aferente, pentru urmatoarele obiective: 1) 2006.4.912 Bucuresti - consolidare si reparatii capitale la pav. F;2) 2006.4.1055 Bucuresti - consolidare si reparatii capitale la pav. A si B;3) 2006.4.389 Bucuresti - consolidare si reparatii capitale la pav. V;4) 2006.4.1554 Bucuresti - reabilitare zid de sprijin;5) 2006.4.1091 Bucuresti - reabilitare punct de control (relatii cu publicul);6) 2007.4.974/G Bucuresti - alimentare cu gaze naturale;7) 2006.4.646/G Brasov - reabilitare bransament si retele gaze naturale;8) 2006.4.1821 Miercurea Ciuc - reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila;9) 2006.4.3035 Buzau - retele apa, canalizare, termice, gaze naturale, centrala termica si instalatii interioare de incalzire in pav. N si S;
10) 2004.6.1147 Otopeni - lucrari de reparatii capitale la pav. B;
Valoarea estimata fara TVA: intre 54, 000 si 61, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.09.2007 pana la 31.10.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita constituirea garantiei de buna executie, in cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA, sub forma unei scrisori de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata din surse bugetare, iar plata se va efectua conform clauzelor contractuale si modalitatilor specificate in documentatia de atribuire.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se solicita legalizarea asocierii, inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Vor fi exclusi ofertantii care se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim o lucrare similara cu natura celor ce urmeaza a fi achizitionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195183
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2007 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer